Renovasjonsforskrift, Randaberg kommune, Rogaland.

DatoFOR-2005-09-22-1206
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse22.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-15-1007
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort20.10.2005
KorttittelRenovasjonsforskrift, Randaberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av av Randaberg kommunestyre 22. september 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Mål for avfallsektoren

Randaberg kommune har som målsetting å redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.

For å nå disse målene vil kommunen selv, og i samarbeid med andre kommuner og IVAR IKS, gjennom bestemmelser i forskrifter mv., ved veiledning og informasjon og ved differensiering av avfallsgebyrene, arbeide for en høy grad av kildesortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner til kommunale og private anlegg for ombruk, gjenvinning og sluttbehandling.

§ 2.Definisjoner 

Med avfall forstås i denne forskriften kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf. forurensningsloven § 27. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avløpsgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse (for eksempel grovavfall) eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr (farlig avfall). 

Smitterisiko og/eller problemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer og lignende. Ordningen omfatter ikke patologisk avfall. 

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. 

Som våtorganisk avfall (bioavfall) regnes matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering. 

Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall og som leveres til avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg. 

Med herreløst søppel menes søppel som ligger i friområder og på offentlige områder, og som en ikke kjenner kilden til. 

Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper atskilt, og legger disse avfallstypene i anviste beholdere eller bringer dem til anviste mottak. 

Med returpunkt (miljøstasjon) menes særskilte ubetjente avfallsmottak hvor avfall kan leveres kildesortert av abonnent. 

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent. 

Med beholder menes stativ, sekker, kasser, spann, dunk, sjakt, boks, avfallsinnkast/-sug, containere m.m. som renovasjonsavdelingen til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

Med eiendom menes fast eiendom som er opprettet som en selvstendig juridisk enhet i tinglysingsregisteret (grunnboka) hos tinglysingsmyndigheten - det være seg gnr./bnr., gnr./bnr./snr. (seksjonsnr.), gnr./bnr./fnr. (festenr.). 

Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, og er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og som har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. 

En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. 

En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. 

Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. 

Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av nærings/forretningseiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent. 

Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsbeholdere for en eller flere fraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen, og hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet. 

Med bruker menes den som til daglig bruker beholderne. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for bevegelige fri- og helligdager. 

Med storhusholdning menes hotell, restaurant/kafé, sykehus, mindre produsent av hel- eller halvfabrikata, matvareforretning, kantine og lignende. Det finnes egen forskrift med tilhørende ordning som omfatter matavfall fra storhusholdninger. 

Med tilleggsgebyr menes gebyr for tjenestetilbud ut over standardtilbud. 

Med kommunens renovatør menes den avdeling eller det eller de renovasjonsselskap som utfører innsamling av avfall på kommunens vegne.

§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall samt fastsettelse av avfallsgebyrer i Randaberg kommune. Forskriften gjelder:

a.Alle typer avfall som kommunen etter forurensingsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over.
b.Alle husholdninger og virksomheter i kommunen hvor det oppstår slikt avfall, jf. pkt. a. Kommunen kan etter nærmere bestemmelser og etter søknad unnta enkelte eiendommer fra forskriften.

Randaberg kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall

Etter forurensningsloven § 30, 1. ledd, er det tvungen renovasjon for den type avfall kommunen har ansvar for, jf. § 3, pkt. a. Alle bebygde eiendommer i kommunen der det foregår aktivitet som medfører at det oppstår slikt avfall (jf. § 3, pkt. a), omfattes av tvungen kommunal renovasjonsordning.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på åpen mark dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre.

Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen, jf. forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling).

For å sikre en økonomisk samt ressurs- og miljømessig best mulig håndtering og disponering av avfallet, herunder levering av kildesortert avfall til miljøstasjoner/returpunkt, kan kommunen ved generelle bestemmelser eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet som omfattes av denne forskriften.

Kommunen kan selv stå for innsamlingen av avfall som omfattes av denne forskrift, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig (jf. forurensningsloven § 30).

For øvrig gjelder bestemte krav for innsamling av spesielle avfallstyper, jf. egen kommunal forskrift for separat innsamling av matavfall.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes i utgangspunktet ikke av den kommunale innsamlingsordningen. Slikt avfall skal bringes til godkjent avfallsmottak. Åpen brenning av næringsavfall er ikke tillatt dersom det kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre.

Farlig avfall fra virksomheter omfattes ikke av den kommunale innsamlingsordningen for avfall.

Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe nærings- og farlig avfall (jf. § 2) som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen, til godkjent avfallsmottak. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres, kan gis av administrasjonen eller kommunens renovatør. Kommunens renovatør eller andre kan tilby egen innsamling av avfall som faller utenfor den kommunale innsamlingsordningen. I tilfeller der næringsavfall samles inn sammen med husholdningsavfall (felles beholdere, felles avfallssugsystem), defineres virksomhetene som kommunens abonnenter. Slike fellesløsninger forutsetter kommunens samtykke.

§ 6.Farlig avfall

Randaberg kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Enhver som er i besittelse av farlig avfall har ansvar for at det farlige avfallet oppbevares, lagres og for øvrig tas forsvarlig hånd om, herunder at det treffes tiltak for å forebygge at det farlige avfallet forårsaker forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike farlig avfallstyper skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Det er forbudt å legge farlig avfall i beholdere for annet avfall, jf. også § 10.

Abonnenter og virksomheter som omfattes av denne forskrift skal levere farlig avfall til godkjente farlig avfallsmottak eller til egne kommunale mottak. Farlig avfall skal leveres minst 1 gang/år.

Kommunen kan tilby egen innsamlingsordning for abonnenter som omfattes av denne forskrift. Abonnentene plikter da å levere det farlige avfallet i egne beholdere (røde) som kommunen utleverer og sette beholderen ut for tømming slik som kommunen bestemmer, eller levere avfallet til godkjente kommunale mottak, jf. også § 10.

For øvrig gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om farlig avfall.

§ 7.Hjemmekompostering av våtorganisk avfall (bioavfall)

Abonnenter kan som alternativ til egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall, kompostere i egen beholder.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte (varmkompostering), og at abonnenten inngår skriftlig avtale med kommunen.

Det forutsettes at komposteringen skjer i en isolert og skadedyrsikret beholder, og at mat- og hageavfall ikke legges i beholderen for restavfall. Beholderen skal godkjennes av kommunen. Abonnenten har selv ansvar for beholderen.

Ved brudd på disse forutsetningene kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen beholder for innsamling av våtorganisk avfall.

§ 8.Anskaffelse og bytte av avfallsbeholdere

Alle avfallsbeholdere tilhører Randaberg kommune (unntatt hjemmekomposteringsbeholderne).

Kommunen besørger utlevering og vedlikehold unntatt renhold av oppsamlingsbeholderne. Investering og drift av avfallssugsystem i utbyggings-, transformasjons- og fornyelsesområder vil dog som regel måtte bekostes av utbyggeren/eieren.

Endring av abonnement til større eller mindre eller flere eller færre beholdere skal kun foretas etter skriftlig bestilling fra abonnement på slik måte som kommunen bestemmer. Ved slik endring av abonnement kan abonnent bli ilagt et nærmere fastsatt gebyr.

Abonnement kan ikke sies opp annet enn ved flytting, eiendomsoverdragelse e.l. (tvungen renovasjon, jf. § 4). Abonnement løper inntil det lovlig blir sagt opp av abonnent og det er sendt bekreftelse på oppsigelsen fra kommunen.

Ved flytting skal beholderne ikke medflyttes uten etter nærmere avtale med kommunen. Beholderne forblir kommunens eiendom. Dette gjelder også eventuell rød beholder for farlig avfall og brun kjøkkenbeholder til våtorganisk avfall.

Alle boliger skal ha det antall beholdere som kommunen bestemmer - vurdert etter avfallsmengde, avfallstype, sammensetning og behov. Ingen boliger skal kunne være uten avfallsbeholdere, jf. for øvrig bestemmelsene om fellesabonnement nedenfor. Kommunen kan gi skriftlig pålegg til abonnement eller deltakere i fellesabonnement om å øke antall eller størrelse på beholdere når det dokumenteres at forskriftens bestemmelser om sortering, vekt, fyllingsgrad, forpakning mv. ikke etterkommes, jf. bestemmelsene i § 10. Slik dokumentasjon kan eventuelt innhentes fra kommunens renovatør.

Randaberg kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik det fremgår av § 1.

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles beholder(e) for en eller flere avfallsfraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnementet må stå ansvarlig overfor kommunen, jf. også § 2.

Renhold av beholderne besørges av abonnentene. Abonnentene er også ansvarlige for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av Randaberg kommune.

§ 9.Meldinger om endringer av abonnementet

Abonnenten plikter å skriftlig melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer, jf. for øvrig § 8.

§ 10.Krav til sortering og bruk av avfallsbeholderen

Husholdningsavfall som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen skal kildesorteres i følgende fraksjoner:

a.Våtorganisk avfall (bioavfall) skal leveres til kompostering (brun beholder eller hjemmekompostering). Det er forbudt å legge avfall som ikke kan komposteres i brun beholder eller hjemmekomposteringsbeholder. Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt. Matavfall og annet vått avfall skal avrennes og innpakkes.
b.Papp, papir og kartonger som skal til gjenvinning skal legges i den grønne beholderen. Det er forbudt å legge andre avfallstyper i den grønne beholderen.
c.Farlig avfall skal leveres til egen kommunal innsamlingsordning eller til annen godkjent mottaksordning (rød beholder, kommunale mottak eller brannstasjon) - se for øvrig § 6. De ulike farlige avfallstypene må ikke blandes sammen, og det bør brukes originalemballasje ved retur av farlig avfall. Også småelektriske artikler kan legges i rød beholder.
d.Andre kildesorterte fraksjoner med godkjent innsamlingsordning (f.eks. glass-/metallemballasje og plastemballasje), skal bringes og leveres til returpunkter (miljøstasjoner) eller kommunale mottak. Randaberg kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner. Ved returpunktene (miljøstasjonene) er det forbudt å blande avfallet og etterlate seg restavfall.
e.Den del som omfatter restavfall til sluttbehandling, skal i den grå (mørkegrå) beholderen. Det er forbudt å legge oppi avfall som det finnes etablerte gjenvinningsordninger for i den grå beholderen. Aske, sot, pussestøv ol. skal også innpakkes slik at det ikke frigjøres under tømming.
f.Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i avfallsbeholderne (grovavfall), kan leveres til egne mottak, offentlige eller private, eller i container eid av godkjent renovasjonsselskap.

Det er ikke tillatt å legge varm aske, store metallgjenstander, eksplosiver eller selvantennelige stoffer i noen avfallsbeholderne, jf. også § 5.

Døde kjæledyr betraktes av myndighetene som husholdningsavfall, og den som eier dyret har også ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte, og må betale omkostningene for en slik håndtering ved særskilte mottak, ev. gjennom veterinær. Det er forbudt å legge døde kjæledyr i noen avfallsbeholder.

Oppsamlingsbeholderen må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Oppsamlingsbeholderen må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift.

Kommunen er ikke ansvarlig for avfall som kleber seg fast til beholderen, og som ikke slipper tak ved normal tømmeoperasjon.

Avfallsvekt pr. beholder skal ikke overstige følgende maksimale vektgrenser:

100 liters sekk:25 kg
120 liters beholder:35 kg
140 liters beholder:40 kg
240 liters beholder:50 kg
660 liters beholder:100 kg
770 liters beholder:110 kg

Disse vektene er nettotall.

Bruk av komprimeringsutstyr for beholdere skal godkjennes på forhånd og kontrolleres av kommunen.

Før anbringelse i oppsamlingsbeholderen skal sanitetsbind, bleier, bandasjer ol. anbringes i tett emballasje. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser og andre skarpe gjenstander skal plasseres i dertil egnede og særskilt merkede beholdere.

Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsbeholder. Der sekker blir tillatt, må det i disse ikke anbringes stikkende og/eller skjærende gjenstander som kan skade renovatørene.

Sekker må ikke fylles mer enn at de kan mules eller gi skikkelig bæregrep hvis muling ikke benyttes. Kun sekker som er godkjent av kommunen kan settes ut for avhenting samtidig med avfallsbeholder inneholdende samme avfallstype.

Kommunen kan sette opp oppsamlingsenheter til felles bruk for flere abonnenter i et område. Kommunen kan da henvise abonnenten til å benytte disse oppsamlingsenhetene. Kommunen kan pålegge abonnenter å bruke avfallssug, vakuumsystem eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren. Kravene om kildesortering gjelder tilsvarende.

Kommunen kan vedta ytterligere innsamlings-/mottaksordninger for spesielle avfallstyper.

For øvrig vises til særskilte forskrifter.

§ 11.Plassering og tømming av beholderen

Beholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholdere som skal tømmes enn resten av året. Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan Randaberg kommune godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator.

Abonnentene skal rette seg etter anvisning fra kommunens renovatør vedrørende korrekt plassering av beholdere som skal tømmes. Abonnentene plikter også å etterkomme meldinger fra kommunens renovatør om eventuell endret plassering av beholdere.

Når avfallshentingen foregår skal brukeren av beholderen ha plassert den ved kanten av kjørbar vei, ved åpning eller ved åpen (ikke lukket) port. Hvor det er felt mellom gang-/sykkelvei og gate, skal beholderen bringes fram til kanten av gaten.

Beholdere skal helst stå slik at håndtak vender mot gaten (renovatøren) når den blir satt frem for tømming.

Beholdere skal for øvrig plasseres på så fast underlag som mulig og slik at de kan trilles av renovatøren uten å måtte løftes.

Hvor det er spesielt tilrettelagte oppstillingsplasser for beholdere (samleplasser), plikter renovatør kun å tømme beholdere som befinner seg på aktuelle samleplasser.

Abonnenter, herunder deltakere i fellesabonnement, kan, mot et eventuelt ekstra hentegebyr, avtale med kommunen annen plassering av beholdere enn fastsatt ovenfor.

På tømmedagen må beholderne være satt fram før tømmetid. Tømmingen vil tidligst skje kl. 0600. Ved permanente endringer i normalt tømmetidspunkt vil kommunens renovatør gi melding om dette til berørte brukere. Kommunen fastsetter tømmefrekvensen og tømmedag for de enkelte avfallsbeholderne.

Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende avfallshenting for høytidsdager og bevegelige helligdager.

Etter tømming skal beholderen snarest mulig bringes tilbake på eiendommen. Randaberg kommune kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon til plassering av beholder på fortau.

Kommunens renovatør er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsbeholderen. Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til tømmekalenderen. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig blir sjenert av støv, lukt og støy. Beholderne skal forlates i lukket stand. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøyet.

§ 12.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy av type LL med aksellast på 11,5 tonn, jf. Kommunalteknisk veinorm for Nordjæren, januar 2003, ev. nyere revidering av forskriften.

Vinterstid kan glatt veibane føre til at vei eller gate ikke kan betegnes som kjørbar vei, jf. også § 11, 2. avsnitt.

Vei må ha en fri høyde på minst 4 meter og en bredde på minimum 3,5 meter. Dersom bredde på 3,5 meter ikke kan imøtekommes, plikter veiholder eller eier å sørge for at det minimum er en korridor med bredde på 3,0 meter samt med tilrettelagte kurveutvidelser for kjøretøy type LL, hvor byggverk, gjerder og andre innretninger samt vegetasjon ikke er til hinder for renovasjonsbilens framkommelighet.

Hekker og trær som vokser inn over vei skal beskjæres ved eiendomsgrensen til en høyde av 4,5 meter og i full bredde (minimum 3,0 meter pluss nødvendige kurveutvidelser) for å kunne imøtekomme krav til kjørbar vei.

Dersom anmodning fra kommunen om beskjæring innen en bestemt tidsfrist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring og belaste huseieren for kostnadene, jf. granneloven, § 12.

Dersom krav til kjørbar vei ikke kan imøtekommes, kan kommunen kreve at abonnenter bringer beholdere og eventuelle godkjente sekker fram til annen kjørbar vei, eventuelt til tilrettelagt samleplass.

§ 13.Hygieniske krav til renovasjon

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 14.Renovasjonsgebyrer

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale renovasjonsordningen. For husstander mv. med fellesabonnementer skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle andeler i fellesabonnementet. Ved inngåelse av fellesabonnement skal ikke byttegebyr belastes abonnentene.

Kommunen kan utarbeide egne regler for beregning av gebyrenes størrelse.

Kommunen kan fastsette at renovasjonsgebyret skal differensieres.

Ved avfallssug, felles renovasjon for husholdninger og virksomheter eller andre ordninger som kommunen finner hensiktsmessig, kan kommunen innføre nye variable gebyrsatser.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret.

§ 15.Innkreving av renovasjonsgebyr, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 16.Unntak, fritak, dispensasjoner og klager

Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi fritak eller dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften dersom særlige grunner tilsier dette. Søknader om unntak, fritak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse. Søknader sendes Randaberg kommune v/Teknisk Drift.

For abonnenter som søker helt fritak fra den kommunale renovasjonsordningen pga. lange opphold utenfor Randaberg kommune (eks. i utlandet), skal søknad kun imøtekommes for det tidsrom søkeren faktisk er fraværende i sammenhengende 90 dagers perioder, slik:

FraværFritakReduksjon grunngebyrReduksjon volumgebyr
0-90 dager000
91-180 dager1/41/41/4
181-270 dager1/21/21/2
271- 60 dager3/43/43/4
> 360 dager111

Skriftlig melding om at beholdere er midlertidig ute av bruk skal gis til kommunen i forkant.

Kommunen avgjør selv om utleverte beholdere skal hentes inn i fritaksperioden og kan beregne tilleggsgebyr for både innhenting og ny utlevering av beholdere, jf. § 14.

Gebyrberegninger og andre avgjørelser som er foretatt av kommunen kan påklages etter forvaltningsloven 10. februar 1967. Det vises særlig til kapittel VI Om klage og omgjøring.

Klager på vedtak fattet av kommunen med hjemmel i denne forskriften avgjøres av kommunens ankeutvalg.

§ 17.Sanksjoner

Kommunen kan pålegge abonnenten å øke beholdervolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av kommunens renovatør, skriftlig med melding som festes til avfallsbeholderen av kommunens renovatør og/eller med brev til abonnenten fra kommunen.

For å unngå eventuelle hygieniske og miljømessige problemer kan kommunen i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet, jf. også § 10. Ved dokumentert sammenblanding av avfall og/eller hensetting av restavfall ved returpunkter (miljøstasjoner) vil vedkommende abonnent bli ilagt gebyr til dekning av kommunens kostnader for opprydding.

Dersom forholdene skyldes abonnentens forsømmelse, kan kommunens renovatør på anmodning fra abonnenten hente avfallet etter regning.

Kommunens renovatør kan nekte å tømme avfallsbeholdere som er overfylte, for tunge eller på annen måte fylt opp i strid med bestemmelsene i § 10, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i § 11.

Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensingsloven § 79, andre ledd.

§ 18.Tekniske bestemmelser

Kommunen har vedtatt Kommunalteknisk avfallsnorm. Avfallsnormen fastsetter prosedyrer for ivaretakelse av avfallstekniske problemstillinger, som størrelse på avfallsrom og framkommelighet for renovasjonsbil. Den brukes ved byggesaksbehandling, behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Renovasjonsforskriften stiller krav til utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) både ved reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling.

Med renovasjonsteknisk plan menes her en helhetlig plan for hvordan praktisk renovasjon skal iverksettes og gjennomføres.

Renovasjonsteknisk plan vil danne nødvendig dokumentasjonsgrunnlag overfor renovasjonen (som avfallsfaglig instans) og byggesaksavdelingen (som kontrollerende instans), for at renovasjonsmessige krav er ivaretatt.

Renovasjonsteknisk plan skal foreligge ved alle reguleringssaker, inkludert bebyggelsesplaner, og byggesaker som innbefatter avfallsbesittere og offentlig eller privat renovasjon. Renovasjonsteknisk plan skal behandles/godkjennes av kommunen eller instans delegert denne myndighet.

§ 19.Særlige regler for hytteområdene

Tvungen renovasjonssordning gjelder også for hytter og fritidshus, samt andre bygninger som benyttes som fritidshus. Beholdere for fritidsbebyggelse skal benyttes i fellesskap av flere abonnenter, og plasseres på et fastsatt sted av kommunen. Kravet om at abonnenten skal sørge for renhold gjelder ikke for disse beholderne.

Brukerne må selv sørge for å få avfallet til fastsatt oppsamlingssted. Krav om deltagelse i kildesorteringsopplegg gjelder som for øvrige abonnenter.

Abonnenten kan søke om å få samme renovasjonsordning som øvrig del av kommunen.

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. juni 2000 nr. 1007 om renovasjon, Randaberg kommune, Rogaland.