Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-05-26-1825
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort26.04.2007
KorttittelForskrift for husholdningsavfall, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 26. mai 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å unngå og begrense miljøproblemer som skyldes avfall, og å stimulere til en god ressursbruk. Forskriften skal sikre en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall i Eidsberg kommune, i tråd med forurensningslovens bestemmelser.

For å redusere samfunnets kostnader og ressursbruk i tilknytning til avfallsbehandling bør kommunens innbyggere og virksomheter etter beste evne forsøke å redusere mengden av avfall i tråd med forurensningslovens § 1.

§ 2.Definisjoner 

Husholdningsavfall er vanlig avfall fra husholdninger og private hytter/fritidsboliger med mulighet for matstell og hvile. 

Farlig avfall er giftig og miljøfarlig avfall, som f.eks. plantevernmidler, maling og medisiner. Flytende avfall, større gjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall er også farlig avfall. 

Hageavfall er vanlig avfall fra hager, for eksempel løv, gress, kvist mv. 

Matavfall er grønnsakrester, frukt, bakervarer, kjøtt- og fiskerester mv. 

Abonnent er huseiere i renovasjonsforskriftens virkeområde. 

Oppsamlingsenhet er de sekkestativ, kildesorteringsskap, kontainere mv. som til en hver tid benyttes i innsamlingsordningen bestemt av kommunen i samarbeid med IØR. 

Kjørbar vei er vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. 

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR IKS) er ansvarlig for innsamling og transport av husholdningsavfall som omfattes av disse forskriftene, samt for avfallsbehandlingsanlegget ved Stegen i Askim kommune.

§ 3.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall i hele kommunen. Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Kommunen kan i samarbeid med IØR gi nærmere bestemmelser om detaljene i renovasjonsordningen.

§ 4.Huseiere som omfattes av ordningen

Alle huseiere i kommunen omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte huseiere fra ordningen.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal:

-benytte de oppsamlingsenheter som kommunen i samarbeid med IØR har bestemt,
-følge de bestemmelser om anskaffelse, plassering og bruk av oppsamlingsenheter som er fastsatt i denne forskriftens § 7, § 8, § 9 og § 10, samt i nærmere bestemmelser gitt av kommunen og IØR,
-betale det årlige avfallsgebyr som er fastsatt i samsvar med § 12.

Abonnenten er økonomisk ansvarlig dersom oppsamlingsenhetene kommer bort og for skader som ikke skyldes uhell ved tømming. Abonnenten er også ansvarlig for riktig sortering av avfallet.

Kommunen kan i samarbeid med IØR henvise flere abonnenter i et område til å benytte felles oppsamlingsenheter.

Avvik fra bestemmelsene i denne paragraf kan medføre tilleggsgebyr.

Kapittel 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenhetene kan eies av kommunen, IØR eller abonnenten. Nærmere bestemmelser om eieforhold, anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenhetene fastlegges av kommunen i samarbeid med IØR. Med unntak av kontainere har abonnenten ansvaret for vedlikehold og fornyelse av oppsamlingsenhetene, uavhengig av eieforholdet.

Kommunen kan i samarbeid med IØR påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagte eller ikke tilfredsstiller kravene. Kommunen står i samarbeid med IØR også fritt til å endre eksisterende oppsamlingssystem.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha IØRs samtykke.

§ 7.Plassering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Underlaget bekostes og vedlikeholdes av abonnenten. Kommunen kan i samarbeid med IØR bestemme plasseringen av oppsamlingsenheten.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal atkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Oppsamlingsenhetenes avstand til kjørbar vei skal ikke overskride 15 meter, men kan i enkelte tilfeller godtas mot et tilleggsgebyr for hver 5. meter.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enhetene plasseres i eget søppelrom med direkte inngang fra kjørbar vei eller gårdsplass.

Ved tvist om hvorvidt en privat vei er kjørbar er kommunen og IØRs syn avgjørende.

§ 8.Bruk av oppsamlingsenhetene

Kommunen kan i samarbeid med IØR bestemme hvordan oppsamlingsenhetene skal brukes, hvilke fraksjoner som skal sorteres og hvordan dette skal gjøres. Ved sortering av avfallet skal abonnenten påse at den enkelte utsorterte fraksjon er så ren som mulig og at fraksjonene ikke blir blandet.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles. Dunker må ikke pakkes fastere med avfall enn at de lett kan tømmes. Oppsamlingsenhetene må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av disse forskriftene. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn, slik at skader på mennesker eller utstyr unngås. Større gjenstander som f.eks. møbler skal ikke legges i eller ved oppsamlingsenhetene, men behandles etter nærmere bestemmelser. Abonnenten skal sørge for renhold av beholdere i oppsamlingsenheten.

Ved klare brudd på bestemmelsene i denne paragraf har renovatøren rett til å la sekken stå over til neste tømming. Abonnenten skal i så fall varsles om årsaken med en lapp, og han plikter å rette opp forholdet til neste tømming.

§ 9.Avfall som samles inn ved egne innsamlinger

Hageavfall skal ikke legges i oppsamlingsenhetene, men så langt som det er praktisk mulig komposteres på egen eiendom. Hageavfall som ikke kan komposteres på egen eiendom skal leveres til nærmere spesifiserte oppsamlingssteder.

Abonnenter kan etter nærmere bestemmelser få godkjennelse til å drive kompostering av matavfall. Kompostering av matavfall må være i samsvar med IØRs bestemmelser og følge helsemyndighetenes krav til hjemmekompostering. Frivillig hjemmekompostering forutsetter bruk av utstyr som tilfredsstiller kommunens og IØRs krav.

§ 10.Innsamling av husholdningsavfall

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, eller i spesielt merket sekk for tilleggsavfall plassert ved oppsamlingsenheten. Kun godkjente sekker/poser kan benyttes til tilleggsavfall. Avfallet skal hentes rutinemessig med den hentehyppighet som IØR bestemmer.

Innsamling, transport og eventuell omlasting av avfall skal utføres på en hygienisk forsvarlig måte og slik at ingen unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenheten skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 11.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering av avfall på opplagsplass eller behandlingsanlegg. Gebyrene skal dekke de kostnader som er forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. Kostnadene, herunder både kapitalkostnader og driftskostnader, kan fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. For avfall som kommunen i følge forurensningslovens § 29, § 30 og § 31 har plikt til å samle inn, kan gebyret ikke overskride kommunens kostnader.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrenes størrelse. For å oppnå avfallsminimering kan avfallsgebyrene differensieres.

§ 12.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Klage

Vedtak etter disse forskrifter fattes av administrasjonen og kan påklages til kommunestyret.

§ 14.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2005.