Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-06-23-704
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse23.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort30.06.2005
KorttittelForskrift om barneverntjenesten, Snillfjord og Hemne

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Snillfjord kommunestyre 17. februar 2005 og Hemne kommunestyre 1. mars 2005 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 23. juni 2005 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050.

Kap. 1. Virkeområde og formål

§ 1-1.Virkeområde

Disse vedtekter gjelder forsøk med samorganisering av barnevern- og sosialtjenesten i Snillfjord og Hemne kommuner. Under sosialtjenesten ligger også kommunenes ansvar etter adopsjonsloven.

§ 1-2.Formål

Formålet med forsøket er å prøve ut en samorganisering av tjenestetilbudet for å redusere sårbarhet, styrke og utvikle de aktuelle tjenestene og for å rekruttere og beholde fagutdannet personale.

Kap. 2. Forholdet til barnevernloven, sosialtjenesteloven og adopsjonsloven

§ 2-1.Forholdet til barnevernloven

Ved forsøk med samorganisering av barneverntjenesten mellom de to kommunene skal bestemmelsene i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjelde med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

§ 2-2.Forholdet til sosialtjenesteloven

Ved forsøk med samorganisering av sosialtjenesten mellom de to kommunene skal bestemmelsene i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester gjelde med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

§ 2-3.Forholdet til adopsjonsloven

Ved forsøk med samorganisering av sosialtjenesten mellom de to kommunene skal bestemmelsene i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon gjelde med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

Kap. 3. Ansvarsfordeling og administrasjon

§ 3-1.Ansvarsfordeling og administrasjon av barneverntjenesten

Barneverntjenesteloven § 2-1 gjelder ikke, isteden gjelder følgende: 

Hemne kommune er ansvarlig for å utføre de oppgaver Snillfjord kommune har etter barneverntjenesteloven og som ikke er tillagt et statlig organ.

§ 3-2.Ansvarsfordeling og administrasjon av sosialtjenesten

Sosialtjenesteloven § 2-1 gjelder ikke, isteden gjelder følgende: 

Hemne kommune er ansvarlig for å utføre de oppgaver Snillfjord kommune har etter sosialtjenesteloven og som ikke er tillagt et statlig organ.

§ 3-3.Ansvarsfordeling og administrasjon av adopsjonsloven

Adopsjonslovens § l6e gjelder ikke, isteden gjelder følgende: 

Hemne kommune er ansvarlig for å utføre de oppgaver Snillfjord kommune har etter adopsjonsloven og som ikke er tillagt et statlig organ.

Kap. 4. Andre bestemmelser

§ 4-1.Regulering av forsøket i avtale mellom kommunene

Øvrig regulering av forholdet mellom kommunene i forsøksperioden gjøres i avtale mellom kommunene samt i egne delegeringsbrev.

§ 4-2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.