Sammenslutning av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-11-26-1518
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse26.11.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure og Tustna kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort02.12.2004
KorttittelSammenslutning av Aure og Tustna kommuner

Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2004 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. 

Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslutningen av Aure og Tustna kommuner.

1.Aure kommune og Tustna kommune skal med virkning fra 1. januar 2006 sluttes sammen til en kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Aure kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 23 medlemmer.
3.Det blir gjort unntak fra § 9-1 (2) i valgloven, som fastsetter at valgperioden for kommunestyret skal være fire år. Unntaket innebærer at:
-Perioden til de sittende representantene blir kortet ned med to år.
-Det blir holdt valg til nytt kommunestyre for Aure i 2005.

Representantene blir valgt for to år.

4.Når det gjelder stemmerett, det å være valgbar, stemmegivning, forhåndsstemming og klagerett blir det ekstraordinære kommunestyrevalget i 2005 regnet som om sammenslutningen allerede er gjennomført. Det blir ført et felles manntall for de to kommunene.

Det blir gjort unntak fra valglovens § 4-1 som fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre som skal velges av kommunestyret selv. Unntaket innebærer at fellesnemnda skal velge et valgstyre på minst fem personer blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ikke ha en forholdsmessig sammensetning.

Valgstyret blir første gang sammenkalt av leder i fellesnemnda. Leder av valgstyret velges av valgstyret selv.

Valglov og valgforskrift gjelder ellers så langt det passer.

5.Fellesnemnda skal sammensettes av ni medlemmer fra Aure og åtte medlemmer fra Tustna.
6.Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingslova.
7.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Aure og Tustna kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Aure kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2006.
8.I kommuner med flere sokn skal det være et kirkelig fellesråd, jf. kirkeloven § 5 første ledd. I en overgangsperiode fram til nytt kirkelig fellesråd er valgt for den nye kommunen, dvs. fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006, sørger fellesnemnda for sammensetningen av kirkelig fellesråd og velger kommunal representant med vararepresentant. Representantene med vararepresentanter fra de to soknene i Aure kommune og fra Tustna sokn trer inn i det midlertidige Kirkelig Fellesråd som skal være i virksomhet i 2005.

Det nye kommunestyret oppnevner i 2005 kommunal representant og vararepresentant til det nye fellesrådet som skal være virksomt fra 2006. De to representantene fra hvert av soknene i den nye kommunen blir valgt på ordinær måte ved stortingsvalget høsten 2005. Biskopen oppnevner en prost eller annen prest med vararepresentant til det nye fellesrådet.

9.Det gjøres unntak fra domstolloven § 27 første punktum, som pålegger den enkelte kommune å ha et forliksråd. Fellesnemnda kan vedta at de skal ha et felles forliksråd fram til kommunesammenslutningen.

Det gjøres unntak fra domstolloven § 57 første ledd, annet punktum, som fastsetter at nytt forliksråd trer i kraft 1. mai året etter hvert kommunestyrevalg. Nytt forliksråd for den nye kommunen kan tre i kraft fra sammenslutningstidspunktet, 1. januar 2006.

10.Det gjøres unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 12, bokstav e), slik at det kan vedtas ulik skattetakst på verker og bruk som ligger utenfor bymessige områder i en overgangsperiode fram til og med 2009.

Fellesnemnda gis fullmakt til å oppnevne takst- og overtakstnemnd.

11.Departementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslutningen.
12.Denne resolusjonen trer i kraft straks.