Forskrift for husholdningsavfall, Gjesdal kommune, Rogaland.

DatoFOR-2004-12-20-1766
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
EndrerFOR-2000-11-27-1603
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort30.12.2004
KorttittelForskrift for husholdningsavfall, Gjesdal

Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 20. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Gjesdal kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Gjesdal kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer med unntak av de som ligger mer enn 2 kilometer i luftlinje fra kjørbar sommervei.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Gjesdal kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Som grovavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall på grunn av sin størrelse.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med fellesabonnement forstås at flere abonnenter går sammen om felles oppsamlingsenhet.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder, herunder sekk og avfallssuganlegg. Gjesdal kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva Gjesdal kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med miljøstasjon menes særskilte avfallsmottak, betjente eller ubetjente, hvor avfall kan leveres kildesortert, for eksempel glass, papir osv., av abonnent.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

I Gjesdal kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Farlig avfall fra husholdninger skal bringes til gjenvinningsstasjon for mottak av farlig avfall.

Grovavfall fra husholdninger skal bringes til godkjent avfallsanlegg.

Gjesdal kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk og/eller miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Gjesdal kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg.

Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

§ 5.Brenning av avfall

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt med unntak av følgende:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta/fritidsbolig,
d)bråtebrenning og brenning av hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål,
f)halmbrenning i jordbruket,
g)flatebrenning i skogbruket.

For saker som faller inn under brann- og eksplosjonvernloven må det innhentes egen tillatelse fra Brannvesenet Sør-Rogaland.

§ 6.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Gjesdal kommune kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby innsamling av næringsavfall.

§ 7.Krav til sortering og bruk av oppsamlingsenheten

Husholdningsavfall som omfattes av den kommunale innsamlingsordning skal kildesorteres i følgende fraksjoner: 

Brun avfallsbeholder og beholder for hjemmekompostering:

Våtorganisk avfall til kompostering. Det er forbudt å legge avfall som ikke kan komposteres i brun beholder. 

Grønn beholder:

Papp, papir, melke- og drikkekartonger. Papp og papir skal legges løst i den grønne beholderen. Melke- og drikkekartonger skal samles i en plastpose (handlepose) som knyttes igjen før den legges i den grønne beholderen. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i den grønne beholderen. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert. 

Grå/sort beholder:

Den del som omfatter restavfall til sluttbehandling skal i grå/sort beholder. Det er forbudt å legge oppi avfall som det finnes gjenvinningsordninger for.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, farlig avfall, samt eksplosiver eller selvantennelige stoffer i avfallsbeholderne.

Andre kildesorterte fraksjoner som for eksempel glass, plastikk og metall skal bringes til miljøstasjon. Gjesdal kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Det forbudt å legge døde kjæledyr i noen avfallsbeholder. Den som eier dyret har ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, ev. gjennom veterinær.

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Oppsamlingsbeholderen må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift.

Bossvekt pr. oppsamlingsenhet skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser: 

120 liters beholder: 35 kg

140 liters beholder: 40 kg

240 liters beholder: 70 kg

660 liters beholder: 150 kg 

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal avtales på forhånd og kontrolleres av Gjesdal kommune.

Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer o.l. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Aske, sot, pussestøv o.l. skal også innpakkes slik at det ikke frigjøres under tømming.

Ved bruk av sekk som oppsamlingsenhet må det i disse ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene. Sekker skal mules før anbringelse på hentested. Sekker må ikke fylles mer enn at det gis skikkelig bæregrep.

Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon eller farlig avfallsmottak.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Gjesdal kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 8.Kompostering

Abonnenter kan som alternativ til egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall, inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte (varmkompostering).

Det forutsettes at komposteringen skjer i en isolert og skadedyrsikret beholder, og at mat- og hageavfall ikke legges i beholderen for restavfall. Abonnenten har selv ansvar for beholderen.

Ved brudd på disse forutsetningene kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall.

Abonnenter innen landbruksnæringen som ikke ønsker å delta i ordningen med hjemmekompostering, kan inngå avtale med kommunen om å la våtorganisk avfall gå i egen gjødselkjeller. Forutsetningene for å inngå slik avtale er at det drives husdyrhold og at spredeareal er godkjent.

§ 9.Kjøkkenavfallskvern

Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt.

§ 10.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Gjesdal kommune. Unntak er avfallssuganlegg og spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av Gjesdal kommune.

Gjesdal kommune besørger utlevering og vedlikehold unntatt renhold av oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Gjesdal kommune avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Abonnenten er ansvarlig for skade på oppsamlingsenhet som skyldes feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Hver enkelt oppsamlingsenhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Ved senere bytte av beholder på abonnentens anmodning kan denne bli pålagt et nærmere bestemt gebyr.

Abonnenten skal ha det antall oppsamlingsenheter Gjesdal kommune fastsetter - vurdert etter avfallsmengde, -type og behov. Ingen bruksenhet skal dog være uten oppsamlingsenhet.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå som kontaktperson overfor kommunen. Hver enkelt abonnent er økonomisk ansvarlig for sin andel av fellesabonnementet.

§ 11.Plassering av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheten må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av oppsamlingsenheten som skal tømmes enn resten av året. Oppsamlingsenhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal rette seg etter renovatørens anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenheter som skal tømmes. Oppsamlingsenheten skal settes fram til veg eller felles samlepunkt/tømmepunkt, som inngår i definert kjørerute. Kjøreruten skal godkjennes av Driftsutvalget i Gjesdal kommune.

Når tømmingen foregår skal brukeren av beholderen ha plassert den maksimalt 2 meter fra kanten av veien. Hvor det er felt mellom gang/sykkelvei og vei, skal beholderen bringes fram til kanten av veien.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen vil tidligst skje kl. 06.00.

Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til tømmekalender for Gjesdal kommune. Abonnenten plikter å følge med i tømmekalenderen. Ved avvik fra tømmekalenderen skal dette varsles abonnenten på egnet måte.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake samme dag som den er tømt.

Den som samler inn avfall for kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsenheten.

§ 12.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Gjesdal kommune skal sørge for nødvendig renhold av beholder, hentested og oppstillingsplass for beholdere til bruk for hytter og fritidsboliger.

Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 13.Tømming av tette oppsamlingstanker og slam fra slamavskillere (septiktank) mv.

Gjesdal kommune sørger for tømming av slamavskillere selv eller gjennom leid renovatør.

Abonnenten skal selv sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Eventuell overdekning på og rundt kumlokket med jord, grus is og snø, eller lignende fjernes av abonnent før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Varsel om når tømming finner sted gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting skal slamavskilleren som hovedregel tømmes en gang hvert annet år. For hytter og fritidsboliger skal slamavskilleren ikke tømmes sjeldnere enn hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker for avløpsvann skal tømmes av eier etter behov. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Det må være tilfredsstillende adkomst for tankbil med utstyr fram til tømmestedet. Kvister og greiner må fjernes slik at veibredde på 3,5 meter oppnås. Videre må fri høyde over veibanen være 4,5 meter, og veien må ha den styrke som må til for å tåle kjøretøy som benyttes i forbindelse med tømming.

§ 14.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmekalender som fastsettes av Gjesdal kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmekalender og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid ved kunngjøring eller på annen hensiktsmessig måte.

§ 15.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Gjesdal kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

§ 16.Gebyrplikt

Abonnenten skal betale avfallsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale avfallsordningen.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Gjesdal kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes. Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal straks meddeles Gjesdal kommune.

For husstander mv. med fellesabonnement skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet.

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning er avfallsgebyrene delt i to deler - én fast og avfallsuavhengig del og én variabel avfallsavhengig del, slik: 

Fast (avfallsuavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre en fast del av gebyrgrunnlaget og fastsettes lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang mv. 

Variabel (avfallsavhengig) del:

Denne delen skal utgjøre den resterende del av gebyrgrunnlaget og beregnes som en differensiert gebyrdel, avhengig av beholderstørrelse, tjenesteomfang, avfallsvolum eller -vekt.

Kommunen fastsetter til enhver tid hvilke abonnentgrupper og tjenester som skal inngå i differensiert gebyrordning, herunder forholdet mellom fast og variabel gebyrdel samt på hvilken måte gebyrdifferensiering skal foretas.

Kommunen fastsetter også gebyr til dekning av utgifter for tilleggstjenester som f.eks. utkjøring av nye eller henting av brukte avfallsbeholdere, mottak av avfall som leveres til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner, ekstra innsamling fra enkeltabonnenter osv.

Det fastsettes egne gebyrsatser for hytter og fritidseiendommer.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Gjesdal kommune dersom eiendommen ikke allerede er registrert.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Årlig tømmegebyr for tømming av tette oppsamlingstanker og slam fra slamavskillere fastsettes av kommunestyret.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 17.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensingsloven § 34, 5. ledd.

§ 18.Unntak og dispensasjoner

Gjesdal kommune ved teknisk sjef kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelsetjenesten har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer, jf. retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra ordinær renovasjonsordning. Søknad om dispensasjon skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse.

§ 19.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Gjesdal kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for Anke og klageutvalget i Gjesdal kommune.

§ 20.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Gjesdal kommune om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til avfallsbeholderen og/eller med brev til abonnenten. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige/hygieniske/forurensningsmessige problemer kan Gjesdal kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Kommunen kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 7, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i § 11.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 21.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med lov om helsetjenesten i kommunene samt forskrift om miljørettet helsevern.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. november 2000 nr. 1603 om renovasjon, Gjesdal kommune, Rogaland.