Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-2004-12-21-1866
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2008-01-01-1241
EndrerFOR-1992-09-17-4262
Gjelder forIbestad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Ibestad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ibestad kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85. Endret ved forskrifter 24 nov 2005 nr. 1336, 1 jan 2008 nr. 1241.

§ 1.Mål for renovasjonen

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Ibestad kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning.

Forskriftene gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Den kommunale forskriften for husholdningsavfall omfatter hele kommunen. Kommunestyre kan vedta områder hvor kommunal renovasjon ikke skal gjøres gjeldende.

Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensingsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbar organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Det er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. På en og samme eiendom kan det være flere abonnenter (husstander).

Som oppsamlingsenhet menes stativ med sekk, container- eller fellescontainer uten sekk. Ibestad kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her et sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjoner skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egen oppsamlingsenhet for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner/miljøpark.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallseksjoner, for eksempel glass.

Med gjenvinningsstasjon/miljøpark menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separat avfall. Gjenvinningsstasjoner/miljøpark er som regel betjent.

Med hentesystem menes kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon/miljøpark.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med utlufting.

Med boenhet/husstand menes leilighet/hybelleilighet med bruksareal over 25 m² , egen inngang (kan være felles vindfang, trapperom og lignende), eget toalett og kjøkken/kjøkkenkrok.

I boliger som består av både leilighet og et antall hybler som hver for seg er mindre enn 25 m² , beregnes totalt flateinnhold av hyblene. Totalt antall renovasjonsgebyr som tillegges boenheten blir flateinnhold av hyblene dividert på 25 m² . Gebyr for hybelhus utregnes tilsvarende.

Med ekstrasekk menes godkjent sekk som står utenfor stativet, merket med ekstralapp, og som ikke inngår i husstandens abonnement.

Med kjørbar veg menes vei der renovasjonsbil kan komme uhindret fram, og eventuelt snu på en godkjent måte innen området, eller unntaksvis ved å rygge inn til standplass.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Ibestad kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfallet, jf. lov 13. mars 1981 nr 6. om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Ibestad kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Ibestad kommune.

For enkelte områder eller bestemte typer eiendommer kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike spesielle ordninger er opprettet, plikter alle å delta.

Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen når det vil føre til store praktiske vanskeligheter å gjennomføre denne.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, dersom det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å graven ned eller henlegge avfall og lignende i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen, for eksempel enkelte type næringsavfall. 

Smitte- og risikoavfall

Ibestad kommune kan tilby egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer og lignende). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfall skal kildesorteres og pakkes separat i godkjent emballering. Risikoavfall kan også leveres til annen godkjent mottaker. Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall. 

Farlig avfall

Ibestad kommune skal sørge for at det i kommunen eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjeldende i forskrift om farlig avfall.

For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner/miljøpark. Farlig avfall fra virksomheter gjelder kun mottak, mot betaling, ved gjenvinningsanlegg/miljøpark.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe avfall og næringsavfall til behandlingsanlegg eller annen godkjent behandlingsanlegg eller til annen sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan Ibestad kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

Medisiner omfattes ikke av disse forskriftene. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosiv eller selvantennende avfall. Slike avfallstyper skal leveres til en hver tid andre godkjente mottaksordninger.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Ibestad kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Ibestad kommune eller interkommunalt avfallsselskap som Ibestad kommune er tilknyttet. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall som skal holdes konfidensielt er makulert. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt avfallsordning skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

-Papir/drikkekartong
-Restavfall (inkl. våtorganisk)
-Farlig avfall.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor. Det er ulik tømmefrekvenser for fraksjonene.

Fraksjonene skal holdes atskilt, og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent. Ibestad kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner 

Bringesystemet - returpunkter og gjenvinningsstasjon/miljøpark

Andre kildesorterte fraksjoner (f.eks. glass/metallemballasje) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjon/miljøpark.

Ibestad kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hos hver abonnent eller til returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon/miljøpark, jf. § 13, 6. avsnitt.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til eget mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Ibestad kommune om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenheten. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av Ibestad kommune. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredstillende måte, som ikke trekker til seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Det er utarbeid egen forskrift for hjemmekompostering i Ibestad kommune.

§ 8.Anskaffelse av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal anskaffes og eies av abonnenten. Kommunen kan for abonnentens regning besørge utlevering av oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagt eller ikke tilfredstiller kommunens krav. Abonnenten må dekke kostnader ved komplettering og/eller reparasjon.

Kommunen skal varsle abonnenter skriftlig om feil. Frist for utbedring er innen en måned etter at varsel er sendt.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr, må ha kommunens samtykke.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan Ibestad kommune dele ut flere beholdere til samme abonnent.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheten og krav til vegstandard 

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter skal plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres på en for abonnenten og renovatøren lett tilgjengelig plass, synlig fra veg og på et plant og fast underlag.

Fellescontainere plasseres på fast dekke, alltid plassert med løftehåndtak ut, med lokket lukket og om mulig under tak.

Abonnenten har ansvar for at oppsamlingsenheten ikke volder skade ved at den kommer på avveie fra oppsamlingsplass eller hentested, og sørge for å etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Ibestad kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellescontainere og lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for Renovasjonen slik det framgår av § 1.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheten og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vintertid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Beholdere med hjul må plasseres slik at ikke hjulene ikke fryser fast til underlaget.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulemping fra husdyr.

Dersom plasseringen av oppsamlingsenheten utgjør en skaderisiko, forringer renovatørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Ibestad kommune kreve at enhetene omplasseres.

I tilfeller hvor abonnenten selv bringer avfallet fram til kjørbar veg for innsamling, plikter abonnenten å se til at avfallet er forsvarlig emballert og sikret mot fugler, skadedyr mv. Kommunen eller bemyndiger kan pålegge abonnenten å gjennomføre slike sikringstiltak.

Ved innendørs oppsamlingssystem skal enheten plasseres i avfallsrom med direkte utgang til kjørbar atkomst. Oppsamlingsenheter skal plasseres og vedlikeholdes slik at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper for abonnent, renovatør og omgivelser. 

Vegstandarder

Med adkomstveg menes her vei som renovasjonsbilen benytter fram til hentested for oppsamlingsenheter. Slike veger regnes som kjørbare når det er mulighet for gjennomkjøring eller er snuplass og dessuten med kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til hele året å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn, og/eller totalvekt 26 tonn. Vurdering av private vegers beskaffenhet gjøres av renovatør. Snuplass må være anlagt minst tilsvarende krav for lastebil type LL. Kjørbar vei skal ha fri bredde minimum 3,5 meter, fri høyde minimum 4 meter og kjørebane med en bredde på minimum 3 meter. Vegen må betjene minst 3 hus/abonnenter.

Om vinteren må vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Vinterstid kan glatt vegbane føre til at veg eller gate ikke kan betegnes som kjørbar veg.

Kravet gjelder både offentlige og private veger.

Alle offentlige veger der det er fastboende abonnenter skal renoveres selv om det blir mindre enn 3 hus/abonnenter. Dersom vegen bebos av mindre enn 3 husstander må avstand lengst unna være min. 150 meter.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av renovasjonsordningen etter disse forskriftene, med mindre skaden skyldes uaktsomhet.

Med transportveg menes her veg for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veger skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer, parkerte biler og lignende.

Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at transportvegen ikke overstiger 15 meter fra vegkant. Transportveg utover 15 meter kan godkjennes mot tillegg i renovasjonsgebyret. Lengste avstand er 30 meter. Abonnenter som ønsker godkjent oppsamlingsplass mer enn 15 meter fra vegkant, dog maksimalt 30 meter, må sende en skriftlig begrunnet søknad. Dispensasjonen er begrenset til maksimalt 5 år. Oppsamlingsenhet på hjul skal plasser så nær vegkant som mulig.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnenter til å benytte disse.

§ 10.Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheter må kun brukes til avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Skarpe gjenstander skal av hensyn til renovatøren/behandlere ikke legges i sekkene/container, men pakkes og merkes og settes fram ved siden av eller på oppsamlingsenheten. Særlig fuktig avfall innpakkes før plassering i sekk/container. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamlingen.

Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. I oppsamlingsenheten må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennende avfall.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Ibestad kommune til enhver tid bestemmer.

Ved sekkerenovasjon må kun godkjente sekker benyttes. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles eller pakkes så fast at tømmingen vanskeliggjøres. Sekkene skal være mulig å lukkes/knytes igjen. Vekten på en 100 liters søppelsekk må ikke overstige 20 kilo. Vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

I tilfeller der abonnenten bringer oppsamlingsenheten fram til hentested på tømmedagen, skal abonnenten bringe oppsamlingsenheten i retur samme dag. Beholderen skal alltid plassers med løftehåndtak ut mot kjørbar veg.

Det skal holdes god orden rundt oppsamlingsenheten, og avfall skal ikke ligge løst. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge beholderne rengjort, og fakturere abonnenten for utført ekstraarbeide.

Ved grove brudd på dette punkt kan abonnenten bli pålagt å rydde opp selv og bringe avfallet til godkjent mottaksanlegg. Slike pålegg gis skriftlig.

Ibestad kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis det synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ibestad kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

Større felles returpunkter hvor kildesortert avfall legges, eksempelvis glass/metallemballasje, skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer. Det er ikke tillatt å etterlate avfall ved siden av returpunktets oppsamlingsenhetene, som av størrelse eller art ikke kan legges i enheten.

§ 11.Kommunens plikter

Renovatøren er pliktig til å ta avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet, så lenge den ikke er fylt mer enn at sekken kan knytes igjen og at lokk kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav som er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, lukt og lignende.

Det skal deles ut nødvendig forbruksmateriell som søppelsekker og eventuelle andre avfallsposer/bokser. Kun sekker som er godkjent og påtrykt «Ibestad kommune», vil bli innsamlet. Oppsamlingsenheter på hjul settes tilbake ev. dersom været er ugunstig, legges på bakken.

Grinder, porter og dører skal lukkes og dersom avtalt også låses. Låsemekanisme på grinder, porter og dører skal være lette å bruke.

Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuell etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Ibestad kommune og kunngjøres på egnet måte.

For transport gjelder Vegtrafikkloven. Innsamling av avfall skal foregå mellom kl. 0600 og 2300.

Hvor tømmedag faller på helg- og høytidsdager, vil hentingen forskyves.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnent varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Ibestad kommune.

§ 13.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskriftene skal betale avfallsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endringer av eksisterende abonnement, blir gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Ibestad kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet fram til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Ibestad kommune dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret for husholdningsavfall.

Et renovasjonsabonnement kan ikke sies opp før det er gått 6 md. etter innmelding.

Hytte og fritidsbolig som benyttes mer enn 90 dager pr. år beregnes gebyr som for bolig.

Kommunen fastsetter regler for beregning av beløpets størrelse. Avfallsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.

Dersom en boenhet står tom sammenhengende i 6 måneder eller mer gis fradrag i gebyret. Fritak kan innvilges, etter skriftlig søknad, i maksimum 1 år.

Gebyr betales også ved levering av avfall på gjenvinningsanlegg/miljøpark.

Det er utarbeidet eget reglement for levering av avfall til miljøstasjon. Kommunen krever inn betaling etter levert mengde avfall direkte til oppsamlingsplass/behandlingssted jf. Gjeldene reglement. Betalingssatsene fastsettes pr. tonn, pr. enhet eller pr. m³ , avhengig av avfallets art.

Regler for fritak/reduksjon av renovasjonsgebyret gjengis i vedlegg til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 24 nov 2005 nr. 1336.
§ 14.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 15.Innkreving og renter

Årlig avfallsgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret i lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale for hvert abonnementsenhet, jf. § 2.

§ 16.Delegering

Kommunes myndighet og oppgaver etter disse forskriftene kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.

§ 17.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen kan sendes til Ibestad kommune. Dersom klagen ikke tas til følge, kan den legges fram for særskilt klagenemnd.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelser i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Ibestad kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan Ibestad kommune også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 19.Forholdet til helsemyndigheter

De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Vedlegg - Regler for behandling av søknader om unntak fra den kommunale renovasjonsordningen.

Kommunestyret vedtar følgende regler for behandling av søknader om unntak fra den kommunale renovasjonsordningen (jf. kommunens renovasjonsforskrift § 4 og forurensingslovens § 30)

1. Kommunestyret kan unnta fra den vanlige renovasjonsordningen spesielle distrikter/deler av kommunen med spredtbygd bosetting hvor dette ut fra forurensingsmessige hensyn anses forsvarlig, og hvor gjennomføring av renovasjon på grunn av lange transportavstander blir særlig kostnadskrevende i forhold til avgiften som innkreves.
2. I tilfeller fritak fra vanlig renovasjon, skal det som et minimum kreves fritidsrenovasjon. Følgende fritaksargumenter kan være aktuelle:
a)Reduksjon grunnet vanskelig/lang adkomst til offentlig veg.
b)Husstander i bygder uten vegtilknytning til offentlig veg.
3. Reduksjon av avgiften for eiendommer/husstander som bebos deler av året, eller som ikke er i bruk.
3.1 Eiendommer med hytte eller fritidsbolig betaler redusert renovasjonsavgift i forhold til boligeiendommer ut fra retningslinjer for beregning av selvkost. Denne reduserte renovasjonsavgiften benevnes som fritidsrenovasjon. Eiendommer med flere hytter betaler for de hytter/fritidsboliger som står på eiendommen. Fritak kan gis etter pkt. 3.4 i vedlegg til forskrift.
3.2 Boliger med husstander som er bebodd sammenhengende mindre enn 6 md. pr. år kan etter søknad som bekrefter bosted og med attest fra folkeregistret eller annen dokumentasjon innvilges ½ avgift. Reduksjonen gis etterskuddsvis.
3.3 Fraflyttede boliger som brukes mindre enn 6 md. pr. år skal betale minimum avgift som fritidsrenovasjon.
3.4 Bygninger som av sin tekniske stand ikke er beboelig og utelukkende blir brukt som lagerbygning kan, etter egen søknad, gis fritas for renovasjon.
3.5 Boliger og fritidsboliger/hytter som ikke er i bruk, kan innvilges fritak. Dagsturer betinger ikke fritak.
4. Formannskapet gjør vedtak under punkt 2 og 3. Delegering av myndighet skjer i medhold av forurensingslovens § 83.
0Endret ved forskrifter 24 nov 2005 nr. 1336, 1 jan 2008 nr. 1241.