Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark.

DatoFOR-2005-10-05-1209
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse05.10.2005
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-06-1716, FOR-2000-12-20-1620, FOR-2000-10-25-1601
Gjelder forHamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort20.10.2005
KorttittelRenovasjon, Hamar, Løten, Stange, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stange kommunestyre 27. april 2005, Ringsaker kommunestyre 18. mai 2005, Løten kommunestyre 29. juni 2005 og Hamar kommunestyre 5. oktober 2005 med hjemmel i lov 13. mars. 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Målsetting

Kommunene skal bidra til lavest mulig avfallsproduksjon og sørge for en forsvarlig forvaltning av avfallet ved tilrettelegging for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner, samt sørge for en miljømessig forsvarlig sluttdisponering.

Gjennom aktivt informasjonsarbeid skal kommunene stimulere til mindre produksjon av avfall.

§ 2.Virkeområder

Forskriften gjelder for husholdninger, herunder fritidsbebyggelse i alle kommuner. Unntatt er § 7a, som gjelder kun for Hamar, Stange, Løten og § 7b, som gjelder kun for Ringsaker.

Forskriften regulerer bl.a:

-innsamling, transport og disponering av husholdnings avfall.
-egenbehandling av mat avfall.
-avfallsgebyr.
-delegering av myndighet fra kommunen til interkommunalt selskap.
§ 3.Definisjoner 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Sortert husholdningsavfall er den delen av husholdningsavfallet det er opprettet gjenvinningsordninger for innenfor den kommunale renovasjonsordningen. Her inngår bl.a. våtorganisk avfall som omfatter hovedsakelig matavfall, bleier og blomsteravfall. 

Rest husholdningsavfall er den delen av husholdningsavfallet det ikke er opprettet gjenvinningsordninger for innenfor den kommunale renovasjonsordningen. 

Som abonnent regnes eier av eiendom/leilighet som omfattes av kommunal renovasjon. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt med kommunen. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 30 år.

§ 4.Unntak

Kommunen kan unnta visse eiendommer fra denne forskriften på grunn av vanskelige adkomstforhold slik som lange avstander og lignende.

Videre kan kommunen:

-unnta bestemte områder fra denne forskriften.
-gi særskilte regler for bestemte områder, fritidsbebyggelse og for abonnenter i grupper eller enkeltvis.
-unnta bestemte avfallsstoffer/fraksjoner i husholdningsavfallet fra forskriften eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.

Kap. 2. Renovasjonsordningen

§ 5.Kommunal renovasjonsordning

Kommunen har ansvar for mottak og disponering av alt husholdningsavfall.

En abonnent skal ha et abonnement/renovasjonsavtale for hver boligenhet/hytteenhet.

Etablering av egne, private deponi eller brenning av slikt avfall, er ikke tillatt.

Eiendomsretten til avfallet går over til kommunen når avfallet blir hentet eller det blir levert til mottak for gjenvinningsordningene til sluttdisponering.

Avfallet skal sorteres i flere fraksjoner. Kommunen bestemmer i hvilke fraksjoner avfallet skal sorteres og hvilke fraksjoner av husholdningsavfallet som skal samles inn av kommunen, jf. gebyrregulativet.

De fraksjoner av husholdningsavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal leveres til mottak eller til innsamler godkjent av kommunen. Andre enn kommunen som ønsker å samle inn husholdningsavfall, skal på forhånd innhente kommunens samtykke, jf. forurensningslovens § 30, 3. ledd.

§ 6.Oppsamlingsenheter

Et abonnement omfatter lån og bruk av beholdere for de avfallsfraksjoner som samles inn av kommunen. I tillegg omfatter abonnementet bruk av småsamlere og gjenvinningsstasjoner.

Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsbeholdere som skal benyttes. Enhetene eies og vedlikeholdes av kommunen. Rengjøring av beholdere påhviler abonnenten, hvis ikke annet er bestemt. Abonnenten har erstatningsansvar ved skader på oppsamlingsenhetene som skyldes feil bruk, hærverk og lignende.

Kommunen kan anvise plassering av beholderne.

Kommunen kan tillate at flere abonnenter benytter felles beholder. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelser utover minimumsstørrelsen.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles og lokket skal slutte ned til beholderen.

§ 7a.Plassering og tømming av oppsamlingsenhetene - Hamar, Løten, Stange

Hovedregelen er at avfallsbeholderne skal settes frem til offentlig veg kvelden før tømming.

Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører. Plassering må skje slik at renovatøren ikke hindres i sitt arbeide. Abonnenten er ansvarlig for å fjerne hindringer, rydde snø og strø foran beholderne.

Avfallsbeholdere kan også plasseres ved private veger, dersom følgende forutsetninger oppfylles:

-det er minimum 5 abonnenter langs vegen.
-vegen må være kjørbar med de biltyper som benyttes til renovasjon. Kommunen i samråd med renovatør avgjør dette.
-det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent/renovasjonsavtale langs vegen.
-abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen. Brøyting/strøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Renovatøren skal normalt utføre tømmingen i tidsrommet kl. 06.00 - 21.00. Ved innkjøring av bevegelige helligdager, kan tidsrommet endres.

§ 7b.Plassering og tømming av oppsamlingsenhetene - Ringsaker

Hovedregelen er at avfallsbeholderne skal settes frem til maksimalavstanden fra kjørbar veg etter gebyrregulativet kvelden før tømming.

Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag. Plassering må skje slik at renovatøren ikke hindres i sitt arbeide. Abonnenten er ansvarlig for å fjerne hindringer, rydde snø og strø foran beholderne.

Kommunen i samråd med renovatør avgjør hva som er kjørbar veg.

Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:

-minimum det antall abonnenter langs vegen som fastsettes i gebyrregulativet.
-vegen må være kjørbar med de biltyper som benyttes til renovasjon.
-det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent/renovasjonsavtale langs vegen.
-abonnentene er ansvarlig e for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen. Brøyting/strøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Renovatøren skal normalt utføre tømmingen i tidsrommet kl. 06.00 - 21.00. Ved innkjøring av bevegelige helligdager kan tidsrommet endres.

§ 8.Renovasjon i områder med overveiende fritidsbebyggelse

Sortert husholdningsavfall leveres til småsamlere, bemannede eller ubemannede returpunkt og containere for sortert avfall.

Rest husholdningsavfall og våtorganisk avfall skal bringes til felles oppsamlingsenheter (containere/beholdere). Våtorganisk avfall legges i særskilt beholder.

I områder der det ikke er utplassert oppsamlingsenheter for våtorganisk avfall, kan dette legges sammen med rest husholdningsavfall.

§ 9.Renovasjon i områder med både bolig- og fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse i slike områder deltar i ordinær renovasjonsordning, jf. forskriftens § 2.

Rest husholdningsavfall kan også leveres i merkede sekker som kjøpes ved utsalgssteder. Sekkene settes fram senest kvelden før tømmedag.

§ 10.Egenbehandling av matavfall

Matavfall fra egen husholdning kan hjemmekomposteres.

Den som ønsker slike løsninger skal innhente kommunens samtykke. De som får tillatelse inngår egen avtale med kommunen.

Kommunen kan fastsette egne retningslinjer for egenbehandling av matavfall.

§ 11.Henting av visse avfallstyper

Kommunen kan gjøre avtale med lag, foreninger og organisasjoner om ordninger for henting av visse avfallsfraksjoner. Slike avfallstyper kan være møbler, hvite- og brunevarer, trevirke og lignende.

Kap. 3. Gebyr

§ 12.Beregning av gebyr

Kommunen vedtar hvert år et gebyrregulativ.

Alle abonnenter betaler renovasjonsgebyr.

For saksbehandling og tilsyn av private innsamlingsordninger (jf. § 5, 6. ledd) kan kommunen kreve inn gebyr fra innsamler, jf. forurensingslovens § 52a.

Gebyrets størrelse beregnes ut fra type og antall abonnement/renovasjonsavtaler (jf. § 5, andre ledd).

§ 13.Tilleggstjenester

Kommunen kan utvikle andre tilbud som abonnentene kan bestille mot betaling.

§ 14.Innkreving, renter m.m.

Kommunen er forpliktet til å innkreve gebyr til full dekning av sine kostnader til renovasjon.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 15.Reduksjon av avfallsgebyret

Med unntak av fritidseiendommer, kan eier av hus på boligeiendommer som blir stående tomt i minimum 3 måneder, på forhånd søke kommunen om redusert gebyr.

Kap. 4. Tilsyn

§ 16.Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at kravene i disse forskriftene følges.

Kap. 5. Delegering av myndighet

§ 17.Delegering

Kommunens myndighet til å treffe enkeltvedtak etter denne forskrift kan delegeres til kommunalt eller interkommunalt selskap.

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunalt klageorgan.

§ 19.Sanksjoner

Ved overtredelse av denne forskrift kan kommunen gi pålegg om å treffe tiltak etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd, ilegge tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73, og iverksette tiltak og kreve refusjon av utgifter etter forurensningsloven § 74.

§ 20.Straff

Overtredelse av forskriftene medfører straffeansvar etter forurensningslovens § 79 2. ledd.

§ 21.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret. Samtidig oppheves følgende, tidligere vedtatte forskrifter:

-Forskrift 6. desember 2000 nr. 1716 om renovasjon av forbruksavfall, Hamar kommune, Hedmark,
-Forskrift 11. oktober 20001 om renovasjon av forbruksavfall, Løten kommune, Hedmark,
-Forskrift 20. desember 2000 nr. 1620 om renovasjon av forbruksavfall, Ringsaker kommune, Hedmark,
-Forskrift 25. oktober 2000 nr. 1601 om renovasjon av forbruksavfall, Stange kommune, Hedmark.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.