Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-15-1887
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort27.01.2005
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Åfjord

Fastsatt av Åfjord kommunestyre 15. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909. 

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunes kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall i Åfjord kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunes tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommune

For tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 1.500,- + mva. pr. kontroll.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunes kostnader med tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyrer, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.