Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjerdrum kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-09-29-1925
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort03.05.2007
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Gjerdrum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 29. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: utendørs forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning er brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt når det ikke medfører fare eller er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og lignende,
b)bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk (varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning),
c)Sankthansbål (krever brannvesenets tillatelse, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn),
d)turbål (all brenning i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skogsmark tillates ikke),
e)åpen brenning av halmstubber ute på jordet (varslingsplikt til brannvesenet ved brenning i eller i nærheten av skogsmark, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn),
f)organisert øvelsesbrenning i regi av brannvesenet.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter begrunnet søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengder som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfall forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en måte som er forsvarlig ut fra hensyn til miljø og ressurser.

Behandling av avfall utenom de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er generelt ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall. 

Til § 1. Formål

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner gir relativt store utslipp av karbonmonoksid (kullos), sot, støv og tjærestoffer. Dette kan medføre helseproblemer og trivselsulemper lokalt, særlig for den del av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer.

Forskriftens formål er å forhindre slike lokale helse- og miljøproblemer. Den vil også kunne føre til mindre regionale og nasjonale utslipp og bidra til bedre ressursutnyttelse. 

Til § 3. Definisjoner

Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner ut fra vurderinger av helse- og miljøaspektet knyttet til slik brenning. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

I § 4 er det som nevnt fastsatt et generelt forbud mot åpen brenning og brenning i småovner. Også forskrift 26. juni 2006 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn har bestemmelser om bruk av ild utendørs. Denne forskriften fastsetter i § 8-2 at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare. Det er også fastsatt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen. Lokal forskrift åpner allikevel ikke opp for å gi slik tillatelse i nevnte periode.

Det er imidlertid fastsatt noen unntak fra dette generelle forbudet når brenning ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området:

-Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og lignende.
-Bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk (varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning).
-Sankthansbål. (Krever brannvesenets tillatelse).
-Turbål. Det kan gjøres opp bål i skogsområder i den perioden av året hvor dette er tillatt etter forskrift 26. juni 2006 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (16. september til 14. april).
-Åpen brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningslovens § 32. Varslingsplikt til brannvesenet hvis halmbrenningen skjer i eller i nærheten av skogsmark i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Konkrete tilfeller kan allikevel bli stanset ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig årsak. 

Til § 6. Dispensasjon

Kommunen, ved brannvesenets forebyggende avdeling, kan etter å ha mottatt begrunnet søknad og på visse vilkår gi dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Ved avgjørelsen av søknaden vil det bli lagt vekt på branntekniske, forurensningsmessige og helsemessige forhold.

Kommunen vil generelt ikke kunne gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall eller brenning av avfall i småovner. Slik brenning vil kreve utslippstillatelse etter § 11 i forurensningsloven. Søknad om utslippstillatelse for slik brenning må sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir tillatelse til flatebrenning og brenning av hogstavfall i skogmark, samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark på visse vilkår. I slike tilfeller skal det utarbeides en plan for brenningen, det skal være utpekt en ansvarlig leder og det skal sendes melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal finne sted. I tillegg må det sendes søknad om dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning i småovner til kommunen, hvis det gjelder brenning av hogstavfall i skogmark. Kommunen vil bare kunne gi dispensasjon dersom det dreier seg om åpen brenning av skogavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall er å betrakte som produksjonsavfall. Dette skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningslovens § 32. Dette vil også gjelde for oppsamlet halmavfall. Søknad om utslippstillatelse for brenning av slikt avfall kan imidlertid som nevnt sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Til § 7. tilsyn

Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 7, fjerde ledd, til kommunene.

Dette innebærer at kommunene kan fatte enkeltvedtak og pålegge den som forurenser å sørge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen etter forurensningslovens § 7, fjerde ledd. Kommunen kan også ilegge forurensningsgebyr etter forurensingslovens § 73 og kreve refusjon av eventuelle utgifter som den har i forbindelse med gjennomføring av tiltak på vegne av forurenser etter forurensningslovens § 74 og eventuelt anmelde ulovlig forurensning til politiet etter § 78 og § 79.

Henvendelser fra publikum om ulovlig brenning av avfall kan rettes til kommunen ved brannvesenet.