Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-2005-11-14-1309
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse14.11.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2002-06-14-20, FOR-2002-06-26-847
Kunngjort25.11.2005
KorttittelForskrift om feiing og tilsyn, Nannestad

Fastsatt av Nannestad kommunestyre 14. november 2005 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

§ 1.Formål

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn hjemler kommunens plikt til å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg og rett til å kreve gebyr som dekker kostnaden ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrberegning.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Nannestad kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette.

§ 3.Hyppighet for feiing

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Brannsjefen setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn. Feiing av pipeløp i helårsboliger skal dog utføres minst hvert 4. år.

§ 4.Hyppighet for tilsyn

Tilsyn med fyringsanlegg på helårsboliger utføres minst en gang hvert 4. år.

§ 5.Varsling

Varsel om feiing og tilsyn skal varsles skriftlig med dato. Feiing varsles senest dagen før slik at huseier eller leietaker kan legge forholdene til rette for feiing. Dersom dette ikke er gjort, går feieren forbi, men legger igjen beskjed om at feiing kan utføres senere etter avtale mellom huseier og feier.

Tilsyn varsles senest en uke før slik at eier eller leietaker får tid til å forberede seg på å være til stede ved tilsynet.

§ 6.Gebyr for feiing og tilsyn

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret, normalt i forbindelse med behandling av årsbudsjettet. Gebyret dekker både feiing og tilsyn, og settes likt for hvert pipeløp. Det skal svares gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for feieperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

-Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
-Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
-Kommunen har etablert ordning med periodevis innkreving av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.
§ 7.Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

-Boligen ikke har installert ildsted.
-Fyringsanlegg er frakoblet og pipe er blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og blending av pipe er utført tilfredsstillende. Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen eller blending av pipe skal fjernes. Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, ev. kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

§ 8.Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker feiing utenom lovpålagt feiing, fjerning av beksot eller andre ikke lovpålagte tjenester fra feiervesenet, må selv kontakt feiervesenet (Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen, GRIB) og avtale dette. For slike tjenester fastsetter GRIB selv gebyrer og foretar fakturering.

§ 9.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift, fremsettes skriftlig til Nannestad kommune. Klagen vurderes av Plan- og utviklingsutvalget og avgjøres av kommunens klagenemnd.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.