Forskrift for hjemmekompostering av organisk avfall, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-2004-12-21-1867
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om hjemmekompostering, Ibestad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ibestad kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

Forskriften er et tillegg til forskrift 21. desember 2004 nr. 1866 for innsamling mv. av husholdningsavfall, Ibestad kommune, Troms.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder alle som får tillatelse til hjemmekompostering i henhold til denne forskrift.

§ 2.Definisjoner 

Våtorganisk avfall: Matrester fra egen husholdning og hageavfall.

Hjemmekompostering: Varmkompostering av våtorganisk avfall i godkjente beholdere i egen hage eller tomt, etter retningslinjer fastsatt av Ibestad kommune.

§ 3.Hvem kan drive med hjemmekompostering

Bare de som oppfyller de krav som til enhver tid gjelder kan drive hjemmekompostering. De som etter søknad får tillatelse til å hjemmekompostere, må inngå en egen avtale med kommunen om dette.

§ 4.Krav til hjemmekompostering

Kompostbeholderen anskaffes og bekostes av abonnenten selv. Beholderen skal oppfylle de kriterier kommunen fastsetter i egen kravspesifikasjon, samt godkjennes av kommunen.

Abonnenten må kunne benytte ferdig kompost på egen eiendom. Abonnenten skal dokumentere effektiv drift gjennom en prøveperiode på minimum et år. Komposteringen skal være kontinuerlig hele året.

Kompostbeholderen skal plasseres på egen eiendom, minimum 10 meter fra bolighus eller uteplass på annen eiendom. Kun ved skriftlig avtale mellom berørte parter kan dette kravet fravikes.

§ 5.Reduksjon av renovasjonsgebyret

De som får tillatelse til hjemmekompostering av våtorganisk avfall i henhold til denne forskrift, gis en reduksjon i det kommunale renovasjonsgebyret. Gebyrreduksjonen fastsettes av kommunestyret, og skal tilsvare kommunens reduserte behandlingskostnader for det våtorganiske avfallet.

§ 6.Kontroll

Kommunen kan til enhver tid foreta inspeksjon hos den enkelte for å påse at forutsetningene i denne forskriften og tilhørende krav og avtale overholdes. Hvis det påvises at abonnenten kvitter seg med avfallet i søppelsekken, eller annen ikke godkjent måte, kan kommunen inndra tillatelsen til hjemmekompostering og fjerne gebyrreduksjonen.

§ 7.Klage

Vedtak som er fattet av rådmannen eller andre som er delegert myndighet i medhold til av denne forskriften, kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 8.Delegering

Kommunens myndighet og oppgaver etter denne forskrift kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.