Forskrift om skoletilhørighet, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-2004-12-16-1911
PublisertII 2005 hefte 3
IkrafttredelseSkoleåret 2005/2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§8-1
Kunngjort02.06.2005
KorttittelForskrift om skoletilhørighet, Nordreisa

Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 16. desember 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1.

§ 1.Inntaksområde
1.1. Inntaksområdet for skolene defineres gjennom inndelinger i skolekretser vedtatt i levekårsutvalget. Disse kretsgrensene er å betrakte som veiledende og må sees i sammenheng med § 2, § 3 og § 4. 
Skolekrets
Moan skole:
Storslett skole:
Oksfjord skole:
Rotsundelv barne- og ungdomsskole:
Sappen:
Sørkjosen skole:
§ 2.Valg av skole/skolebytte - tildeling av plass
2.1. Søknad om skoleplass i annet inntaksområde

Den enkelte elev/foresatte kan søke om opptak ved annen skole enn det § 1 angir, jf. opplæringsloven § 8-1, annet ledd.

Søknad om skoleplass i annet inntaksområde rettes til skolen man har tilhørighet ved jf. § 1. Søknaden blir å behandle etter reglene om enkeltvedtak.

2.2. Tildeling av plass

Inntaksområdene kommer til anvendelse ved tildeling av skoleplass der det ikke foreligger søknad om annet skolevalg - jf. § 2.1.

Barn med eldre søsken på skole tilhørende annet inntaksområde tildeles automatisk plass ved samme skole, med mindre elev/foresatte har søkt om annet valg av skole.

Elever som søker om plass ved skole i annet inntaksområde enn sitt eget, tildeles som hovedregel plass dersom skolen har ledig kapasitet og med følgende prioritet:

-søsken ved samme skole
-særskilte hensyn av sosial karakter
-geografisk nærhet.

Dersom den enkelte elev/foresatte søker om skoleplass i en annen skolekrets enn de tilhører og der det ikke er mulig å følge ordinær skoleskyss, vil ikke eleven blir tildelt plass. Unntak kan gjøres dersom foresatte besørger skyssen selv.

§ 3.Unntak på bakgrunn av sakkyndig vurdering

På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kan det gjøres unntak fra § 1. Det vises til merknader fra Ot.prp.nr.46 (1997-1998) til opplæringsloven § 8-1.

§ 4.Informasjonsplikt overfor elever/foresatte

Forskriften skal gjøres kjent for elever/foresatte som berøres av forskriften i rimelig tid før tildeling av skoleplass.

§ 5.Forskriftens gyldighet

Forskriften gjelder alle elever og har virkning fra og med skoleåret 2005/2006.