Forskrift for husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2004-12-01-1928
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2014-10-15-1310 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort10.01.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om husholdningsavfall mv., Oppdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 1. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85. Endret ved forskrift 15 okt 2014 nr. 1310 (i kraft 1 jan 2015).

I

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Oppdal kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer og setre.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av og behandling av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale avfallsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Oppdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 15 okt 2014 nr 1310 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter, institusjoner, lag og foreninger.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes kildesorteringsskap, sekkestativ, container eller beholder, herunder sekk og poser. Oppdal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Oppdal kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner (ikke grovavfall).

Med miljøstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Miljøstasjoner er som regel betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en miljøstasjon.

Med storhusholdning menes hotell, restaurant/kafé, sykehus, mindre produsent av hel- og halvfabrikata, matvareforretning, kantine o.l. Det finnes egen forskrift med tilhørende ordning som omfatter matavfall fra storhusholdninger.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Oppdal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Skogskoier er unntatt forskriften.

Oppdal kommune kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Gjeldende fritaksgrunner er omtalt i egen instruks.

Oppdal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Oppdal kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen. 

Kommunal innsamling av avfall

Den kommunale innsamlingsordningen omfatter husholdningsavfall samt annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall). 

Matavfall fra storhusholdninger

Oppdal kommune har innført krav om oppsamling av matavfall fra storhusholdninger som kantiner, restauranter, forretninger m.m. Oppsamlingen av dette avfallet skjer ved bruk av spesielle oppsamlingsenheter for matavfall. Det henvises til egen kommunal forskrift for matavfall fra storhusholdninger. 

Farlig avfall

Oppdal kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved miljøstasjonen. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr Oppdal kommune, mot betaling, mottak ved egen mottaksstasjon for farlig avfall i Oppdal kommune.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall, kan Oppdal kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr Oppdal kommune mottak på Oppdal Miljøstasjon.

Oppdal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning, plikter å kildesortere avfallet etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Oppdal kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Oppdal kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt, er makulert. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papir/papp
-Matavfall
-Drikkekartong
-Restavfall
-Farlig avfall (egen boks til gratis utlån/bruk etter abonnentens behov).

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. 

Bringesystemet - returpunkter og miljøstasjon

Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass- og metallemballasje) skal bringes og leveres til returpunkt eller miljøstasjon. Oppdal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent, eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til Oppdal Miljøstasjon.

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved Oppdal Miljøstasjon.

§ 7.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Oppdal kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenhetene ikke skades ved skjødesløs behandling eller blir borte. Oppdal kommune kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter, eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagt/ikke tilfredsstiller kommunens krav. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Det samme gjelder utlevert sekke- og posemateriell.

Oppdal kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende innsamlingsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning, kan Oppdal kommune dele ut flere beholdere til samme abonnent.

Et gjennomsnittlig årsforbruk av restavfallssekker og matavfallsposer deles ut en gang i året. Ved utlevering blir pakken med merkede restavfallssekker og matavfallsposer lagt i oppsamlingsenheten, og abonnenten må straks kontrollere leveransen, og melde fra til Oppdal servicetorg innen en uke hvis antallet restavfallssekker ikke stemmer. Abonnenten er ansvarlig for å ta vare på det utleverte materiellet, og må selv sørge for å plassere ny restavfallssekk i stativet/beholderen etter hver tømming.

Renovatør tar også med seg ekstra mengder med sortert papir, papp, drikkekartong og matavfall som er plassert i esker eller som er sammenbuntet.

Restavfall må legges i merket sekk for at avfallet skal bli samlet inn. Ekstra restavfallssekker selges i Oppdal servicetorg og Oppdal Miljøstasjon.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til vegstandard 

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå, og sikres mot velt. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Oppdal kommune kreve at enhetene omplasseres.

Naboer i borettslag, leilighetshus og lignende kan ha felles avfallsbeholdere. Dette må avtales med Oppdal kommune. 

Vegstandarder

Med privat adkomstveg menes her privat veg som avfallsbilen benytter frem til hentested for oppsamlingsenheter. Slike veger skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter. Privat adkomstveg skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha vegbredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

Med transportveg menes her veg for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veger skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstveg, transportveg og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Oppdal kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året. 

Konkrete anvisninger

Hentestedet skal ligge maksimalt 20 meter fra kjørbar veg og være lett tilgjengelig. Oppdal kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold. Oppdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for plassering av oppsamlingsutstyr.

Privat adkomstveg, transportveg, utforming av hentested, avfallsrom etc. skal godkjennes av Oppdal kommune. Bruk av privat adkomstveg skal reguleres ved skriftlig avtale mellom Oppdal kommune og vegeier/de som har vegrett.

§ 9A.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i restavfallssekken. I restavfallssekken må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I restavfallssekken må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i restavfallssekken. Utlån av egen boks for farlig avfall og andre opplysninger om slikt avfall fås ved henvendelse til Oppdal kommune v/servicetorget eller til renovatør. Det henvises også til §4 og §5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Oppdal kommune til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som samles inn skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er ikke tillatt å fylle restavfallssekken slik at den blir urimelig tung. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsutstyret ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Et gjennomsnittlig årsforbruk av restavfallssekker og matavfallsposer deles ut en gang i året. Ved utlevering blir sekkene/posene lagt i oppsamlingsenheten, og abonnenten må straks kontrollere antallet og melde i fra til kommunen innen en uke dersom antallet ikke stemmer. Abonnenten plikter å ta vare på utleverte sekker/poser, og må selv sørge for å plassere ny restavfallssekk i stativet etter hver tømming.

Oppdal kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Oppdal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 9B.Bruk av returpunkt

Oppdal kommune skal sørge for nødvendig renhold og vedlikehold av containere og oppstillingsplass for containere.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 10.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Oppdal kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 11.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Oppdal kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet. Oppdal kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting.

§ 12.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter, skal betale avfallsgebyr.

Årsgebyr skal betales for alle boenheter, fritidsboliger, setrer, gjeterbuer og lignende.

Fritidsboliger, setrer, gjeterbuer og lignende er differensiert i to kategorier ut fra beliggenhet og tilgjengelighet jf. kartskisse datert 23. oktober 1995, vedtatt i sak K 108/95.

I henteområdet kan boenheter innenfor samme eiendom og med felles avkjørsel fra offentlig veg, ha felles abonnement. Ved en eventuell tvist om antall oppsamlingsenheter, bestemmer likevel kommunen det endelige antallet.

Kommunen kan kreve egen gebyrsats for abonnenter som ikke følger de fastsatte reglene for kildesortering.

Ved registrering av nytt abonnement, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Oppdal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Oppdal kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 13.
0Opphevet ved forskrift 15 okt 2014 nr. 1310 (i kraft 1 jan 2015).
§ 14.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver oppsamlingsenhet, jf. § 2.

§ 15.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Oppdal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

§ 16.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Oppdal kommune om at dette må rettes. Ved graverende, eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene, kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer, kan Oppdal kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 17.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften gjelder fra og med 1. januar 2005.