Forskrift om slamtømming, Brønnøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-02-16-206
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse16.02.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, FOR-1989-03-17-168
Kunngjort10.03.2005
KorttittelForskrift om slamtømming, Brønnøy

Fastsatt av Brønnøy kommunestyre 16. februar 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 første ledd og § 34, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1989 nr. 168. 

For håndtering av annet avfall vises det til Sør-Helgeland Miljøverks (SHMIL) forskrifter.

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming og/eller/avvanning av slam fra mindre renseinnretninger så som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbebygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Jf. forurensningsloven § 26.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av disse forskriftene.

§ 2.Definisjoner

Med slamanlegg menes oppsamlingstank mv. for sanitært avløpsvann.

Ved tømming av slamavskillere blir innholdet sugd opp. Det faste stoffet kalles slam, mens den flytende delen kalles rejektvann.

Som abonnement regnes hjemmelsinnehaver av eiendom med slamanlegg som omfattes av den interkommunale slamtømmingsordningen.

§ 3.Renovasjonsordning

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam som omfattes av disse forskriftene.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 5.Adkomst

Veg til slamanlegget må være slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for slamtømmebilen.

Det skal søkes tatt mest mulig hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet til den enkelte abonnent. Utover dette har ikke den som tømmer eller kommunen ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 6.Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Entreprenøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Tømming og transport skal skje på en hygienisk og estetisk måte.

Tømming og transport skal fortrinnsvis foretas innenfor tidsrommet kl. 6.00 - 21.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt.

Unntaksvis kan nødtømming skje til andre tidspunkt.

Når tømming er utført skal abonnenten få overlevert en erklæring om at anlegget er tømt. Erklæringen kan overleveres i postkasse eller festes til husets inngangsdør.

§ 7.Tømmefrekvens

Varsel om tømming vil bli kunngjort i lokalavisen eller utført på annen måte som kommunene finner hensiktsmessig. Tømmefrekvensen for slamavskillere skal være etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Slamavskiller skal tømmes minst:

-hvert 2. år hvis den er tilknyttet helårsbolig.
-hvert 4. år hvis den er tilknyttet fritidsbolig.

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum 2. hvert år. Abonnenten kan selv avtale hyppigere tømming, f.eks. hvert år uten å måtte betale gebyr for tømming utenfor rute. Utover dette må abonnenten selv bestille tømming etter behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmefrekvens.

§ 8.Gebyr/avgift

Abonnenten skal betale gebyr for tømmingen.

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr.

Gebyrene avregnes slik:

Tankens størrelseGebyrets størrelse
0-4 m³ (minsteavgift)Fastsettes av kommunen
- pr. m³ over 4 m³Fastsettes av kommunen

Gebyrets størrelse fastsettes av kommunen. Dette for å dekke opp kommunens kostnader i forbindelse med slamtømmingstjenesten

§ 9.Innkreving, renter mv.

Kommunen sørger for avgiftsinnkreving. Avgift for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyret reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Fritak

Etter søknad til kommunen kan fritak innvilges i følgende tilfeller:

-eiendom som står til nedfalls og ikke kan brukes for opphold over lengre tid.
-helårsbolig ubebodd i over et år. Søknad må sendes til kommunen.
§ 11.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av denne forskrift, kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 12.Delegering

Kommunenes myndighet og oppgaver etter disse forskrifter kan delegeres og/eller overføres. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.

§ 13.Overtredelser

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven.

Forskriften trer i kraft 16. februar 2005.