Forskrift for tømming av slamavskiller, privet, tette tanker mv. og slamgebyr, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-2004-12-21-1869
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om slamavskiller mv. Ibestad

Fastsatt av Ibestad kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 32, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for slamhåndtering

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avløpslam i Ibestad kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slamavfall i Ibestad kommune, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning.

Renovasjonsområdet er hele Ibestad kommune når det gjelder tømming av slamavskillere, tette tanker mv., og at de tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

Forskriftene gjelder tømming av slamavskiller, privet, tette oppsamlingstanker mv. Forskriften gjelder også gebyr.

§ 3.Kommunens plikter

Kommunen skal tømme slamavskillere, privet mv. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen.

Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av kommunens tømmeordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer i området for ordningen.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Anleggene skal merkes etter anvisning fra kommunen.

Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming utføres. Lokkene skal være låst eller sikret på annen forsvarlig måte.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Hvis nødvendig skal tømming kunne skje via annen eiendom.

§ 5.Tømming av slamavskiller

Varsel om når tømming vil finne sted skal gis skriftlig - for eksempel ved postkort i postkasse, en uke for tømming.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren som hovedregel tømmes annet hvert år. For eiendommer med fast bosetning uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

For å unngå forurensing kan kommunen i spesielle tilfeller bestemme en annen tømmefrekvens.

Ved ekstra behov eller tømming utenom faste rutiner, kan abonnenten få tømt mot betaling ved å henvende seg til kommunen.

Tømmingen skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukker, og eventuelt låses. Tømming av slamavskillere skal utføres i perioden mai til ut september.

§ 6.Gebyr

For tømming av slamavskillere mv., jf. § 5 skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyr skal også betales ved ekstraordinær tømming.

Alle eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller betaler like stort gebyr.

Utgifter til tømming av slamavskiller for eiendom tilknyttet kommunal kloakk er inkludert i årsavgiften for kloakk.

Eier eller fester av eiendom med toalett tilknyttet slamavskiller plikter å straks melde fra til Ibestad kommune dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret for slamtømming.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

Kommunen fastsetter regler for beregning av beløpets størrelse. Avfallsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 7.Innkreving og renter

Årlig avfallsgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret i lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 8.Delegering

Kommunes myndighet og oppgaver etter disse forskriftene kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.

§ 9.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen kan sendes til Ibestad kommune. Dersom klagen ikke tas til følge, kan den legges fra for særskilt klagenemnd.

§ 10.Straff

Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 11.Forholdet til helsemyndigheter

De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at tømming av slamavskillere mv. skjer i samsvar kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 12.Retningslinjer med hjemmel i forskriftene

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal fastsette utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.