Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-10-14-1687
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse14.10.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort22.12.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Sortland

Fastsatt av Sortland kommunestyre 14. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Rent trevirke: ubehandlet tremateriale (ikke malt, beiset, impregnert).
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål1
b)brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor regulert og tettbygd strøk1
e)sankthansbål oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.1
1Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter slik som forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 9 bokstav b.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes og kan uhindret gripe inn ved brudd på denne forskrift.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens § 28 annet ledd.

§ 9.Straff og sanksjoner

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78. Ved overtredelse av forskriften kan kommunen i form av enkeltvedtak ilegge forurensningsgebyr etter forurensningslovens § 73.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.