Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-02-09-279
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse15.04.2006
Sist endretFOR-2013-04-04-375 fra 05.04.2008
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort09.03.2006
Rettet14.03.2006, lagt til kommentarer.
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Østre Toten

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Østre Toten kommune 9. februar 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 1171, 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt, så lenge dette ikke er i strid med annen lovgivning:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
b)Brenning av trevirke i vedovn, med unntak av behandlet trevirke.
c)Brenning av avispapir og liknende til opptenning i vedovn.
d)Brenning av miljøsanerte boliger som objekter for brannøvelse i regi av brannvesenet eller sivilforsvaret.
e)Sankthansbål, under forutsetning av at det brukes ubehandlet trevirke.
f)Brenning av rydningsvirke på setervoll og beite, samt brenning av floghavre. Det skal ikke brennes på lørdager, søndager, offentlige fridager og etter kl. 19.00.
g)Halmbrenning og brenning av rydningsvirke fra åkerkanter og beiter begrenset til periodene 15. mars til 31. mai. Det skal ikke brennes på lørdager, søndager, offentlige fridager og etter kl. 19.00. Det skal være åpen jord rundt jordstykket som skal brennes.
h)Brenning av bråte og tørt hageavfall begrenset til perioden 15. mars til 31. mai. Det skal ikke brennes på lørdager, søndager, offentlige fridager og etter kl. 19.00.
i)Brenning av ubehandlet trevirke i periodene 15. mars til 31. mai, unntak av lørdager, søndager, offentlige fridager, og etter kl. 19.00.
0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 1171 (i kraft 15. april 2008), 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013).
§ 6.Brenning som kan gi alvorlige helseplager

Kommunen kan forby all brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og omsorgsboliger.

Brenning som er lovlig etter § 5 kan stoppes av kommunen dersom det gir enkeltpersoner akutte og alvorlige helseplager.

0Tilføyd ved forskrift 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013).
§ 7.Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon til høstbrenning av halm der dette er nødvendig av agronomiske hensyn. Søknaden skal foreligge i god tid, senest 7 dager før brenningen skal foregå.

0Endret ved forskrifter 10 april 2008 nr. 1171 (i kraft 15. april 2008), 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013 - tidligere § 6).
§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd.

0Endret ved forskrift 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013).
§ 9.Straff/Sanksjon

Overtredelse av denne forskrift kan medføre anmeldelse til politiet og medføre straffeansvar iht. forurensningslovens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 4 april 2013 nr. 375 (i kraft 5 april 2013).
§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 15. april 2006.

Kommentarer til forskriften

Forskrift og kommentardel bygger på Veileder 1824/2001 fra Statens forurensningstilsyn. 

Lovhjemmel

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706. 

Tilgrensende lovverk

-Lov om helsetjenester i kommunen - § 4a - miljørettet helsevern.
-Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 5 - § 6.
-Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. 

Til § 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunen ønsker også at forskriften skal bidra til en bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse. 

Til § 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle former for utendørs brenning innenfor kommunens grenser, inklusive brenning i tønner og småovner som har til hensikt å destruere avfall, samt brenning av avfall i vedovner. Forskriften omfatter alt fra brenning av hageavfall, kvist, halm og bråte til brenning av forbruksavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd, som regulerer disponering av produksjonsavfall. Brenning av produksjonsavfall faller derfor utenfor forskriftens virkeområde. Det er leveringsplikt på alt produksjonsavfall, og brenning er forbudt. 

Til § 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Slik brenning er forbudt med mindre det omfattes av unntakene i § 5. I tillegg til denne forskrift reguleres brenning av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002. Denne forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting utendørs på en slik måte at det representerer en brannfare, samt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september. 

Til § 5. Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt så lenge dette ikke er i strid med annen lovgivning:

Brenning som kan medføre brannfare vil være i strid med brannvernlovgivningen, brenning som fører til alvorlige helseplager vil være i strid med kommunehelsetjenesteloven. Slik brenning vil ikke være tillatt selv om det omfattes av forskriftens unntaksbestemmelser.

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.

Dette omfatter bruk av åpen ild til matlaging og som varme. Det skal bare benyttes grillkull, eller ved/kvist.

b)Brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert trevirke.

Brenning av trevirke som er impregnert er ikke tillatt da dette gir utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer og gir giftig aske. Som eksempel kan nevnes at trykkimpregnert virke solgt før 1. januar 2003 inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Når man brenner slikt trevirke vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Stikkprøvekontroller sommeren 2005 viste at slikt virke fremdeles var i vanlig salg.

c)Brenning av avispapir og lignende til opptenning i vedovn.
d)Sankthansbål. Under forutsetning av at det brukes rent trevirke.

Avfall som trykkimpregnert trevirke, plast, gamle sofaer, vinduskarmer, hagemøbler osv. skal ikke brennes på sankthansbål, da slikt avfall kan gi utslipp av svært giftige stoffer og gi giftig aske.

e)Halmbrenning og brenning av rydningsvirke fra åkerkanter og beiter begrenset til mandag til fredag i perioden 15. april til 31. mai. Det skal ikke brennes på offentlige fridager. Ved spesielle værforhold kan perioden forlenges. Det bør være åpen jord rundt jordstykket som skal brennes. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg og helseinstitusjoner.

Av hensyn til miljøtilstanden i Mjøsa er det et mål at erosjonsutsatt jord i Østre Toten kommune ikke høstpløyes. Dette fører til et behov for brenning av halm. Så langt det er mulig bør det søkes andre anvendelsesområder for halmen slik at halmbrenning reduseres til et minimum. Det er kun tillatt å brenne halm i stubb på jordet, ikke oppsamlet halm som for eksempel halmballer.

Perioden for når brenning er tillatt kan forlenges i forkant eller etterkant dersom værforholdene gjør at våronna starter tidligere eller senere enn normalt. Brenning skal ikke forekomme på lørdager, søndager eller offentlige fridager. Brenning bør så langt det er mulig avsluttes før kl. 18 da røyken ofte legger seg langs bakken på kveldstid, noe som kan føre til røyklegging av et større område. I nærheten av skoler og barnehager bør brenning gjennomføres etter stengetid. Ved brenning som kan berøre en helseinstitusjon eller idrettsanlegg, bør institusjonen varsles.

Av branntekniske hensyn bør det være åpen jord i en bredde på minst 5 meter rundt jordet. Dette kan gjennomføres enten ved å pløye eller ved å rake vekk all halm og deretter harve området. Brannvesenet har hatt flere tilfeller der en avstand på 3 meter har vist seg å være for liten, og halmbrenning har utviklet seg til bygningsbranner og ukontrollerte branner i gras og kratt. Brannvesenet skal ikke varsles.

Av hensyn til beboere ved helseinstitusjoner, brukere av idrettsanlegg, skoler og barnehager kan kommunen forby brenning på nærliggende arealer. En forutsetning for at kommunen skal kunne nedlegge et slikt forbud er at det er fare for at røyk fra den aktuelle eiendommen vil berøre, eller tidligere har berørt institusjonen.

f)Brenning av bråte og tørt hageavfall begrenset til mandag til fredag i perioden 15. april til 31. mai. Det skal ikke brennes på offentlige fridager. Ved spesielle værforhold kan perioden forlenges. Kommunen kan forby brenning nær skoler, barnehager, idrettsanlegg og helseinstitusjoner.

Brenning av hageavfall bør så langt det er mulig unngås. Hageavfall bør primært komposteres på egen eiendom eller leveres til mottakene på Hekshus og Krabyskogen gjenvinningsstasjon.

Perioden for når brenning er tillatt kan forlenges i forkant eller etterkant. En eventuell forlengelse vil følge samme periode som en forlengelse av perioden for halmbrenning etter pkt. e).

Brenning bør så langt det er mulig avsluttes før kl. 18 da røyken ofte legger seg langs bakken på kveldstid, og selv et lite bål kan røyklegge et større område. I nærheten av skoler og barnehager bør brenning gjennomføres etter stengetid. Ved brenning som kan berøre en helseinstitusjon eller idrettsanlegg, bør institusjonen varsles.

Av hensyn til beboere ved helseinstitusjoner, brukere av idrettsanlegg, skoler og barnehager kan kommunen forby brenning på nærliggende arealer. En forutsetning for at kommunen skal kunne nedlegge et slikt forbud er at det er fare for at røyk fra den aktuelle eiendommen kan berøre, eller tidligere har berørt institusjonen.

g)Nedbrenning av bygning i forbindelse med øvelser i regi av brannvesenet og sivilforsvaret. Bygning skal være miljøsanert.

At bygningen skal være miljøsanert innebærer at alt inventar og bygningsdeler, mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet skal være fjernet. Eksempler på dette er PCB-holdige isolerglassvinduer, elektriske installasjoner, lysstoffrør, gulvbelegg i PVC mv. Det er en forutsetning at det er gitt rivningstillatelse etter plan- og bygningsloven.

Dersom det er behov for gjennomføring av øvelser som omfatter brenning av andre objekter må det søkes om dispensasjon. 

Til § 6. Dispensasjon

Da forskriften hjemler en rekke unntak fra forbudet legges det opp til en streng dispensasjonspraksis.

Kommunen vil i særskilte tilfeller kunne gi dispensasjon fra forskriften.

Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for destruksjon av avfall (se kommentar til § 2 Virkeområde), idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 9. Straff/Sanksjon

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).