Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-2004-12-21-1870
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse21.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Ibestad

Fastsatt av Ibestad kommunestyre 21. desember 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall dersom dette kan skje uten at naboer eller andre påføres ulemper ved brenning,
e)Sankthansbål.
§ 6.Dispensasjon

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av rådmann i medhold av denne forskrift kan påklages til klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 21. desember 2004.