Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sauherad kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-10-13-1814
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauherad kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Sauherad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sauherad kommunestyre 13. oktober 2005 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11.

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om om begrensning av forurensning, Del 4 - Kapittel 11.
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sauherad kommune (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS-3940.

-Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.
-Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.
-Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.
-Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).
-Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.
-Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
-Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet.
-Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
-Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.
-Tjenestedeklarasjon: Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.
-Tilleggsgebyr: Gebyr som belastes abonnenten ved avvikende bruk av vann- og/eller avløpstjenesten, samt der abonnenten ikke etterkommer krav om utbedringer av private anlegg knyttet til kommunal vann- og/eller avløpsledning. Størrelsen av gebyret gjenspeiler kostnader knyttet til den avvikende bruken eller konsekvensen av ikke å etterkomme kommunens krav, og avgjøres som enkeltvedtak.
-Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig etc. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. 

Forbruksgebyr

-Eiendommer som benyttes til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller en kombinasjon av næring/boformål skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) forbruk (næringseiendommer) samt pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.
-Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³ . Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.
-Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.
-Eiendommer/boliger med flere enn én boenhet skal betale etter faktisk (målt) forbruk ) samt pris pr. m³ .

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler, kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder følgende bestemmelser:

-Måleren er kommunen sin eiendom. Rådmannen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren.
-Installasjon av måler skal utføres av godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
-Hver eiendom skal normalt bare ha en tilknytning. I de tilfelle en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.
-Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
-Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.
-Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal eier snarest melde dette til kommunen. Kommunen tar forbehold om å kreve full erstatning for tap eller skade.
-Kommunen skal etter skriftlig søknad fra leier kontrollere vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5%, utføres justering, eventuelt utskiftning av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall skal leieren betale kostnadene.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyrene for perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
-Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. betales av abonnenten. Pris for leie av vannmåler går fram av Gebyrregulativet.
§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Abonnenter som er tilknyttet kommunal kloakkledning og som er pålagt å ha slamavskiller skal ha gratis tømming av slamavskilleren. Det er en forutsetning at abonnenten har tilstrekkelig størrelse og kvalitet på slamavskilleren. Teknisk sjef setter krav til slamavskiller.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. Forøvrig gjelder kommunens Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg, jf. Generelle bestemmelser.

§ 10.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten forsømmer å følge opp kommunen sitt krav om utbedring av egne vann- og /eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og ev. flere ganger inntil kommunen sitt krav er etterkommet.

Gebyrets størrelse fastsettes av kommunen og skal være i samsvar med kommunen sine kostnader knyttet til forholdet.

For eiendom med svømmebasseng og som ikke betaler etter målt forbruk, betales en tilleggsavgift for vann og /eller kloakk tilsvarende et årlig forbruk på:

-50 m³ for bassengvolum inntil 25 m³
-100 m³ for bassengvolum inntil 50 m³
-150 m³ for bassengvolum over 50 m³ .

Basseng under 3 m³ er fritatt for avgift. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterbare basseng. Svømmebasseng, fonteneanlegg o.l. blir ikke tillatt uten bruk av pumpe for resirkulering.

§ 11.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. foruresningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet (eller annet punkt som kommunen har godkjent) er plombert er mottatt.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av teknisk etat.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.