Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R403 over Melkøya, Hammerfest kommune, Finnmark.

DatoFOR-2005-10-11-1210
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse16.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1272, FOR-1999-12-10-1273, FOR-2002-12-17-1658
Kunngjort20.10.2005
KorttittelForskrift om restriksjonsområde over Melkøya

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartstilsynet 11. oktober 2005 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 15-3 og § 15-4, jf. forskrift 10. desember 1999 nr. 1272 om luftfartsmyndighet, delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273 delegeringsvedtak 17. desember 2002 nr. 1658. 

Til forskriften er det vedlagt et kart over restriksjonsområdet. Kartet er av veiledende karakter.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å etablere et permanent restriksjonsområde over industriprosessanlegget på Melkøya. Ved anlegget vil det bli etablert et flammetårn for å kunne brenne av gass ved for høyt trykk. Tilfeldig flyging over anlegget kan medføre brann- og eksplosjonsrisiko for luftfartøy og industrianlegg.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder i området: 

EN R403

Horisontal utstrekning: En sirkel med senter i posisjon 704130,64N 0233556,84E og radius 0,5 NM. 

Vertikal utstrekning: Fra bakken/vannet opp til 2.500 FT AMSL.

§ 3.Luftromsrestriksjoner

All flyging innenfor området er forbudt med mindre det er innhentet særskilt tillatelse av Avinor ved lufttrafikktjenesten.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 16. februar 2006. 

Vedlegg 

lf-20051011-1210-01-01.gif