Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-11-25-1588
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
EndrerFOR-1990-03-20-4170
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort10.12.2004
KorttittelForskrift for slam fra slamavskillere, Sunndal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 25. november 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 83 og § 85.

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet, tette tanker mv. i Sunndal kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slam, som ikke føres til kommunalt ledningsnett i Sunndal kommune.

Denne forskriften gjelder innsamling, oppsamling og transport av slam.

Forskriften gjelder også slamgebyr.

Sunndal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann.

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale slamordnngen.

§ 4.Tømming av slamavskiller mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst en gang hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller, og for fritidsbebyggelse, skal slamavskillere tømmes hvert 4. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 6.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale slamgebyr.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår kloakkslam definert etter denne forskrift plikter å straks melde fra til Sunndal kommune dersom han ikke fra før står i gebyrregisteret.

Slamgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 7.Innkreving og renter

Slamgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt selskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til dette selskapet.

§ 8.Delegering

Myndighet etter denne forskrift kan delegeres til interkommunalt selskap.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til interkommunalt selskap, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 9.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Sunndal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 10.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig utførelse i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Sunndal kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av bestemmelsene kan renovatør nekte å tømme slamavskiller (septiktank), privet eller tett tank.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 11.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av kloakkslam etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005. Fra samme tid oppheves forskrift 20. mars 1990 nr. 4170 for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v., Sunndal kommune, Møre og Romsdal.