Forskrift om fritak for feiegebyr, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2006-02-27-357
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse27.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forGáivuona suohkan Kåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-2002-06-14-20
Kunngjort30.03.2006
KorttittelForskrift om fritak for feiegebyr, Kåfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kåfjord kommunestyre 27. februar 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

I

Bolig som benyttes som fritidsbolig og bebos kortere enn 6 uker pr. år kan søke om fritak fra feieavgift. Bekreftelse fra folkeregisteret over fast bopel må legges ved søknad.

II

Forskriften trer i kraft 27. februar 2006.