Forskrift for husholdningsavfall, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-2006-01-25-154
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort16.02.2006
KorttittelForskrift for husholdningsavfall, Båtsfjord

Fastsatt av Båtsfjord kommunestyre 25. januar 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i de kommuner som omfattes av forskriften.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår eller kan oppstå husholdningsavfall, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Forskriften omfatter også eiendommer der det oppstår næringsavfall og som er tilsluttet den kommunale renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall, herunder mottak av farlig avfall hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også for renovasjonsgebyr.

§ 3.Definisjoner

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall, større gjenstander.

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorterings- og returordninger for.

Abonnent: Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) som har boenhet/boenheter, og som er innenfor det geografiske virkeområde for renovasjonsordningen.

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med bygningsnummer 111 - 159, 161 - 163 og andre bygninger som har boenhet/boenheter, og er innenfor det geografiske virkeområdet for renovasjon.

Abonnement: Hver boenhet som omfattes av renovasjonsordningen skal minst ha et abonnement.

Abonnenter med to eller flere boenheter skal ha et abonnement pr. boenhet.

-Inndeling av bygningstyper skal hele tiden være i tråd med GABs retningslinjer
-Hybelbygg/internater skal tegnes for minimum ett abonnement pr. hver fjerde påbegynt hybelenhet.
-Krav om abonnement trer i kraft når boenhet gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Kommunen kan utskrive abonnement når bygg brukes i tråd med GABs retningslinjer for angivelse av bygningstyper.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder, herunder sekk og avfallssuganlegg. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner fra hverandre for de avfallstyper som det er opprettet gjenvinning eller returordninger for (ved kilden).

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I kommuner som omfattes av denne forskrift er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

Den enkelte kommune kan, eventuelt etter at kommunehelseansvarlig har uttalt seg, frita særskilte eiendommer eller særskilte områder. Den enkelte kommune kan etter grunngitt søknad, eventuelt etter at kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon i enkelttilfeller:

-Når den gebyrpliktige enheten er ubebodd i men enn seks måneder. Det gis kun fritak for mengdegebyret. Abonnenten plikter å fjerne dunken fra hentestedet.
-Når den gebyrpliktige enheten er ubebodd i mer enn ett år. Det gis fritak for både grunn- og mengdegebyr. Dunken leveres renovasjonsselskapet.

Den enkelte kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall, kan etter avtale tilsluttes den lovpålagte kommunale avfallsordningen.

Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner det er etablert innsamlings- og returordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

§ 7.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

For alle eiendommer som omfattes av den kommunale avfallsordningen, inngår levering og utsetting av oppsamlingsenheter. Enhetene er tilpasset avfallsordningen, og er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom, og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Bruk av andre typer oppsamlingsenheter enn det som inngår i avfallsordningen skal godkjennes, og må bekostes, vedlikeholdes og eies av abonnenten.

Kommunen kan pålegge flere abonnenter å bruke felles oppsamlingsenhet(er) når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1 eller av hensyn til renovatørenes arbeidsmiljø slik det fremgår i § 9.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard 

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enhetene omplasseres. 

Konkrete anvisninger

Hentestedet skal ligge ved kjørbar vei som betjener 2 husstander eller mer, og som har bredde, kurvatur, høyde, snuforhold, stigningsforhold og akseltrykk beregnet for større kjøretøy. Maksimal henteavstand regnet fra veikant kjørbar vei til hentested skal ikke overstige 10 m. Helningsforhold mellom vei og hentested skal ikke overstige 1:8. Kommunen kan etter skriftlig søknad i særskilte tilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor mot et tillegg i gebyret.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv., kald aske, avfall fra støvsuger eller annet avfall som kan medføre skade eller støvplage under innsamlingen, skal være forsvarlig innpakket og emballert før plassering i oppsamlingsenheten.

Varm aske, flytende avfall, etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall, større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall tillates ikke plassert i oppsamlingsenheten.

Farlig avfall, avfallstyper og produkter som det er innført egne returordninger for, skal heller ikke plasseres i oppsamlingsenheten, men leveres til godkjent mottak. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til kommunen.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet. Oppsamlingsenheten skal ikke være overfylt slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Der sekker benyttes skal vekt ikke overstige 15 kg. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vintertid er abonnenten ansvarlig for at oppsamlingsenhet eller avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl 06.00 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre at avfallet oppbevares eller disponeres på en miljømessig god måte.

Renovatørene er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 10.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Hytte- og fritidsbebyggelse omfattes av denne forskrift så fremt ikke kommunen gjennom særskilt vedtak har fritatt denne type eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

§ 11.Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Oppsamlingsenhet skal settes tilbake til hentested, og eventuelt etablert sikring skal benyttes av renovatør der dette ikke er til hinder for renovatørens arbeid.

Avfallet skal hentes etter faste kjøreruter. Ved endring av tømmedag skal dette varsles på en hensiktsmessig måte.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten skal på tømmedagen sørge for at transportvei regnet fra kjørbar vei og frem til hentested er ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Kommunen.

§ 13.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale et årlig avfallsgebyr. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom han ikke er med i den kommunale avfallsordningen eller på annen måte ikke er registrert i gebyrsystemet.

§ 14.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsminimering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, ulike gjenvinningsordninger mv.

§ 15.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale avfallsgebyr for hver gebyrenhet.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt selskap, overlate registrering og innkreving av avfallsgebyr til det Interkommunale selskap.

§ 16.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til Interkommunalt Renovasjonsselskap: § 2, § 3, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12 og § 18.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Interkommunalt Renovasjonsselskap, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 17.Klageadgang

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen sendes til det organ som har fattet vedtaket. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 20.Retningslinjer med hjemmel i forskriften

Kommunen kan med hjemmel i denne forskrift fastsette utdypende retningslinjer og generelle bestemmelser for praktisk gjennomføring av denne forskrift.

§ 21.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 25. januar 2006. Tidligere forskrifter for renovasjon oppheves samtidig som denne forskrift trer i kraft.