Forskrift om vederlag for opphold i institusjon, Oslo kommune.

DatoFOR-2004-11-03-1454
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2005 iflg. vedtak 23.12.2004 nr. 1848
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,
HjemmelLOV-1982-11-19-66-§2-3, LOV-1982-11-19-66-§6-9, LOV-1991-12-13-81-§11-2
Kunngjort18.11.2004
KorttittelForskrift om vederlag for opphold i institusjon

Fastsatt av Oslo bystyre 3. november 2004 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester § 11-2.

§ 1.Virkeområde

Personer med opphold i institusjon og som betaler vederlag etter forskrift 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. fastsatt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester § 11-2.

§ 2.Fradrag for dokumenterte boutgifter

Av vederlagsforskriftens § 5 fjerde ledd, fremgår det at fradrag også kan fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forhold for øvrig. Personer med fast plass i institusjon og som søker, gis fradrag for dokumenterte boutgifter i 2 måneder, begrenset oppad til det beboer skulle ha betalt i vederlag. Fradrag for dokumenterte boutgifter utover 2 måneder gis ikke til beboere som på innflyttingstidspunktet har et bankinnskudd utover 1 G. Beboere som har et bankinnskudd under 1 G gis fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil 6 måneder. I særlige tilfeller kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter ut over 6 måneder.

§ 3.Boutgifter

Som boutgifter etter § 2 regnes; husleie i form av fellesutgifter eller festeavgift/vei/vann/kloakk o.a. kommunale avgifter, strøm og oppvarming i form av fyringsolje/parafin, hus- og innboforsikring og vanlig husleie.

§ 4.Tidsrom for betaling av vederlag - friperiode - overføring fra annen institusjon

Av vederlagsforskriftens § 6 første ledd, fremgår det at krav om vederlag for langtidsopphold først kan gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting fra annen institusjon eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes. Beboere som overføres fra en annen institusjon, har krav på betalingsfrihet i en måned (friperiode) etter innflytting. Dette gjelder likevel ikke beboere som overføres/flytter fra institusjon med vederlagsplikt, og som allerede har hatt en friperiode.

§ 5.Tidsrom for betaling av vederlag - friperiode - flere korttidsopphold

Av vederlagsforskriftens § 6 tredje ledd, fremgår det at for beboere som har hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag etter vederlagsforskriften § 3, når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. Beboere som tildeles fast plass i institusjon i Oslo kommune skal ha en friperiode (en måned), uansett om tidligere korttidsopphold overstiger 60 dager pr. kalenderår.

§ 6.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra parten mottok underretning om vedtaket.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt byrådet1 bestemmer.

Fra samme tid oppheves tidligere vedtak vedrørende vederlag for opphold i institusjon. Byrådssak 1147/90 Utfyllende retningslinjer innen rammen av forskrift 21. desember 1988 om vederlag for opphold i institusjon m.v. og byrådssak 1180/93 Retningslinjer for vederlagsberegning - beboere i alders- og sykehjem.2

11 jan 2005 iflg. vedtak 23 des 2004 nr. 1848.
2Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.