Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim.

DatoFOR-2005-11-17-1310
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, FOR-1986-11-28-2110, FOR-2004-10-01-1304
Kunngjort25.11.2005
KorttittelForskrift om husleiforhøyelse, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Moderniseringsdepartementet 17. november 2005 med hjemmel i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, forskrift 28. november 1986 nr. 2110 om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim del II jf. omorganiseringsvedtak 1. oktober 2004 nr. 1304.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 10%.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.