Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-21-1847
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-19-4274
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§27, LOV-1981-03-13-6-§29, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§32
Kunngjort06.01.2005
KorttittelForskrift om avfall mv., Bjugn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bjugn kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 27, § 29, § 30, § 32.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. fra de områder av kommunen som denne forskrift nærmere definerer. Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Innsamling av husholdningsavfall omfatter hele kommunen.

Tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. omfatter de samme områder som omfattes av innsamling av husholdningsavfall.

§ 2.Definisjoner

Med avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer.

Som boligabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom (bygning over 30 kvm) hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. Hytter på egne hovedbruk (ikke utleiehytter o.l.) inngår i hovedbrukets abonnement.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår (ved kilden. Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv.

Med gjenbruksstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenbruksstasjonene er betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller et gjenbrukstorg.

Med miljøskadelig avfall forstås i denne forskrift avfallskomponenter som ikke inngår i ordningen med innsamling av farlig avfall, men som likevel bør sorteres ut som egen fraksjon fordi det ikke bør brennes.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir.

Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall.

§ 3.Unntak for visse typer avfall

Farlig avfall i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, samt flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall o.l., omfattes ikke av disse forskriftene med unntak av kap. 4, 5 og 6.

§ 4.Nybygg, flytting mv.

Ved nybygg skal eieren melde fra til kommunen, og huset må ikke tas i bruk før renovasjonen er ordnet. Dessuten skal melding om flytting, innflytting og overdragelse av eksisterende eiendommer gis til kommunen.

§ 5.Tvungen renovasjonsordning

Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privét mv. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen eller overlate til abonnentene å stå for deler av innsamlingsarbeidet.

Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra ordninger.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller nå bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Ubebodd helårsbolig kan midlertidig fritas for renovasjon når denne åpenbart ikke vil bli benyttet som fritidsbolig. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 md. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell avgiftsplikt regnes fra det tidspunktet byggetillatelse gis eller søknad innvilges.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Kapittel 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

Kildesortering, gjenvinning og egenbehandling

§ 6.Kildesortering og gjenvinning

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall er forpliktet til å holde visse slag avfall adskilt etter kommunens nærmere bestemmelser.

Avfallsfraksjoner som det eventuelt blir organisert faste kildesorterings- og gjenvinningsordninger for, skal leveres via gjenvinningsordningene, og ikke legges i oppsamlingsenheten for husholdningene.

For spesielle avfallsfraksjoner og større gjenstander kan kommunen bestemme at avfallet skal leveres direkte til spesielle mottaksplasser eller til avfallsplassen.

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet, herunder avfall i forbindelse med utsalgssteder, turistanlegg mv. Avfall som er definert som produksjonsavfall, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Dersom det finnes gjenvinningsordninger for slikt avfall. Skal disse benyttes.

Kommunen kan bestemme hvilke avfallsfraksjoner som til enhver tid omfattes av foregående punkter, hvorledes slikt avfall skal håndteres og hvor slikt avfall skal leveres.

§ 7.Egen behandling av avfall

Abonnenter som får tillatelse til å behandle sitt organiske avfall ved hjemmekompostering eller levering til annen avtaker, må innrette seg etter de til enhver tid fastlagte kommunale bestemmelser for dette.

Vedrørende brenning av avfall henvises til kommunehelseloven og brannloven.

Restavfall

§ 8.Krav til restavfall

Kommunen kan fastsette nærmere bestemmelser om emballering, oppsamling og innsamling av restavfall.

Kommunen kan også fastsette krav til restavfallets utsorteringsgrad og til tillegg i gebyret for manglende tilfredsstillelse av disse kravene.

Felles oppsamling

§ 9.Bruk av felles oppsamlingsenheter

Abonnenter kan henvises til å benytte felles oppsamlingsenheter som kommunen setter ut i et område eller på sentrale oppsamlingsstasjoner. Abonnenten plikter å påse at avfallsfraksjonene plasseres i riktige oppsamlingsenheter. Fraksjoner som ved lukt eller på annen måte kan virke skjemmende på omgivelsene, skal emballeres forsvarlig før plassering i oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene og evt. andre deler av anlegget skal forlates i lukket stand.

Avfall må ikke legges utenfor oppsamlingsenhetene.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke.

Ved bruk av felles oppsamlingsenheter vil hele eller deler av bestemmelsene i § 10 - § 13 utgå.

Individuell oppsamling

§ 10.Abonnentens plikter

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha nødvendige oppsamlingsenhet for forskjellige slag avfall.

Komposteringsbeholdere e.l. for behandling av organisk avfall regnes som oppsamlingsenhet.

Abonnenten skal påse at bruken og plassering av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med disse forskriftene eller utfyllende bestemmelser til disse.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles, sekker må kunne knyttes igjen og esker lukkes. Vekten må ikke overstige 25 kg. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn.

§ 11.Anskaffelse og utlevering

Kommunen besørger utlevering av oppsamlingsenhetene (unntatt komposteringsbeholdere). Abonnenten må sørge for vedlikehold av oppsamlingsenhetene.

Abonnenter som får tillatelse til å anskaffe komposteringsbeholdere, må dekke utgiftene til anskaffelse og vedlikehold selv.

Kommunen kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter, eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagte eller ikke tilfredsstiller kommunens krav.

Utlevering av sekker eller annet utstyr til oppsamling av avfall skjer etter kommunens nærmere bestemmelser. Slikt utstyr dekkes av kommunen.

Kommunen kan gi nærmere regler om utlevering og tilbakelevering av utleverte sekker, eller om kjøp av ekstra sekker etc.

§ 12.Krav til oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og forøvrig ikke fører til lukt eller hygieniske ulemper. Kommunen bestemmer utformingen herunder hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 13.Plassering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom.

Oppstår det tvist mellom partene om plasseringen, avgjøres plasseringen av kommunen. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Oppsamlingsenheten kan maksimalt plasseres 30 meter fra kjørbar veg.

De kommunale avfallsgebyrer har ulike priser for alternative plasseringer av oppsamlingsenheten.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet utenom det som den generelle bestemmelse.

Nærmere regler for ev. ekstra emballering og sikring eller ruteopplegg fastsettes av kommunen.

Fritidseiendommer

§ 14.Renovasjon av fritidseiendommer

Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunestyret selv bestemmer. Husholdningsavfallet skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer og leveres på den måten kommunen bestemmer.

Adkomst og innsamling

§ 15.Krav til kjørbar veg

Veg som skal benyttes i fast ruteopplegg for innsamling av avfall skal være kjørbar.

Som kjørbar veg, regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.

Kjørebredde/brøytebredde må være minimum 3,0 meter. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømming.

§ 16.Innsamling og transport av avfall

Den som samler inn avfall er bare pliktig til lå ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenhetene eller emballert på reglementert måte.

Avfallet hentes rutinemessig. Kommunen bestemmer hentehyppigheten for de forskjellige avfallsfraksjoner og restavfallet, herunder om innsamlingen bare skal foretas i visse deler av året, forskjellige innsamlingshyppigheter i forskjellige deler av kommunen eller forskjellige innsamlingshyppigheter hos forskjellige abonnenter.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Under transport må avfall sikres slik at det ikke faller av.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømming.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Renovatøren skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00 - 21.00. 

Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

§ 17.Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget tilstrekkelig hageareal, og som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til egen gjødsellager, kan likestilles med hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

§ 18.Kompostbingen og drift

Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Kapittel 3. Tømming av slam fra slamavskillere mv.

§ 19.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenter før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegg har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 20.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med slamavskiller minst dimensjonert etter minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år.

For eiendommer med fritidsbebyggelse og med slamavskiller minst dimensjonert etter minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år.

For eiendommer med slamavskillere som ikke tilfredsstiller minstekravet i retningslinjene for separate avløpsanlegg, skal eiendommer med fast bosetting tømmes hvert år og eiendommer for fritidsbebyggelse tømmes hvert 2. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år eller etter behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Abonnenter som har behov for ekstra tømminger kan mot ekstra avgift rekvirere dette hos kommunen med en ukes forvarsel.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kapittel 4. Avfallsgebyr

§ 21.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år og godkjennes av Fylkesmannen.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter antall kilo levert avfall, skal den differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen.

Fra det tidspunktet kommunen bestemmer kan abonnentene inngå en serviceavtale med kommunen tilleggstjenester i forhold til ett basisabonnement. Differensieringen av avfallsgebyret vil skje på grunnlag av en slik serviceavtale.

§ 22.Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokker kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 23.Innkreving, renter

Forfalte gebyr er sikret med lovpant i eiendom etter panteloven § 6-1.

Gebyret kan kreves inn etter reglene om innkreving av skatt.

Vedrørende renteplikt ved for sen betaling eller ved tilbakebetaling av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 24.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet etter § 6 - § 20.

§ 25.Klage

Så lenge annet ikke framgår av særlov er formannskapet klageinstans for enkeltvedtak som gjøres av administrasjonen med hjemmel i disse forskriftene.

§ 26.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 27.Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2005.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2000 nr. 4274 om kommunal renovasjonsforskrift, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.