Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-2004-12-13-1764
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
EndrerFOR-2000-10-16-1120
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1997-05-23-31
Kunngjort30.12.2004
KorttittelForskr. om gebyrregulativ for byggesaker, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Klepp kommunestyre 13. desember 2004 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109 samt lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Gebyret innbefatter

Gebyret innbefatter saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll og tilsyn i byggeperioden. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 2.Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato.

§ 3.Gebyrberegningstidspunkt - Avregning

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt melding/søknad mottas.

§ 4.Betalingstidspunkt

Når vedtak i forbindelse med rammetillatelse foreligger, faktureres 50% av fullt gebyr. De resterende 50% når igangsettingstillatelse gis. Gebyr for rammetillatelse og igangsettingstillatelse skal være betalt før tiltaket igangsettes/utstikkes av kommunen. Gebyr for ev dispensasjoner betales når det gis rammetillatelse. Beløp under kr 2000,- skal ikke deles. Gebyr for enkle tiltak skal være innbetalt før tiltaket igangsettes/utstikkes av kommunen. Gebyr for kommunens behandling etter Lov om eierseksjoner skal være innbetalt før begjæringen sendes til tinglysingsdommeren.

§ 5.Ved kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner, beregnes gebyret for hver del.

§ 6.Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger belastes fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7.Avslag

Blir søknad avslått skal det betales 1/3 av fullt gebyr. Dersom dette gebyret blir mindre enn kr 200,- vil det ikke bli fakturert. Dette gjelder ikke avslag på dispensasjoner.

§ 8.Igangsetting uten tillatelse - tilleggsgebyr

Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten at tillatelse til igangsetting er gitt, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:

-For bygning er tilleggsgebyret på 100% av fullt behandlingsgebyr dersom tiltaket blir godkjent.
-For tiltak som er ulovlig fullført og ikke blir godkjent ved etterfølgende søknad, betales gebyr etter § 7 med tillegg av 100%.
§ 9.Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses for å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunalsjefen fastsette et passende gebyr.

§ 10.Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunalsjefens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves forskrift 16. oktober 2000 nr. 1120 om gebyrregulativ for byggesaker og eierseksjoner, Klepp kommune, Rogaland.

Kap. 2. Gebyrsatser

Gebyrsatsene gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Klepp kommune, Teknisk etat, Postboks 25, 4358 Kleppe. Tlf. 51429750, faks 51429762.