Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Brønnøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-06-15-1266
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse15.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort10.11.2005
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Brønnøy

Fastsatt av Brønnøy kommune 15. juni 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Forskrifta skal også bidra til bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrifta gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftas § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket.
§ 6.Dispensasjon

Driftsstyre II kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Kommunestyret i medhold av denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningslova § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 15. juni 2005.