Forskrift om gebyrregulativ for VAR-tenester, Fjell kommune, Hordaland.

DatoFOR-2005-06-16-650
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-18-1857
Gjelder forFjell kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, LOV-1974-05-31-17, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskr. om gebyrreg. for VAR-tenester, Fjell

Kapitteloversikt:

Fastsett av Fjell kommunestyre 16. juni 2005 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I

Fjell kommunestyre har vedteke nye og oppdaterte forskrifter om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar for følgjande område:

-Renovasjon
-Tøming av private slamavskiljarar
-Vatn og avløp.

Alt er samla i eit hefte som er utlagt på Fjell kommune si heimeside: http://www.fjell.kommune.no . Det er og mogleg å få heftet ved å kontakte Fjell kommune.

II

Forskrifta tek til å gjelde 1. juli 2005. Forskrift 18. desember 2003 nr. 1857 om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar, Fjell kommune, Hordaland og forskrift 16. desember 20041 om gebyrregulativ for VAR-tenester, Fjell kommune, Hordaland, vert oppheva.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.