Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-2005-01-27-253
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endretFOR-2008-12-10-1652
EndrerFOR-2001-03-22-392
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-1
Kunngjort31.03.2005
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Askøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Askøy kommunestyre 27. januar 2005 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavagifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-1. Endret ved forskrift 10 des 2008 nr. 1652.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder alle abonnenter i kommunen, jf. § 2 bokstav a), og fastsetter utregningsmåte og innbetaling av gebyrer for de kommunale vann- og avløpstjenestene.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)abonnent:
-eier eller fester av fast eiendom som er tinglyst med eget gårds- og bruksnummer eller eget festenummer
-fester av fast eiendom der festeavtalen ikke er tinglyst, men der festeren eier de bygningene som er plassert på tomten og bruker festerett slik det fremgår av tomtefesteloven
-eier av seksjon med eget seksjonsnummer
-andelseier i borettslag
-aksjeeier i boligselskap

som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Eier eller fester av fast eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

-Eier: som eier av fast eiendom/seksjon/andel regnes den som har tinglyst hjemmel. I boligselskap regnes den som aksjeeier som har registrert hjemmel hos forretningsfører.
b)boenhet:

Bolig med separat inngang, ett eller flere oppholdsrom og i tillegg eget bad/WC og kjøkkendel.

c)næringsenhet:

Selvstendige lokaler som benyttes til næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet.

d)kombinasjonsbygg:

Bygg som inneholder både bolig og næringsvirksomhet.

e)kommunal vann- og avløpsledning:

Vann- og avløpsledning som er kommunal eiendom ved at den er bekostet eller overtatt av kommunen.

f)stikkledning:

Vann- eller avløpsledning for en eller flere eiendommer som er abonnenten sin eiendom og vedlikeholdes av abonnenten. Dersom ikke annet er avtalt, regnes stikkledningen til og med anboringsklammer for vann og gren for avløp på offentlig ledning.

0Endret ved forskrift 10 des 2008 nr. 1652.
§ 3.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder både for vann og avløp:

a)tilknytningsgebyr
b)årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
c)gebyr for leie av vannmåler
d)gebyr for midlertidig tilkobling.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene i Askøy kommune fremgår av kommunens gebyrregulativ som årlig fastsettes av kommunestyret, jf. § 3. Gebyrsatsene kan ikke påklages.

§ 5.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr skal betales når eiendom med bygg på blir tilkoblet offentlig vann- og/eller avløpsnett, eller ved førstegangsoppføring av bygg som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann og avløp skal betales av alle abonnenter, jf. § 2 bokstav a).

Årsgebyret er sammensatt av to deler: abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Samlet abonnementsgebyr for henholdsvis vann og avløp skal dekke de faste kostnadene som kommunen har på disse sektorene. Forbruksgebyret skal dekke de variable kostnadene.

Fordelingen mellom faste og variable kostnader for vann er vurdert til 40/60, dvs. at abonnementsgebyret skal dekke 40% og forbruksgebyret 60% av kostnadene (selvkostgrunnlaget) for vannforsyningen i kommunen.

Fordelingen mellom faste og variable kostnader for avløp er vurdert til 40/60, dvs. at abonnementsgebyret skal dekke 40% og forbruksgebyret 60% av kostnadene (selvkostgrunnlaget) for avløpssektoren i kommunen.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at den faste eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. 

Abonnementsgebyr

Alle abonnenter skal betale et like stort abonnementsgebyr. 

Forbruksgebyr

Abonnenter med bolig- og fritidshus betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ , eller stipulert forbruk basert på utregnet bruksareal i samsvar med NS-3940 og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk er satt til 1,4 m³ /m² for boliger og 0,35 m³ /m² for fritidshus.

Følgende bruksareal og vannforbruk skal legges til grunn for stipulert forbruk: 

Bruksareal (m² )Grunnlag for utregning (m² )Stipulert forbruk (m³ )
BolighusFritidshus
< 1007110025
101 - 28014320050
>28020028070

Næringseiendommer, offentlige virksomheter og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket blir målt med installert vannmåler.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengden blir regnet lik vannmengden, se likevel § 6.

Både abonnenten og kommunen kan kreve at forbruksgebyret blir beregnet ut fra målt forbruk.

§ 7.Reduksjon eller tillegg i årsgebyret

Dersom avløpsmengden en abonnent har er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret (forbruksgebyret) for avløp regnes ut på grunnlag av stipulert avløpsmengde, ev. kan avløpsmengden måles spesielt.

Dersom avløpsvannet skiller seg vesentlig fra vanlig husholdningsavløp, kan det beregnes tillegg til eller reduksjon i årsgebyret (forbruksgebyret).

Dersom en eiendom i lengre tid blir frakoblet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet, kan abonnenten etter søknad fritas for årsgebyr i denne perioden. Kommunen kan kreve betaling for å dekke utgiftene med frakobling/tilkobling. Størrelsen på betalingen fremgår av gebyrregulativet som hvert år fastsettes av kommunestyret.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyr.

§ 8.Bruk av vannmåler

En abonnent som krever å betale etter målt vannforbruk, plikter å leie vannmåler av Askøy kommune. Abonnenten betaler en årlig leie for vannmåleren, som er kommunens eiendom. Kommunen fastsetter type og størrelse på måler.

Installasjon og bruk av vannmåler skal være i samsvar med Askøy kommunes regelverk for bruk av vannmåler, jf. vedlegg til denne forskriften. Abonnenten betaler selv installasjon og ev. flytting av måleren.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller utslipp av avløpsvann til kommunalt nett, men der bygget/anlegget bare skal benyttes i en begrenset periode.

Gebyret blir fastsatt etter de reglene som gjelder årsgebyr for næringsvirksomhet. Midlertidig tilknytning gjelder for en tidsperiode opp til ett år, men det er anledning til å søke om forlengelse.

§ 10.Innbetaling av gebyr

Abonnenten er ansvarlig for betaling av gebyr. Faktura for tilknytningsgebyr sendes ut samtidig med godkjenning av byggemelding, ev. samtidig med godkjenning av tilknytning til kommunalt ledningsnett. Engangsgebyret for tilknytning skal være innbetalt før tilknytning skjer.

Årsgebyr innkreves sammen med andre kommunale gebyrer, og fordeles over 4 terminer pr. år. Ved bruk av vannmåler innbetales forbruksgebyret a konto, basert på forbruket året før. Måleravlesning skjer 1 gang pr. år, og avregning finner sted i 1. termin året etter.

Tilleggsgebyr og gebyr for midlertidig tilknytning faktureres spesielt, jf. § 7 og § 9.

Dersom vannforbruket til abonnenten har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen forandre akontobeløpet. Abonnenten skal få beskjed før slik forandring finner sted.

0Endret ved forskrift 10 des 2008 nr. 1652.
§ 11.Innkreving av gebyr

Krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter Pantelovens § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker.

§ 13.Myndighet

Rådmannen i Askøy har myndighet til å fatte avgjørelser etter denne forskriften.

§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Fra samme tid oppheves:

-forskrift 19. desember 19891 for vann- og kloakkavgifter, Askøy kommune, Hordaland
-forskrift 22. mars 2001 nr. 392 om tilknytning til offentlig ledningsnett, Askøy kommune, Hordaland.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kommentarer til vann- og avløpsforskriften, Askøy kommune 

Kommentar til § 1 Virkeområde 

Kommentar til § 2 Definisjoner

Til definisjonen av abonnent: Kommunen kan kreve inn gebyr for en fast eiendom når det foreligger vedtak om tilknytning i samsvar med § 65, § 66 eller § 92 i plan- og bygningsloven, jf. lov om kommunale vann- og kloakkavgifter § 1. 

Kommentar til § 3 Gebyrtyper

Kommunen har 4 gebyrtyper innenfor vann- og avløpssektoren. Ifølge lov om kommunale vann- og kloakkavgifter deles gebyrene (i loven benevnt «avgiftene») i et engangsgebyr for tilknytning og et årlig gebyr. Årsgebyret er delt i en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). Videre er det et gebyr for leie av vannmåler som skal dekke kostnadene kommunen har med vannmålerordningen. Videre er det et gebyr for midlertidig tilknytning. Det kan og foreligge forhold som gir grunnlag for reduksjon eller tillegg i årsgebyret, jf. § 7. 

Kommentar til § 4 Gebyrsatser 

Kommentar til § 5 Tilknytningsgebyr

Gebyret for tilknytning skal ikke referere seg til noen bestemt del av kostnadene som kommunen har innenfor sektoren, men intensjonene med gebyret er at det skal dekke en forholdsmessig del av kommunen sine samlede kostnader med vannforsyning og avløp.

Vann- og avløpsgebyrforskriften fastlegger at alle abonnenter skal betale et like stort tilknytningsgebyr, uavhengig av typen bygg som blir tilknyttet eller størrelsen på bygningsarealet. 

Kommentar til § 6 Årsgebyr

Årsgebyret er satt sammen av en fast og en variabel del som refererer seg til henholdsvis de faste og de variable kostnadene som kommunen har innenfor vann- og avløpssektoren. De faste kostnadene er kostnader som i mindre grad er avhengig av vannforbruket, mens den variable delen er kostnader som i større grad er avhengig av vannforbruket.

Det er lagt til grunn at fordelingen mellom faste og variable kostnader er 40/60 både for vann og avløp. Dvs. at 40% av kostnadene kommunen har på hver av sektorene skal dekkes inn gjennom abonnementsgebyret og 60% gjennom forbruksgebyret.

Abonnementsgebyret: Alle abonnenter skal betale et like stort abonnementsgebyr. Det er gjort et unntak for eneboliger, som kan ha en ekstra boenhet (sokkelleilighet eller lignende) uten å måtte betale et ekstra gebyr.

Forbruksgebyret kan måles eller stipuleres for bolig- og fritidshus, men skal måles for alle andre bygg (næringsbygg, offentlige bygg og kombinasjonsbygg). For borettslag gjelder reglene for bolighus.

Bruksarealet skal legges til grunn for stipulert forbruk. Arealgrupper og grunnlag for utregning går fram av tabell i forskriftens § 6 «Årsgebyr».

Hvis det ikke er praktisk mulig å få montert en vannmåler på et frostsikkert sted, blir forbruket fastsatt av kommunen etter en konkret vurdering av hva som er forventet forbruk for eiendommen.

Både abonnenten og kommunen kan kreve betaling etter målt forbruk. Avløpsgebyret skal regnes ut fra at avløpsmengde blir satt lik målt eller stipulert vannforbruk. Ev. unntak fra denne regelen går fram av forskriftens § 7 «Reduksjon eller tillegg i årsgebyret». 

Kommentar til § 7 Reduksjon eller tillegg i årsgebyret

Avvik mellom vannforbruk og avløpsmengde vil bl.a. kunne gjelde næringsvirksomheter der vann inngår i produktene eller der vann blir brukt til kjøling uten at det etterpå går inn på kommunalt avløpsnett. Det vil og bl.a. kunne gjelde bolig- og fritidshus som har toalettsystem som ikke bruker vann og for landbrukseiendommer.

Avvik med hensyn til innhold i avløpsvannet vil kunne gjelde virksomheter der konsentrasjonen av organisk materiale, næringssalter, fett og lignende i avløpsvannet er betydelig høyere enn i vanlig husholdningsavløp.

For virksomheter der avløpsvannet utgjør en vesentlig del av den samlede avløpsmengden som blir tilført det kommunale anlegget, skal det normalt inngås særskilt avtale om størrelsen på gebyret.

Forutsetningen for reduksjon eller tillegg i gebyret, er at kommunen får økte eller reduserte kostnader med drift av avløpsanleggene sine. Størrelsen på reduksjon/tillegg blir fastsatt etter avtale mellom abonnenten og kommunen, eller av kommunen dersom slik avtale ikke kommer i stand.

Alle reduksjoner eller tillegg i årsgebyret som er nevnt ovenfor gjelder bare forbruksgebyret. Hvis en eiendom ikke er i bruk over lengre tid, vil det etter søknad kunne gis fullt fritak for årsgebyret for den tiden eiendommen er frakoplet. Ev. fritak gjelder fra første årsskifte etter at søknaden er godkjent og abonnenten har gitt kommunen melding om at ledningene kan koples fra.

Kommunen kan ta betalt for å stenge av eller kople fra vann- og avløpsledninger til en eiendom som ikke er i bruk, og tilsvarende for å kople til igjen. Med avstenging/frakopling er òg ment plombering av stoppekran. Det kan ikke kreves nytt tilknytningsgebyr når ny tilkopling skjer. Betalingen for fra-/tilkopling blir fastsatt av kommunestyret og går fram av gebyrregulativet.

Restriksjoner for bruk av vann, for eksempel forbud mot eller redusert hagevanning eller periodevis utkopling når det er lite vann eller lignende, gir ikke grunnlag for fritak eller redusert gebyr. Det samme gjelder ved kortere avbrudd i forbindelse med lekkasjer, utbedring av ledningsnett, byggeprosjekt og lignende. Med kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløpsvann er her ment inntil ca. 1 døgn. 

Kommentar til § 8 Bruk av vannmåler

Nærmere regler for bruk av vannmåler går fram av vedlegg til denne forskriften. 

Kommentar til § 9 Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning vil for eksempel gjelde for en anleggsbrakke eller lignende som blir satt opp i forbindelse med bygge- eller anleggsvirksomhet. Det er eier/fester av eiendommen som er ansvarlig for å betale gebyret, selv om brakkeriggen er satt opp og eid av andre.

Kostnader med den fysiske tilknytningen og frakoplingen må eier/fester av eiendommen betale, men det skal ikke betales tilknytingsgebyr i forbindelse med midlertidig tilknytning. 

Kommentar til § 10 Innbetaling av gebyr 

Kommentar til § 11 Innkreving av gebyr

Ved manglende innbetaling av årsgebyr, kan kommunen ta pant i eiendommen. Kravet på årsgebyr har, på linje med skatt, forrang sammenlignet med andre krav (heftelser) på den faste eiendommen. 

Kommentar til § 12 Klage 

Kommentar til § 13 Myndighet 

Kommentar til § 14 Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra det tidspunktet som kommunestyret har fastsatt.

Vedlegg: Askøy kommunes regelverk for bruk av vannmåler

1.Innkjøp og installasjon av vannmåler

Måleren blir kjøpt inn og betalt av kommunen og den er kommunen sin eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.

Abonnenten må bekoste installasjon og ev. flytting av vannmåler. Vannmåleren skal plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og kontroll/utskifting. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger.

2.Avlesning

Avlesning av vannmåleren skal gjøres en gang hvert år. Abonnenten skal lese av måleren og melde inn data til kommunen innen fastsatt tid. Dersom avlesning eller innsending av data ikke blir gjort til fastsatt tid, blir årsforbruket stipulert. Kommunen kan ev. velge å lese av måleren for abonnentens regning.

3.Kontroll

Kommunen skal ha tilgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet tid.

Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra abonnenten, kontrollere vannmåleren. Dersom kontrollen viser feilavlesning på mer enn 5% skal årsgebyret justeres for det foregående året, og eventuell utskifting av måleren skal skje uten kostnad for abonnenten.

4.Flere tilknytninger

Hver faste eiendom skal normalt bare ha en tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.

5.Andre forhold

Når en vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunen sitt samtykke.

Hvis vannmåleren ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.

Dersom en måler blir skadet, skal abonnenten straks melde fra om dette til kommunen. Kommunen tar forbehold om å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere skal kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av disse. Er en plombe brutt, blir vannforbruket for vedkommende termin fastsatt til påregnet forbruk multiplisert med 4.