Forskrift om feie- og tilsynsgebyr, Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-05-12-515
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20, LOV-2002-06-26-847
Kunngjort09.06.2005
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsgebyr, Nesna

Fastsatt av Nesna kommunestyre 12. mai 2005 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

§ 1.Formål

Formålet er å gi klare retningslinjer og å sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med fastsetting og innkreving av feie- og tilsynsgebyr.

§ 2.Gjelder

Gebyret skal dekke kommunens utgifter til lovbestemt feiing og tilsyn i henhold til forebyggende forskriften § 7-3.

Dersom feie- og tilsynstjenesten utfører andre oppgaver i umiddelbar tilknytning til feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruket, kreves det ikke tilleggsgebyr.

§ 3.Gebyrstørrelse

Gebyrfastsettelsen for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på prinsippet om at gebyret bare skal dekke kostnadene for denne kommunale ytelsen og, ikke brukes som skattegrunnlag. Gebyrregulativet og satsenes størrelse vedtas av kommunestyret.

Gebyret knyttes til boligens røykløp/pipe. Der flere boenheter deler samme røykløp deles gebyret mellom boenhetene.

Der det utføres feiing og tilsyn som ikke faller inn under lovbestemt feiing (f.eks. feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger) ilegges det et engangsgebyr som tilsvarer et ordinært årsgebyr. For forretnings- og industribygg o.l., der feiing og tilsyn utføres av kommunens feie- og tilsynstjeneste etter tilbud, ilegges et engangsgebyr etter egne satser.

For andre tjenester som ikke kommer inn under lovbestemt feiing og tilsyn, kan kommunen kreve tilleggsgebyr.

Det kan kreves tilleggsgebyr for fjerning av blanksot for å hindre pipebrann.

Årlige avvik i forhold til budsjett utjevnes gjennom overføringer mot et bundet driftsfond som øremerkes for feie- og tilsynstjenestens virksomhet.

§ 4.Gebyret ved ikke utført feiing

Betalingsplikten gjelder selv om det i ett enkelt år ikke blir tilbudt tjenesten på grunn av mindre forskyvinger i feieruten.

Gebyret innkreves også der feier etter varsel ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredstillende adkomst til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

Gebyret innkreves årlig selv om det, etter inspeksjon av fyringsanlegget, er fastsatt lengre feieintervaller enn ett år. Tilsvarende påløper det ikke tilleggsgebyr dersom feieintervall er fastsatt hyppigere enn årlig.

§ 5.Gebyrfritak

Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt at det er tilfredstillende sikret mot bruk.

Tilfredstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten og røykløpet/pipa. Dette skjer ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i røykløpet/pipa. Alternativt kan ildsted eller røykløp/pipe fysisk plomberes.

Når tilfredstillende sikring er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å underrette kommunen (ved søknad om fritak for feie- og tilsynsgebyr) at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk, samt gi melding til kommunen dersom det tas i bruk igjen.

§ 6.Innkrevingsordning

Gebyret kreves inn som et årlig gebyr. Gebyrplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet eller fastsatt intervall for feiing eller tilsyn.

§ 7.Ikrafttreden mv.

Denne forskriften gjelder med virkning fra og med 1. januar 2005.