Betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og eller avløpsledninger, Moss kommune, Østfold.

DatoFOR-2004-11-02-1583
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold.
Hjemmel
Kunngjort10.12.2004
KorttittelBetingelser for vann- og avløp, Moss

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Moss bystyre 2. november 2004.

I 

1. Innledning
1.1 Omfang

Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger.

I tillegg gjelder Normalreglementet for sanitæranlegg.

Betingelsene er oppdelt i administrative og tekniske bestemmelser.

Eiere av sanitæranlegg må for å oppnå eller opprettholde tilknytting godta de til enhver tid gjeldende betingelser for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger. 

1.2 Definisjoner

Alt ledningsnett f.o.m. tilkoblingspunkt/anboringsklammer på kommunal hovedledning og inn til husvegg, er definert som privat stikkledningsnett.

1.3 Myndighet

Betingelsene for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger, forvaltes og håndheves av Forvaltningskontor for tekniske saker.

Administrative bestemmelser

2. Anmeldelse og utførelse av rørleggerarbeidet

Arbeid ifbm. sanitæranlegg, bortsett fra pakking av tappeventiler, staking av vasker, sluk og lignende skal utføres av godkjent foretak. Anmeldelse må skje i henhold til plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket er godkjent av bygningsmyndighetene, kan arbeidet ikke utføres uten at søknaden på forhånd er sendt kommunen som eier av ledningsnettet og kommunen deretter har gitt tillatelse. For kommunens godkjennelse gjelder følgende:

2.1 Anmeldelser

Arbeid skal anmeldes på Moss kommunes eget anmeldelsesskjema, ev. kan skjema fra Statens bygningstekniske etat benyttes. Det skal gis en enkel beskrivelse av den del av arbeidene som ikke fremgår av tegningene.

For de vanligste byggearbeidene, skal det leveres følgende dokumentasjon for godkjenning: 

Nytt bolig-/industribygg:

-anmeldelsesskjema
-situasjonskart
-lengdeprofil, ev. kotesatt plan
-bunnledningsplan
-oppleggsskjema (ved 3 etasjer eller mer)
-etasjeplaner kan kreves i spesielle tilfeller. 

Omgjørings-/utskiftingsarbeid på utvendige ledninger og kummer:

-anmeldelsesskjema
-situasjonskart
-bunnledningsplan kan forlanges
-lengdeprofil, ev. kotesatt plan kan forlanges.

Ved omgjørings-/utskiftings-/reparasjonsarbeider som påvirker vannmåler og/eller separering av avløp forlanges anmeldelsesskjema. Bunnledningsplan kan forlanges.

Krav til kart og tegninger, er beskrevet i vedlegget til disse leveringsbetingelsene, samt i prosedyre for dataregistrering av tilknytning for stikkledninger.

Tegninger utover hva som er angitt ovenfor må framlegges på forlangende.

Ved søknader om ansvarsrett må kontrollplaner og bekreftelse på ADK-ansvaret i grøfta vedlegges. 

2.2 Ferdigstilt arbeid

Moss kommunes eget ferdigmeldingsskjema skal benyttes.

Ferdig utfylt stikkledningsskjema med kotehøyder, avstand fra kommunale kummer og egenskapsdata, skal leveres sammen med ferdigmeldingen. 

2.3 Overtredelser

Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene, kan godkjennelsen trekkes tilbake. Plan- og bygningslovens bestemmelser gis tilsvarende anvendelse. Foretak som er sentralt godkjent, vil bli innrapportert til BE ved overtredelse. Ved gjentatte overtredelser fra samme foretak, kan kommunen hente å ikke behandle sanitæranmeldelser fra dette foretaket. Før dette skjer skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. 

3. Anleggs- og vedlikeholdsutgifter

Oppstår det mistanke om lekkasje nær tilknyttingen til hovedledning, og kommunen ved graving i gate eller veg, finner at ev. lekkasje skyldes feil på stikkledning, kan kommunen kreve refundert av vedkommende eier nødvendige utgifter som feilen eller lekkasjen har medført. 

4. Sløyfing av tilknytninger

Ved riving eller rømming av bygninger kan kommunen kreve at stikkledning for vann og avløp plugges ved tilknyttingen på hovedledning. 

5. Tinglyste erklæringer

Tinglyste erklæringer som beskrevet i Normalreglementet skal leveres. 

6. Ansvarsforhold

Kommunen er uten ansvar:

-Hvis private ledninger pga. arbeider på hovedledningsnettet forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre det beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
-For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstra-ordinære regnskyll eller høyvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, vegger eller på andre måter.
-For følgene av oversvømmelser i kjellerlokaler som skyldes hendelige uhell som ledningsbrudd eller lignende for så vidt det skjer skade på varer eller gjenstander som er lagret uforsvarlig, eller som det pga. gjenstandens verdi eller andre forhold er usedvanlig å oppbevare på slike steder. Forholdet gjelder også overfor leietagerne og eieren forplikter seg til å underrette sine leietagere om dette. 
7. Vannavgift

Vannavgift betales og beregnes etter takst og regler som til enhver tid bestemmes av bystyret (ref. forskrift for vann- og avløpsgebyrer). 

8. Bruk av kommunens avløpsledninger

I områder hvor det offentlige avløpsanlegget er omlagt til separatsystem, krever kommunen at eiendommens avløpsnett blir omlagt slik at spillvann føres til spillvannsledningen og overvann til overvannsledningen.

Ved nyanlegg og/eller ved omlegging av privat stikkledningsnett, kreves det anlagt separatsystem. Punktreparasjoner tillates. 

Til offentlig avløpsledning må det ikke føres:

Væsker eller stoffer som kan stivne og avleires eller på annen måte virker skadelig på ledninger og eventuelle renseanlegg. Væsker med høyere temperatur enn 50 °C, sure eller alkaliske bad, gasser, væsker eller stoffer som er brennbare, eksplosive, giftige, korrosive, veksthemmende, radioaktive eller stinkende, må ikke tilføres avløpsnettet. Avløpsvann som tilføres nettet skal ha pH-verdi mellom 6.0 og 9.0.

Eksempler:

Bensin, rensevæsker, tjære, olje, fett, voks, sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, cyanidforbindelser, sulfider, tungmetaller, ammonium- og magnesiumsalter, sulfater og syrer, organiske miljøgifter, løste organiske forbindelser og lignende skadelige væsker eller stoffer. 

9. Overtredelse av leveringsbetingelsene

Ved overtredelse av leveringsbetingelsene, Normalreglementet, samt andre aktuelle lover og forskrifter, herunder unnlatelse av å betale vann- og avløpsgebyr i rett tid mv., kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet. 

10. Ikrafttreden

Når disse betingelsene for tilknytting til Moss kommunes vann- og/eller avløpsledninger trer i kraft, oppheves sanitærbestemmelser for Moss, vedtatt i 1973. 

Tekniske bestemmelser

I tillegg til de tekniske bestemmelsene i Normalreglementet, gjelder følgende tekniske bestemmelser spesielt for Moss Kommune:

Frostfri dybde settes til 1,60 m. 

1. Vann
1.1 Vannmåler

Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler er beskrevet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

1.2 Tilkobling til hovedledning

Mellom PEL-rør og hovedledning kreves for tilknytningsledning <50 mm: Prefabrikert leddforbindelse eller annen fleksibel forbindelse, som f.eks. glødd kobberrør. Alternativt kreves det 1 m kobberrør før anboringspunktet.

1.3 Tilkobling i kum

Ved tilkobling av stikkledning for vann i kommunal kum, skal det kjerneborres i kumveggen.

Godkjent pakning for rørgjennomføring forlanges.

1.4 Avstand mellom anboringer

Minste avstand mellom anboringer på samme rør er 100 cm. (Dette bl.a. for å lette arbeidet med peiling/lekkasjelytting).

1.5 Peiletråd

PN 1,5 mm² flertrådig isolert kobbertråd må tapes langs PEL-røret som peiletråd. Endene må kobles til hovedledningen eller dennes peiletråd og til innvendig rør.

1.6 Tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring kreves iht. NS-EN-1717. 

2. Avløp
2.1 Farge og standard på avløpsrør

For lettere å kunne skille mellom ledningene i separatsystemet, settes følgende krav til fargen på spillvanns- og overvannsledninger i stikkledningsgrøfta og bunnledningen: 

Spillvann; glatt ekstruderte rør med rødbrun farge:

PVC - grunnavløpsrør n 1401-1 til 3 Ringstivhet: SN 8

PP - grunnavløpsrør NS-EN-1852-1 Ringstivhet: SN 8 

Overvann, glatt ekstruderte rør med sort farge:

PVC - grunnavløpsrør n 1401-1 til 3 Ringstivhet: SN8

PP - grunnavløpsrør NS-EN-1852-1 Ringstivhet: SN8

Trykkprøvede betongrør (n/Preva/Pre-bas)

Rør i grå PVC/PP etter samme standard og ringstivhet som ovenfor, tillates brukt til innvendige bunnledninger for spillvann. Bunnledninger for overvann skal ha svart farge.

2.2 Stakekummer

Felles stakekum for spillvann og overvann tillates ikke.

2.3 Tilkobling av stikkledning for spillvann

Ved tilkobling av stikkledning for spillvann med sadelstykker, tillates kun sadler som opprettholder fullt innvendig løp.

2.4 Tilkobling i kum

Ved tilkobling av stikkledninger for avløp i kommunal kum, skal det kjerneborres i kumveggen. Godkjent pakning for rørgjennomføring forlanges.

II

Betingelsene trer i kraft 1. januar 2005.

Vedlegg

Kap. 1. Krav til kart og tegninger

Aktuelle tegninger forlanges i 2 eksemplarer. Tegningene skal være forsynt med godkjent rørleggers stempel og eventuelt også konsulentens stempel. De skal være påført gnr/bnr/gateadresse og målestokk og brettet i A4-format, slik at tittelfeltet blir synlig i nedre høyre hjørne. 

Situasjonskart

-Skal være i målestokk 1:500
-Moss kommunes eget hovedledningskartverk skal benyttes
-Kartet skal vise alle utvendige vann- og avløpsledninger, både eksisterende og prosjekterte
-Funksjon, dimensjon og materiale skal komme frem på situasjonskartet.
-Prosjekterte ledninger skal være fargelagte: Spillvann - grønn

Overvann - brun

Vann - blå

-Påkoblingspunkt på hovedledning for vann-, spillvann- og overvannsledning, målsettes fra nærmeste hovedledningskum (senter kum) og påføres situasjonskartet
-Utvendig hovedstengeventil samt ev. stakepunkt (kum) på stikkledning innmåles som trekantmåling fra faste punkter i kartet og påføres stikkledningskartet
-Ajourførte situasjonskart vedlegges ferdigmeldingsskjemaet. 

Kjellerplan/bunnledningsplan

-Skal ha målestokk 1:50 eller 1:100
-Nye bunnledningsstrekk skal fargelegges (bruk fargekoder som på situasjonskart)
-På oppstikk skal det påføres tilkoblet utstyr samt hvor det er tenkt ventilert. 

Etasjeplaner og oppleggsskjema skal være i målestokk 1:50 eller 1:100. 

Lengdeprofil

-Lengdeprofil av avløpsledninger med terrenglinje fra hovedledning til grunnmur skal ha målestokk 1:50 for høyde og min. 1:100 for lengde.
-Kotehøyde på topp hovedledning ved forgrening og på kjellergulv skal være påført. Kotehøyde skal om mulig angis i forhold til oppmålingsvesenets 0-punkt.