Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Berg kommune, Troms.

DatoFOR-2006-02-16-212
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort23.02.2006
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Berg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Berg kommunestyre 16. februar 2006 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunal vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Berg kommune (dette dokumentet)
3.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Abonnementsgebyr i én brukerkategori er et like stort fast beløp, som fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr for næring:

Betales av næringseiendommer (inkl. gårdsbruk) og offentlige virksomheter. 

Abonnementsgebyr for bolig:

Betales av øvrige abonnenter. 

Abonnementsgebyr for samfunnshus:

Betales av lag og foreninger med forsamlingslokaler ikke i daglig drift. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS-3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte, eller bolig som kun har innlagt vann via sommervannledning. 

Samfunnshus:

Bygning som er definert som forsamlingshus. Om huset er i daglig bruk gjennom fast utleie eller egne aktiviteter skal det defineres under kategorien næring. 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av staten, fylket eller kommunen. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Hva inkluderer ett abonnement:

Et abonnement inkluderer (bolig med maks. 1 utleieleilighet eller inntill maksimalt 2 hybler med felles bad).

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr
-Gebyr for stenging/åpning av kommunale vannledninger
-Gebyr for kommunal avlesning av vannmåler.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende engangsgebyr for tilknytning der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Prosentandelen fremgår av Gebyrregulativet.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Prosentandelen fremgår av Gebyrregulativet.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter.

Abonnementsgebyr skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³ . Andelen, som vil variere etter forventet brukstid, og omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, ev. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr.m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3 /m2 ] er definert i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

Forbruksgebyr skal beregnes

-Fra vannmåler er montert eller fra og med måneden etter at innflytning skjer, brukstillatelse eller ferdigattest gis.
§ 7.Vannmåler

For installasjon, bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Kommunen kan gi pålegg om kontroll av måler. Kostnadene dekkes av abonnenten selv. 

Bestemmelser for bruk av vannmålere 

Anskaffelse, installasjon

Måleren er abonnentens eiendom og selve måleren bekostes av abonnenten.

Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen. 

Avlesning

Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning.

Gebyret for kommunal avlesning av vannmålere fremgår av gebyrregulativet. 

Kontroll

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.

Kommunen kan gi pålegg om kontroll av måler. Kostnadene dekkes av abonnenten selv.

Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren må bekostes av abonnenten selv.

Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 

Flere tilknytninger

Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. 

Annet

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.

Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.

Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4. 

Utskifting

Tidspunktet er avhengig av stedlige forhold som vannkvalitet og vannføring gjennom måleren. Anbefalt utsettingstid (= tid før kontroll av måler) er ca. 8 år. Slitasje på vannmålere påvirkes imidlertid av drikkevannskvaliteten. Vannet inneholder partikler, humus etc. som har en tendens til å sedimentere i måleren. Over tid får dette innflytelse på målernøyaktigheten.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Opphør og fritak

Ved opphør må abonnenten kobles av stikkledning. Dette skal skje i anboring til kommunal hovedledning eller så nært som mulig, slik at ingen andre abonnenter berøres. Kostnad med frakobling belastes abonnenten og skal kun utføres av personer godkjent av Plan & Næring. Det skal sendes melding til etaten før arbeidet utføres. Kloakkavløp skal sikres i henhold til Plan & Næring jf. kommunens sanitærreglement.

Det betales full vann- og avløpsavgift inntil frakobling har funnet sted.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser.

§ 11.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan ilegges der abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist, og der dette medfører merkostnader for kommunen.

For at forholdene raskt skal kunne rettes opp, faktureres gebyret så snart som mulig etter at fristen er gått ut og ev. flere ganger inntil kommunens krav er etterkommet.

Gebyrets størrelse bestemmes av kommunen og skal være i samsvar med kommunens kostnader knyttet til forholdet.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt à konto beløp.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

§ 15.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i Forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2006.