Forskrift for innsamling av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-09-29-1333
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort01.12.2005
KorttittelForskrift om avfall, Rakkestad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 29. september 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

Kap 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder

1)håndtering av avfall
-fra alle husholdninger, definert som forbruksavfall, i hele kommunen og omfatter alle eiendommer som er bebygd med bolighus.
-fra eiendommer som er bebygd med fritidshus, og som ønsker å delta.
-fra næringseiendommer som ønsker å delta, og dersom avfallet i art og mengde tilsvarer husholdninger.
2)gebyrplikt.
§ 2.Definisjoner 

Abonnent er eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. 

Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. 

Våtorganisk avfall er matrester fra egen husholdning og hageavfall. 

Hjemmekompostering er varmkompostering av våtorganisk avfall i godkjente beholdere i egen hage eller tomt. 

Hageavfall er kvist, gressklipp, planterester mv. fra hagedrift. 

Som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) regnes alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av slike strømmer eller felt. 

Som KFK-holdige kuldemøbler regnes kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser o.l.) hvor det er brukt KFK (drivhusgasser, bl.a. freon) i kjølesystem eller isolasjon. 

Som farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler er spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. 

Med oppsamlingsenhet menes stativ og/eller sekk, samt kompostbinge. 

Med stativ menes oppsamlingsenhet det plasseres sekk i, og som kan lukkes. Stativ kreves i tettbebyggelse. 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering av forbruks- og produksjonsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Flytende avfall, større gjenstander, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer og smittefarlig avfall som sprøytespisser, skalpeller o.l., omfattes ikke av denne forskriften og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten. Dette leveres skal direkte til godkjent mottak.

Kap. 2. Innsamling mv. av forbruksavfall

§ 4.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for å samle inn avfall mv. fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene.

Kommunen kan besørge utlevering av oppsamlingsenheten(e).

Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til gjeldende tømmekalender. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen hentehyppighet.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Oppsamlingsenheten skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av.

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, eller i spesiell sekk hvor gebyr for innsamling og behandling er inkludert.

Kommunen kan gjøre avtaler med private firma om utføring av deler av kommunens ansvarsområde.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av, samt tilgjengeligheten til oppsamlingsenheten(e) skjer i samsvar med disse forskriftene.

a)Oppsamlingsenheter - type og antall

Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha en oppsamlingsenhet for restavfall. Oppsamlingsenheten(e) bekostes og eies av abonnenten. Dersom det gis bestemmelser om økt kildesortering kan abonnenten bli pålagt å ha flere ulike oppsamlingsenheter.

Dersom det utvalgte antall oppsamlingsenheter ikke er tilstrekkelig for eiendommen, plikter abonnenten å ordne med utvidelse av abonnementet. Kommunen kan pålegge abonnenten anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom avfallsmengden tilsier det.

Er det ved enkelte anledninger mer avfall enn oppsamlingsenhetene rommer, kan abonnenten kjøpe sekk for ekstraavfall der gebyr for innsamling og behandling er inkludert. Sekken plasseres slik at renovatøren lett kan ta den med ved ordinær tømming.

b)Oppsamlingsenheter - kvalitet og vedlikehold

Oppsamlingsenheten for restavfall fra husholdninger skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.

Kommunen kan sette krav til type, volum, antall, samt reparasjon og fornying av oppsamlingsenheten.

c)Oppsamlingsenheter - utplassering og tilgjengelighet

Oppsamlingsenhetene skal generelt plasseres på egen eiendom, lett tilgjengelig og maksimum 10 meter målt fra senter offentlig/kjørbar vei (jf. § 5 e). Ved bruk av stativ skal den plasseres på plant og fast underlag. Hvis oppsamlingsenheten plasseres annet sted, skal den bringes frem til offentlig/kjørbar vei før kl. 06.00 på tømmedagen, ettersom tømming kan foretas fra dette tidspunkt.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Stativ må kunne åpnes for uttak av sekk. Avfallet blir ikke hentet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet.

Oppsamlingsenheter for husholdningsavfall må ikke overfylles, og må ikke pakkes fastere med avfall enn at det lett kan tømmes. Vekten må ikke overstige 20 kg pr. oppsamlingsenhet. Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn.

d)Spesielle oppsamlingsenheter, deling av oppsamlingsenheter o.l.

I områder hvor det er satt ut felles oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnenten til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten(e) plasseres i eget søppelrom.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr og/eller -enheter må ha kommunens samtykke.

Hytteeiere som har velforening/hytteforening eller grunneier med bortfestede hyttetomter kan søke kommunen om å delta i den kommunale renovasjonen.

e)Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn, totalvekt 26 tonn. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter og fri bredde på minimum 4 meter. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurderer veien som ikke kjørbar.

f)Forbud mot matavfallskverner

Bruk av matavfallskvern tilknyttet avløpsanlegg i spredt bebyggelse eller kommunalt avløpsnett er ikke tillatt.

§ 6.Sortering og gjenvinning av avfall

Forbruksavfallet skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres foran gjenvinning. Alle gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling, enten gjennom utvikling av eksisterende system eller ved separate ordninger.

Restavfall er forbruksavfall som ikke sorteres og skal legges i kommunens merkede sekker eller i stativ med merket sekk.

Farlig avfall skal leveres til miljøstasjoner eller kommunens betjente avfallsmottak.

Papp, papir og kartong som er gjenvinnbart buntes, eller legges i poser/sekker/esker av papp/papir og legges lett tilgjengelig for henting. Det må ikke forekomme sølvpapir, plast, tøy, matavfall eller andre forurensninger i papiret. Enheten skal ikke overstige 20 kg.

Drikkekartong skal rengjøres, brettes sammen og pakkes i utdelte spesialposer.

Glass- og metallemballasje skal rengjøres og bringes til returpunkter/miljøstasjoner med oppsamlingsenheter for disse avfallstypene.

Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres til forhandler eller til kommunalt avfallsmottak.

KFK-holdige kuldemøbler skal leveres til kommunalt avfallsmottak eller til forhandler.

Klær og sko kan leveres til ideelle organisasjoner/foreninger som tar imot slikt avfall.

Hageavfall kan leveres ved avfallsmottak, eller komposteres av abonnenten selv.

Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet: Abonnenten må selv bringe dette til godkjent avfallsmottak.

§ 7.Hjemmekompostering
a)Generelt

Hjemmekompostering er en frivillig ordning for abonnenter som tilfredsstiller kravene i § 7 b. Ordningen innebærer at abonnenten selv håndterer sitt våtorganiske avfall via varmkompostering hele året. Den ferdige komposten brukes på egen eiendom.

b)Krav til abonnenten

Det må inngås forpliktende avtale med kommunen om komposteringen. Avtalen regulerer de praktiske, hygieniske og helsemessige sidene ved komposteringsordningen.

Det er en forutsetning at abonnenter som har avtale om hjemmekompostering ikke leverer våtorganisk avfall til den kommunale renovasjonen eller kvitter seg med det på annen måte.

Abonnenten må ha tilstrekkelig bruksareal (blomsterbed, kjøkkenhage eller lignende) til å nytte ferdig kompost. Alternativt må abonnenten gjøre rede for annen mulig bruk av komposten som gjødsel/jordforbedringsmiddel utenfor egen tomt. Alternative løsninger skal være godkjent av kommunen.

Abonnenten bekoster og eier komposteringsbeholder godkjent av kommunen.

Abonnenten må delta på komposteringskurs i kommunens regi, eller på annen måte dokumentere at han/hun har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre hjemmekompostering i henhold til avtalen.

c)Avtalebrudd/oppsigelse

Kommunen har rett til å foreta inspeksjon og kontroll av at abonnentene oppfyller de krav som er stilt i forskrift og avtale. Ved brudd på disse, kan kommunen si opp avtalen med umiddelbar virkning, og innlemme abonnenten i det ordinære renovasjonssystemet.

Abonnenten kan si opp avtalen med 1 måneds varsel.

Kap. 3. Avfallsgebyr

§ 8.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering av avfall på opplagsplass eller behandlingsanlegg. Gebyrene fastsettes årlig av kommunen i samsvar med forurensningslovens § 34.

Dersom abonnentenes plikter i henhold til § 5 ikke er oppfylt kan kommunen innkreve gebyr pålydende de merutgiftene som er påløpt for renovatør og kommune.

§ 9.Reduksjon av renovasjonsgebyret

Reduksjon av renovasjonsgebyret innrømmes dersom følgende innfris:

-har godkjent avtale med kommunen om hjemmekompostering (jf. § 7 b).
-har godkjent avtale med kommunen om deling/samarbeid om oppsamlingsenheter for restavfall slik at antall oppsamlingsenheter er færre enn en (1) pr. abonnent (jf. § 5 d).

Gebyrreduksjonens størrelse skal gjenspeile kommunens faktiske reduksjoner i avfallshåndteringen og fastsettes årlig av kommunen.

§ 10.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Søknad om dispensasjoner og særskilte ordninger

Om særlige grunner tilsier det kan det søkes kommunen om dispensasjon fra

a)forskriftens § 1, om plikten til å delta i renovasjonsordningen.
b)forskriftens § 5 c første ledd om oppsamlingsenhetens avstand fra offentlig/kjørbar vei.

Det må søkes kommunen å delta på følgende frivillige ordninger:

c)deling/samarbeid om oppsamlingsenheter (jf. § 5 d).
d)kommunens renovasjonsordning for fritidsbebyggelse med velforening/hytteforening eller grunneier med bortfestede fritidsbebyggelse (jf. 5 d).
e)etablere hjemmekompostering (jf. § 7 b).
§ 12.Delegert myndighet

Kommunen har delegert behandling av dispensasjoner og søknader etter § 11, utøvelse av pålegg etter § 5 a, krav etter § 5 b og kontroll etter § 7 d til Rådmannen eller den han/hun bemyndiger.

§ 13.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til kommunens klageinstans.

§ 14.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 15.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006.