Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-02-09-205
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2005
Sist endret
EndrerFOR-1987-12-09-4132
Gjelder forHvaler kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort10.03.2005
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hvaler kommunestyre 9. februar 2005 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11. Kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Som abonnent gjelder også fast bruker av hver enkelt bruksenhet jf. NS-3940.

Videre gjelder det for fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Bruksareal (BRA)

Jf. NS-3940

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Bruksenhet:

Jf. NS-3940

-Eiendom:

Eiendom/grunn som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer)

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Stipulert forbruk

Primært forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Vannpost

Felles utvendig tappepunkt for uttak av drikkevann.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr ved midlertidig tilknytning.
§ 5.Tilkoblingsgebyr (engangsgebyr for tilknytning)

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilkoblingsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett direkte eller gjennom privat felles stikkledningsnett.

Tilkoblingsgebyret skal være likt for alle abonnenter med unntak av:

-Næringsvirksomhet
-Eiendom med flere enn to bruksenheter

Tilkoblingsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning.

Dersom en allerede tilknyttet eiendom seksjoneres eller fradeles, skal det beregnes nytt tilkoblingsgebyr etter gjeldene regler for hver enkelt ny enhet. Dette gjelder også ved bruksendring som medfører endring av fastsatt grunnlag for tilkoblingsgebyret. Avregning gjøres etter gjeldende takster mot tidligere registrert innbetaling.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader for kommunen eller den enkelte abonnent.

Der kommunen finner det hensiktsmessig kan det tillates etablering av felles vannpost for tre eller flere eiendommer. Hver eiendom skal betale T/3 for den enkelte gebyrpliktige. Ved senere tilknytning til offentlig vann- og avløp godskrives det allerede innbetalte beløp.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og/eller avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Abonnementsgebyrer og tilkoblingsgebyrer for kommunale vanntjenester skal i prinsippet dekke kommunens forventede kapitalkostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Abonnementsgebyrer og tilkoblingsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal i prinsippet dekke kommunens forventede kapitalkostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Forbruksgebyret skal primært være basert på målt vannforbruk. Den enkelte abonnent plikter å bekoste og installere vannmåler etter kommunens spesifikasjoner (se § 7).

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er godkjent tilknyttet kommunalt ledningsnett, tjenesten er tatt i bruk, eller er tilgjengelig for bruker.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring, bolig og fritidsbolig, der næring deles inn i 4 brukerkategorier. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter. Næringseiendommer deles inn i 4 brukerkategorier.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av abonnenter hvor bygningen formelt er av typen helårsbolig eller borettslag.

-Abonnementsgebyr for fritidsbolig

Betales av abonnenter hvor bygningen formelt er av typen fritidsbolig. 

Forbruksgebyr

Samtlige brukerkategorier plikter å betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Dersom vannmåler ikke er installert eller denne er i ustand, kan kommunen kreve at forbruksgebyret fattes ut i fra stipulert forbruk. Forventet forbruk fastsettes på basis av bruksareal i henhold til NS-3940. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3 /m2 ] er definert i Gebyrregulativet.

§ 7.Vannmåler

Abonnenten må selv anskaffe og bekoste vannmåler. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.

Installasjon, vedlikehold, reparasjon, flytting, bytting eller fjerning og lignende av vannmåler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.

Kostnader ved installasjon, plombering, drift, avlesning, vedlikehold, reparasjon, flytting, bytting eller fjerning og lignende bekostes av abonnenten.

Utfyllende bestemmelser for vannmåler fastsettes administrativt etter retningslinjer jf. denne forskrift § 7.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet (se § 6), med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales ikke tilkoblingsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling inkludert saksbehandlingsgebyr belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 7. I henhold til forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) eller seksjonering gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. kalender år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer en gang pr. kalenderår.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto-beløpet.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er registrert mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilkoblingsavgiften, forutsatt at eiendommen ikke har økt antall bruksenheter i forhold til det som var registrert og godkjent opprinnelig på det tidspunkt fritak ble innvilget. Økt antall bruksenheter medfører endring av fastsatt grunnlag for tilkoblingsgebyret jf. denne forskrift § 5. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen i Hvaler kommune.

§ 14.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningsloven kap. VII.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.