Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2005-09-08-1804
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse01.10.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort06.04.2006
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Flekkefjord

Fastsatt av Flekkefjord bystyre 8. september 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i Flekkefjord kommune som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Tettbygd strøk: Noe forenklet er tettbygde strøk definert som områder der det bor minst 200 personer og det normalt ikke er mer enn 50 m mellom bygningene. Dvs. Flekkefjord by t.o.m. Loga, samt Sira. - Se kart.1
1Ikke vedlagt.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket,
h)sviing av kystlynghei, faglig utført.
§ 6.Dispensasjon

Formannskapet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av formannskapet i medhold av denne forskrift kan påklages til bystyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. oktober 2005.