Forskrift om forbud mot bruk av matavfallskverner, Skedsmo kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-03-01-284
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, FOR-2004-06-01-931-§15a-4
Kunngjort09.03.2006
KorttittelForskrift om matavfallskverner, Skedsmo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Skedsmo kommune 1. mars 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 tredje ledd og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og driftsproblemer knyttet til kommunens avløpsanlegg (ledningsnett og avløpsrenseanlegg).

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder installering og bruk av matavfallskverner i husholdninger og virksomheter i Skedsmo kommune.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med

matavfallskvern: kvern for oppmaling av matavfall der hensikten er å skylle oppmalt matavfall (og annet oppmalt avfall) ut sammen med avløpsvannet.

§ 4.Forbud mot installering og bruk av matavfallskverner

Installering og bruk av matavfallskverner er forbudt.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 4 i særlige tilfeller.

§ 6.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 7.Gebyr for saksbehandling og tilsyn

Kommunen kan fastsette forskrift om gebyrer for egen saksbehandling av søknader om dispensasjon og for kontrolltiltak.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til formannskapet, jf. forvaltningslovens § 28 og delegasjonsreglementet for formannskapet.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar, jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra 1. mars 2006.

Kommentarer til forskrift om forbud mot bruk av matavfallskverner 

Til § 1 Formål

Ved at oppmalt matavfall skylles vekk med avløpsvannet fra husholdninger og virksomheter blir avløpsvannet mer forurenset av organisk stoff, suspendert stoff og næringssalter. Dette kan gi driftsproblemer i ledningsnettet, øke belastningen på avløpsrenseanleggene, øke utslippene til vassdragene og gi økte slammengder. Forskriftens formål er å forhindre disse ulempene som har betydning forurensningsmessig og økonomisk når det gjelder driften av kommunens avløpsanlegg.

Forskriften stadfester forbudet i kommunens VA-norm og tidligere praksis. 

Til § 4 Forbud mot installering og bruk av matavfallskverner

Forskrift om endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4, siste ledd, fastsetter at påslipp av oppmalt matavfall er forbudt fra 1. januar 2007, med mindre kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet. Kommunen kan imidlertid også fastsette en lokal forskrift som fram til 1. januar 2007 forbyr denne typen påslipp. Skedsmo kommune har allerede vedtatt en VA-norm som forbyr bruk av avfallskverner for matavfall der hensikten er å skylle matavfallet ut sammen med avløpsvannet. Forskriftens forbud er i tråd med dette. 

Til § 5 Dispensasjoner

Kommunen vil ha en restriktiv praksis når det gjelder å dispenser fra forskriftens generelle forbud. 

Til § 6 Tilsyn

Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 7, fjerde ledd til kommunene.

Det innebærer at kommunen kan fatte enkeltvedtak og pålegge den som forurenser å sørge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensning etter forurensningslovens § 7, fjerde ledd. Kommunen kan også ilegge forurensningsgebyr etter forurensningslovens § 73 og kreve refusjon av eventuelle utgifter som den har i forbindelse med gjennomføringen av tiltak på vegne av forurenser etter forurensningslovens § 74 og eventuell anmelde ulovlig forurensning til politiet etter § 78 og § 79. 

Til § 7 Gebyrer for saksbehandling og tilsyn

I henhold til forskrift om endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4 kan kommunen gi forskrift om gebyrer for saksbehandling i tilknytning til behandling av søknader etter lokale forskrifter og for kontrolltiltak. Gebyrene skal settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningslovens § 52a.