Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-21-1767
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort30.12.2004
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Bjugn

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall i Bjugn kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 1500.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader med tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsatser for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.