Forskrift for husholdningsavfall, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-11-25-1587
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2017-05-10-592
EndrerFOR-1990-03-20-4170
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort10.12.2004
KorttittelForskrift for husholdningsavfall, Sunndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85. Endret ved forskrifter 4 nov 2009 nr. 1559, 29 aug 2012 nr. 868 (i kraft 1 jan 2013), 15 juni 2016 nr. 960 (i kraft 1 jan 2017), 10 mai 2017 nr. 592.

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall i Sunndal kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Sunndal kommune.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, permanent oppsatte campingvogner og setrer. Det kan gis dispensasjon for fjerntliggende jakthytter og setrer. Forutsetningen for slik dispensasjon er at bygningenes karakter klart tilsier at dette er berettiget.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Sunndal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 29 aug 2012 nr. 868 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder/dunk, også sekk. Sunndal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Sunndal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Sunndal kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at evt. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Gjeldende fritaksgrunner er omtalt i egen instruks.

Sunndal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Sunndal kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt evt annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall). 

Farlig avfall

Sunndal kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon) og ubetjente mottak for farlig avfall. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved egen mottaksstasjon for farlig avfall ved Sunndal miljøstasjon.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Sunndal kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr Sunndal kommune mottak på gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon).

Sunndal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Sunndal kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papp, papir, drikkekartonger.
-Restavfall.
-Husholdningsplast.
-Glass- og metallemballasje.

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. 

Bringesystemet - returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass, blikkbokser, klær og farlig avfall) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon). Sunndal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent (grovavfall), kan på bestemte vilkår leveres til gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon).

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon (Sunndal miljøstasjon) eller til egne mottaksstasjoner for farlig avfall.

0Endret ved forskrifter 4 nov 2009 nr. 1559, 15 juni 2016 nr. 960 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall (Sunndal miljøstasjon).

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Sunndal kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Sunndal kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det blir gitt tilskudd til slik anskaffelse ved første gangs etablering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Sunndal kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Sunndal kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Unntak er eventuelle spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Slike beholdere/containere må godkjennes av Sunndal kommune.

Sunndal kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder(e) o.l. når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Sunndal kommune dele ut flere beholdere til samme abonnent.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheten og krav til henteavstand

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger 5 m på hentedagen. Med offentlig veg menes riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Sekker for husholdningsplast skal settes fram til vegkant på hentedagen.

Sunndal kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Eldre og uføre kan gis dispensasjon fra 5-metersgrensen for plassering av avfallsbeholdere på hentedagen. Det skal ikke betales ekstragebyr for denne tjenesten, og kravet om tilrettelegging under vanskelige vinterforhold, jf. siste avsnitt, skal fravikes.

Hentestedet skal ha et plant og fast underlag og være lett tilgjengelig. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Sunndal kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

0Endret ved forskrifter 4 nov 2009 nr. 1559, 15 juni 2016 nr. 960 (i kraft 1 jan 2017), 10 mai 2017 nr. 592.
§ 10A.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Sunndal kommune. Det henvises også til § 4 og § 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er ikke tillatt å fylle oppsamlingsenhetene mer enn at vekten overstiger 30 kg/140 liter beholdervolum. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan Sunndal kommune godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator med brutto vekt inntil 300 kg. Ved komprimering av avfallet må komprimatoren være justert slik at denne vektgrensen ikke overskrides.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 07.00 hentedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheten flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der beholderen hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei beholderen skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette.)

Sunndal kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Sunndal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

0Endret ved forskrift 4 nov 2009 nr. 1559.
§ 10B.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidseiendommer

Sunndal kommune skal sørge for utsetting og nødvendig renhold og vedlikehold av containere. For øvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 29 aug 2012 nr. 868 (i kraft 1 jan 2013).
§ 11.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Sunndal kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Sunndal kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

Sunndal kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut i fra forskriftens målsetting.

§ 13.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Sunndal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Sunndal kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 14.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 15.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt selskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til dette selskapet.

§ 16.Delegering

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt selskap.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til NIR, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 17.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Sunndal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Sunndal kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 20. mars 1990 nr. 4170 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.