Renovasjonsforskrift for Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-2005-03-16-332
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse21.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-1997-10-16
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort21.04.2005
KorttittelRenovasjonsforskrift for Åmot

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Åmot kommunestyre 16. mars 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26, § 30, § 31, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85 og delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

I

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Definisjoner
-Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
-Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus osv. Kommunen avgjør i samarbeid med SØIR til enhver tid hva som regnes som husholdningsavfall.
-Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Innsamling og håndtering av næringsavfall er ikke regulert av denne forskriften.
-Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.
-Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnenten holder atskilt nærmere bestemte fraksjoner i avfallet og behandler eller leverer disse etter nærmere fastsatte regler.
§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder:

-for hele kommunen
-husholdninger hvor det oppstår husholdningsavfall
-abonnentenes ansvar for sortering og oppbevaring av avfall
-kommunenes ansvar for innsamling og transport av husholdningsavfall
-fastsettelse av avfallsgebyr for abonnenter i renovasjonsordningen.

Det interkommunale selskapet SØIR er av eierkommunene tildelt ansvaret for inntransport, bearbeiding og gjenvinning av avfallet.

§ 3.Unntak

Kommunen kan:

-Unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra disse forskriftene. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltakelse i renovasjonsordningen skal sendes til SØIR.
-Gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis.

Unnta bestemte avfallsstoffer i husholdningsavfallet fra forskriften eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.

§ 4.Abonnementsordninger

Eier - eller fester, jf. § 1 - av eiendom er abonnent. Abonnement tegnes etter følgende retningslinjer: 

Eneboliger/rekkehus

Et abonnement pr. husstand. Med husstand forstås i denne forskrift boenhet med eget kjøkken. Ved utleie av 3 hybler eller flere, må det tegnes ett ekstra abonnement. 

Hybelhus

Et abonnement pr. kjøkken, med tilhørende hybler. 

Leilighetsbygg

Et abonnement pr. leilighet. 

Generelt

Kommunen kan bestemme type og antall oppsamlingsenheter for de ulike abonnement.

Kap. 2. Oppsamling og innsamling av husholdningsavfall

§ 5.Abonnentens/brukerens plikter

Abonnent som omfattes av den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Kommunen/SØIR besørger utlevering av oppsamlingsenhetene. Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l.

Enhver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for oppsamling av avfallet. Kommunen/SØIR kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom de ikke tilfredsstiller kommunens krav.

Abonnentens plikter etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter hos abonnenten eller til felles bruk for flere abonnenter i området. Kommunen kan da henvise abonnentene til disse oppsamlingsenhetene.

Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge oppsamlingsenhetene rengjort og sende regning i henhold til utført arbeide.

Avfallsfraksjoner skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt. Ved utilstrekkelig sortering kan kommunen besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid utført for abonnentens regning.

Ved ekstra behov for levering av restavfall bestemmer kommunen til enhver tid hvordan dette skal skje.

Annet husholdningsavfall ut over det som legges i oppsamlingsenhetene eller det som blir samlet inn gjennom andre kommunale ordninger, plikter eieren selv å bringe frem til godkjente mottak - f.eks. ministasjoner eller gjenvinningsstasjon.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig, hygienisk forsvarlig og effektivt tilbud for å få levert sitt husholdningsavfall - herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet. Kommunen avgjør når en oppsamlingsenhet må repareres eller fornyes, og skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med denne forskriften.

§ 7.Krav til oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.

Kommunen kan bestemme hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha.

Kommunen kan ved innføring av nye innsamlingsordninger sørge for felles innkjøp og utplassering av utstyr og oppsamlingsenheter.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsutstyret må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre, hverken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Oppsamlingsutstyret skal på tømmedag stå maks. 3 meter fra offentlig vei. Tømming etter privat kjørbar vei skjer dersom det bor minimum 3 abonnenter langs vegen. Veglengden må være minimum 100 m til 3 eller flere abonnenter.

Som kjørbar veg regnes veg som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Kjøreveg skal ha en fri høyde på minst 3,5 meter. Langs vegen må det ikke være grener eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Dersom kommunens anmodning om beskjæring av trær innen en bestemt frist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring på abonnentens bekostning.

Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig sandstrødd. Ved tvist om hvor vidt en privat veg er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Plasseringen av utstyret på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annen plassering av beholderne som skal tømmes enn resten av året.

På tømmedagen må utstyret være klart for tømming senest kl. 0600. Tømmingen vil normalt skje i tidsrommet kl. 0600 til kl. 1800 på hverdager. I de tilfeller hvor utstyret ikke settes tilbake etter tømming, skal abonnenten tidligst mulig hente utstyret inn på egen eiendom.

Mot ekstra gebyr kan det tilbys tjenester utover det som er nevnt i denne forskriften.

Abonnentene skal rette seg etter renovatøren» s anvisning vedrørende korrekt plassering av oppsamlingsenheter som skal tømmes.

Avfall i flerfamiliehus (leiegårder, blokker o.l.) skal leveres utvendig, til beholder.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenhetene må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften. Enheter hvor kildesortert avfall legges skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriftene.

§ 10.Innsamling av husholdningsavfall

Den som samler inn avfall, er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten eller pakket inn på en slik måte som kommunen har bestemt.

Avfallet hentes rutinemessig etter den tømmerutine som kommunen bestemmer. Kommunen kan bestemme en annen tømmehyppighet, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året. Ved endringer i tømmerutiner skal abonnenten varsles i god tid på en hensiktsmessig måte. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende henting for bevegelige fil- og helligdager.

Innsamlingen skal foretas slik at beboerne og andre ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller veg.

§ 11.Spesielle innsamlingsordninger

Slakteriavfall, matavfall (skyller) m.m. fra kafeer, hoteller, felleshusholdning m.m som det er fast organisert gjenvinningsordning for, skal leveres via gjenvinningsordningen, og ikke legges i den vanlige oppsamlingsenheten. Kommunen kan bestemme hvorledes dette avfallet skal håndteres.

Helseinstitusjoner, lege- og tannlegekontorer og lignende virksomheter plikter å foreta en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring av risikoavfall, herunder også smittefarlig avfall, samt levere dette avfallet til godkjente innsamlingsordninger. For helseinstitusjoner gjelder foruten disse forskrifter også bestemmelser gitt av helsesjefen.

Kap. 3. Renovasjonsgebyrer

§ 12.Hvem skal betale gebyr

Abonnent skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyr kan også kreves ved levering av avfall direkte til mottaks- og behandlingsanlegg.

§ 13.Differensiering av gebyrene

Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

§ 14.Innkreving, renter m.m.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Renovasjon for hytter og fritidshus

§ 15.Omfang av renovasjonsordningen for hytter og fritidshus o.l.

Renovasjonsordningen omfatter hytter og fritidshus og andre bygg som nyttes som fritidshus i hele kommunen. Renovasjonsordningen gjelder hele året.

Abonnenten plikter å sortere de typer avfall som kommunen etablerer innsamlings- og gjenvinningsordninger for.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 16.Oppbevaring

Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at ikke hygieniske ulemper og fare for dyrelivet oppstår.

§ 17.Transport og anbringelse

Den enkelte abonnent må selv bringe sitt avfall til en av de utplasserte kommunale oppsamlingsenheter (container/beholder) som er beregnet for avfall fra hytter og fritidshus.

§ 18.Avfall som kan legges i oppsamlingsenhetene

I oppsamlingsenheten for avfall fra hytter og fritidshus kan legges alt vanlig forekommende husholdningsavfall. Fuktig avfall og skarpe gjenstander må være forsvarlig innpakket. På de plasser det er satt ut oppsamlingsenheter for kildesortert avfall skal disse benyttes.

§ 19.Avfall som ikke kan legges i oppsamlingsenheter for hytteavfall

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlingsplass.

Dersom det oppstår skader for renovatøren eller materiellet, og disse skader beviselig kan tilbakeføres til misbruk av renovasjonsordningen fra abonnentens side, kan abonnenten bli erstatningspliktig.

Større gjenstander fra husholdningen skal ikke kastes i oppsamlingsenhetene, men leveres til kommunens egne mottaksordninger for slikt avfall.

§ 20.Avfallsgebyr

Hver enkelt abonnent betaler et gebyr, som tilsvarer de utgifter kommunen har til innsamling, transport, behandling og deponering av avfallet. Kommunen kan differensiere gebyrene.

Som abonnent regnes eier av eiendom med hytte eller fritidshus. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent - om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Avfallsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende. 

Abonnementsordninger:

a)Eiendom med hytte/fritidshus med tilhørende anneks betaler ett avfallsgebyr.
b)Eiendom med utleiehytter/utleieenheter betaler ett gebyr pr. hytte/enhet Gebyrets størrelse fastsettes i forhold til antall sengeplasser.
c)To eller flere hytter plassert på hver sin utskilte eiendom betaler hvert sitt gebyr, selv om de eies av samme eier.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen i medhold av denne forskriften, kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.

§ 22.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet ledd.

§ 23.Forhold til helseforskrifter

Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den kommunale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 24.Forandringer i abonnementsforhold

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, nedriving, brann etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt løper til melding er mottatt.

II

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

Fra samme tid opppheves renovasjonsforskrift 16. oktober 1997, Åmot kommune, Hedmark.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.