Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2005-07-19-933
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse15.08.2005
Sist endretFOR-2015-05-12-513
Endrer
Gjelder forOslo kommune,.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort01.09.2005
KorttittelForskrift om utlån og utleie av skoler mv. Oslo

Fastsatt av Byrådet i Oslo 19. juli 2005 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Endret ved forskrift 12 mai 2015 nr. 513. 

§ 1.Hjemmel

Forskrift om utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner er vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 6. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i bystyret.

§ 2.Formål

Ordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner sikres tilgang til kommunale lokaler gratis eller til selvkost, etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet.

§ 3.Målgruppe

Målgruppen for forskriften om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler er frivillige organisasjoner som har sitt virke i Oslo.

§ 4.Kommunale lokaler

Denne forskriften omhandler kommunalt eide lokaler i grunnskoler og videregående skoler og kommunalt eide lokaler som bydeler benytter og som bydeler allerede bruker til utleie.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Frivillige organisasjoner kan ikke kreve å få tilgang til lokaler som ikke allerede er i bruk til utleie i bydeler. Skoler og bydeler har ikke i henhold til denne forskriften plikt til å skaffe kommunale lokaler til frivillige organisasjoner.

Forskriften gjelder ikke for kommunale lokaler med særskilt verdifullt utstyr eller lokaler som det av andre grunner ikke vil være forsvarlig å gi utenforstående adgang til.

§ 5.Virkeområde

Forskriften gjelder i Oslo kommune og fastsetter nærmere bestemmelser for utlån og utleie av skolelokaler og lokaler i bydelenes forvaltning til frivillige organisasjoner ut over den bruk som naturlig følger av skolenes og bydelenes egen bruk av sine lokaler.

§ 6.Definisjoner

Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag. Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost. Leie til selvkost innebærer at utleier kun kan ta leie til dekning av de variable faktiske kostnader knyttet til utleieforholdet, og utleier skal ikke oppebære økonomisk overskudd av leieforholdet.

Med unge under 25 år skal forstås at deltaker som fyller 25 år i leieperioden, skal kunne delta i hele leieperioden.

§ 7.Rett til lån uten vederlag

Frivillige organisasjoner som organiserer tiltak som nevnt i denne bestemmelsen, har rett til uten vederlag å låne lokaler som forskriften omhandler, jf. § 4:

a)Tiltak som er rettet mot ulike elevorienterte aktiviteter, herunder blant annet skolekorps, -kor og -orkestre, teatergrupper, dansegrupper, idrettsgrupper samt andre likeartede tiltak/grupper.
b)Idrettslagenes tiltak for barn og unge under 25 år i gymsaler.
c)Tiltak organisert av godkjente opplysningsorganisasjoner; jf. lov om voksenopplæring.
d)Lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner.
e)Lokallag av frivillige organisasjoner som har arbeid for barn og unge under 25 år som primærformål.

f) Byomfattende frivillige organisasjoner og lag som har arbeid for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål.

Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder har i tillegg rett til lån av skolenes gymsaler.

Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 prosent av deltakerne være under 25 år.

Tiltak av nasjonal karakter og uten nødvendig lokal forankring i Oslo har ikke rett til lån av kommunale lokaler.

§ 8.Rett til leie til selvkost

Frivillige organisasjoner skal generelt kunne leie kommunale lokaler til selvkost.

Tiltak av nasjonal karakter og uten nødvendig lokal forankring i Oslo har ikke rett til å leie til selvkost.

§ 9.Søknad og søknadsfrist

Frivillige organisasjoner skal sende skriftlig søknad om lån eller leie av lokaler til selvkost på søknadsskjema. Standard søknadsskjema fåes ved henvendelse til den enkelte skole eller bydel.

Søknadsfristen er 1. juni og 1. november hvert år.

Søknaden skal sendes den skole eller bydel som har lokaler til utlån og utleie og hvor det søkes om lokaler.

Det kan søkes om lokaler for hele skoleår eller per halvår, i helger og på bevegelige helligdager, dersom dette ikke kommer i konflikt med skolens og bydelens øvrige aktiviteter.

Det kan søkes om lån og/eller leie for enkeltstående arrangement/tiltak. Fristen for å søke fastsettes av den enkelte skole og bydel.

§ 10.Krav til søknad om lån av kommunale lokaler

Søknaden skal være skriftlig og utfylt på en fyllestgjørende måte.

Søknad om lån av kommunale lokaler skal inneholde:

-Organisasjonens formelle status, oppbygging og målgruppe, jf. § 3 og § 7
-Beskrivelse av det tiltak som skal gjennomføres, herunder tiltakets art og målgruppe/ reelle brukere tilknyttet det aktuelle lag eller gruppe som skal benytte lokalet, jf. § 7
-Tid og periode/varighet for låneforholdet, herunder eventuelle alternative dager og tidspunkter
-Informasjon om de/den ansvarlige for planlegging av tiltaket og for gjennomføring
-Informasjon om tidligere og/eller andre gjennomførte tiltak
-Informasjon om eventuelle andre skoler/bydeler hvor det for det aktuelle tiltaket er søkt om kommunale lokaler.

Det bør av søknaden fremkomme om det er behov for lagerplass til utstyr og lignende knyttet til den aktiviteten leietaker skal ha i lokalene.

Søknaden må være undertegnet av den som søker, eller den som har kompetanse til å forplikte den frivillige organisasjonen på dette området. Vedkommende må være over 18 år.

§ 11.Krav til søknad om leie av kommunale lokaler

Søknaden skal være skriftlig og utfylt på en fyllestgjørende måte.

Søknad om leie av kommunale lokaler til selvkost skal inneholde:

-Organisasjonens formelle organisasjon, oppbygging og målgruppe, jf. § 3
-Beskrivelse av det tiltak som skal gjennomføre, herunder tiltakets art og målgruppe/reelle brukere tilknyttet det aktuelle lag eller gruppe som skal benytte lokalet
-Tid og periode/varighet for leieforholdet, herunder eventuell alternative dager og tidspunkter
-Informasjon om de/den ansvarlige for planlegging for tiltaket og gjennomføring
-Budsjett for tiltaket, herunder finansieringsplan
-Informasjon om tidligere og/eller andre gjennomførte tiltak
-Informasjon om eventuelle andre skoler/bydeler hvor det for det aktuelle tiltaket er søkt om kommunale lokaler.

Søknaden må være undertegnet av den som søker, eller den som har kompetanse til å forplikte den frivillige organisasjonen på dette området. Vedkommende må være over 18 år.

§ 12.Fortrinnsrett

Frivillige organisasjoner som har rett til å låne kommunale lokaler slik det fremkommer av denne forskriften har fortrinnsrett. Innbyrdes skal frivillige organisasjoner med rett til lån av kommunale lokaler, jf. § 7, prioriteres etter rekkefølgen i nevnte bestemmelse.

Idrettslag med tilbud for voksne over 25 år skal ha fortrinnsrett blant de frivillige organisasjoner som har rett til å leie kommunale lokaler til selvkost. Øvrige frivillige organisasjoner som leier til selvkost, har fortrinnsrett fremfor andre som er villig til å betale høyere leie.

Frivillige organisasjoner med rett til å låne kommunale lokaler, jf. § 7, og som søker om å låne kommunale lokaler for et helt semester eller skoleår kan prioriteres framfor organisasjoner som kun ønsker å låne for deler av et semester.

De organisasjonene som vil leie for et helt semester, kan prioriteres fremfor de som bare vil leie for deler av et semester.

§ 13.Vedtak

Vedtak om utlån eller utleie etter forskriften er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven og fattes av kompetent myndighet.

Ved tildeling av kommunale lokaler i henhold til denne forskriften skal vedtaket angi låne- eller leietidspunktet, låne- eller leieforholdets varighet, lokaler som omfattes av låne- eller leieforholdet, start- og sluttdato, samt øvrige forpliktelser knyttet til låne- eller leieforholdet herunder betalingsordning ved leieforhold. Det skal utfylles en standard leiekontrakt for lån uten vederlag og for leie til selvkost.

Dersom søknaden avslås skal det i avslaget gis samtidig begrunnelse.

§ 14.Ansvar

Mislighold, skader og hærverk skal erstattes økonomisk av dem som låner eller leier lokaler på skoler eller lokaler i bydeler.

Den enkelte skole og bydel vil være ansvarlig for tilsyn og vakt samt normalt renhold av lokalene.

§ 15.Rapportering

Dersom lokaler som lånes ut ikke benyttes, plikter lag og organisasjoner snarest om å melde fra om dette til skole eller bydel, slik at disse kan disponere lokalene til annet utlån eller andre formål.

Frivillige organisasjoner som har fått låne kommunale lokaler etter § 7, plikter etter nærmere anmodning å oppgi navnelister og alderssammensetningen for deltakere på tiltaket/arrangementet. Ledere regnes ikke med blant deltakerne under noen av kategoriene.

Mislighold av bestemmelser i denne forskrift kan medføre bortfall av retten til senere å låne eller leie kommunale lokaler.

§ 16.Klageadgang

Vedtak i henhold til forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

§ 17.Utfyllende bestemmelser

Byråden for næring og kultur gis fullmakt til å gi nærmere instruks til forskrift om utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo.

§ 18.Vedtaksmyndighet

Myndighet til å fatte vedtak etter forskriften om utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler i Oslo kommune delegeres til byråden for barn og utdanning og byråden for velferd og sosiale tjenester.

§ 19.Ikrafttredelse og overgangsordning

Forskriften trer i kraft 15. august 2005. Det blir en overgangsordning for høsten 2005 grunnet behov for utarbeidelse av søknadsskjema og standard leiekontrakt, som vil foreligge til bruk ved første ordinære søknadstidspunkt 1. november 2005.

§ 20.(Opphevet ved forskrift 12 mai 2015 nr. 513.)