Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lurøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-04-20-351
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse20.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort28.04.2005
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Lurøy

Fastsatt av Lurøy kommune 20. april 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre unødvendig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. I tillegg ønskes det å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon og materialgjenvinning.

Forskriften er dessuten oppklarende overfor publikum på en del forhold som er gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. samt forurensningsloven.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs. 

Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt - med mindre det er gitt unntak fra dette i forskriftens § 5.

Det tillates ikke noen form for brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning i småovner. Herunder inngår blant annet produksjonsavfall fra bedrifter, industri samt bygge- og anleggsbransjen - med mindre det foreligger gyldig utslippstillatelse.

Åpen brenning i skogmark er forbudt i tidsrommet 15. april - 15. september uten brannsjefens tillatelse.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt under forutsetning av bestemmelsene gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. med tilhørende forskrifter ivaretas:

a.Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b.Brenning av ubehandlet avfallstrevirke i vedovn (med unntak av impregnert trevirke).
c.Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
d.Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e.Bål i forbindelse med Sankthansfeiring, Olsok og andre eldre tradisjonelle båldager i nærhet av sjø/vann. Disse bålene skal ikke inneholde bildekk, trykkimpregnert materiale, plast, isolasjonsmateriale og lignende.
f.Ranke- og flatebrenning i jord- og skogbruket.

Unntakene gitt i § 5 bokstavene a, d, e, og f gjelder imidlertid ikke i skogmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Her gjelder fortsatt hovedregelen i § 4 tredje ledd om skriftlig tillatelse fra brannsjefen i kommunen.

§ 6.Dispensasjon

Brannsjefen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad.

Brann- og redningstjenesten i Lurøy har generell dispensasjon til å brenne kondemnable hus/bygninger samt benytte øvingsanlegg for opplæring av egne/annet personell. Herunder inngår utendørs brenning av sprit/diesel i brennkar.

§ 7.Tilsyn

Brannsjefen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

Ved overtredelse av bestemmelser i den lokale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Det til enhver tid gjeldende forurensningsgebyr fastsettes av kommunestyret.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 20. mai 2005 og gjelder inntil videre.