Sammenslutning av Frei og Kristiansund kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2005-05-27-498
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse27.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrei og Kristiansund kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§17
Kunngjort02.06.2005
KorttittelSammenslutning av Frei og Kristiansund kommuner

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. mai 2005 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17. 

Fastsetting av bestemmelser for unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover vedrørende iverksetting av sammenslutningen av Frei og Kristiansund kommuner. 

1.Frei kommune og Kristiansund kommune skal med virkning fra 1. januar 2008 sluttes sammen til en kommune. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Kristiansund kommune.
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 45 medlemmer.
3.Det skal avholdes valg av kommunestyre for den nye kommunen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2007. Det avholdes ikke kommunestyrevalg til kommunestyrene i nåværende Frei og Kristiansund kommuner i september 2007. Funksjonsperioden for de nåværende kommunestyrene i Frei og Kristiansund kommuner forlenges til 31. desember 2007.
4.Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemming og klagerett blir kommunestyrevalget i 2007 regnet som om sammenslutningen allerede er gjennomført. Det blir ført et felles manntall for de to kommunene.

Det blir gjort unntak fra valglovens § 4-1 som fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre som skal velges av kommunestyret selv. Unntaket innebærer at fellesnemnda skal velge et valgstyre på minst fem personer blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret skal ikke ha en forholdsmessig sammensetning.

Valgstyret blir første gang sammenkalt av leder i fellesnemnda. Leder av valgstyret velges av valgstyret selv.

Valglov og valgforskrift gjelder ellers så langt det passer.

5.Fellesnemnda skal sammensettes av elleve medlemmer fra Frei og elleve medlemmer fra Kristiansund. Det gjøres unntak fra inndelingslovas § 26 for å ivareta dette.
6.Fellesnemnda skal utøve de funksjoner som er tillagt fellesnemnda etter § 26 i inndelingslova.
7.Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Frei og Kristiansund kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Kristiansund kommune inntil nye alminnelige vedtekter er gitt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter settes til 30. juni 2008.
8.Ny kommunal representant til kirkelig fellesråd for den nye kommunen velges høsten 2007 for perioden 1. januar 2008 - 31. desember 2009.
9.Det gjøres unntak fra domstolloven § 57 første ledd, annet punktum, som fastsetter at nytt forliksråd trer i kraft 1. mai året etter hvert kommunestyrevalg. Nytt forliksråd for den nye kommunen kan tre i kraft fra sammenslutningstidspunktet, 1. januar 2008.
10.Det gjøres unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 12, bokstav e), slik at det kan vedtas ulik skattesats på verker og bruk som ligger utenfor bymessige områder i en overgangsperiode fram til og med 2010.

Fellesnemnda gis fullmakt til å oppnevne takst- og overtakstnemnd.

11.Departementet gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i bestemmelser knyttet til unntak fra lov for å sikre gjennomføringen av sammenslutningen.
12.Denne resolusjonen trer i kraft straks.