Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim.

DatoFOR-2004-11-19-1494
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, FOR-1986-11-28-2110, FOR-2004-10-01.
Kunngjort25.11.2004
KorttittelForskrift om høyeste lovlige husleie

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Moderniseringsdepartementet 19. november 2004 i med hjemmel i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, forskrift 28. november 1986 nr. 2110 om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim del II, jf. omorganiseringsvedtak 1. oktober 2004 nr. 1304.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 10%.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning, for indre vedlikehold etter loven § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11, til 9 kroner per måned per netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.