Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-2004-10-26-1393
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse26.10.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort28.10.2004
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Tynset

Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse etter Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk (I eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september),
e)St. Hansbål av rent trevirke,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket,
h)åpen brenning av rent avfallstrevirke utenfor tettbygd strøk.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.