Forskrift for husholdningsavfall, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2006-03-15-1720
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1994-10-12
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Tønsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 15. mars 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Formål

Forskriften regulerer det avtalemessige forholdet mellom Tønsberg kommune og abonnentene i kommunen. Den skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Tønsberg kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige boenhet i bygning. Som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken og bad/WC og med egen inngang uten å måtte gå gjennom annen bolig. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én boenhet per to hybler. Tønsberg kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder godkjent, permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 3 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. Campingvogn på godkjent campingplass er ikke omfattet av denne forskriften (næringsavfall)

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for gebyrfastsettelse (se § 13).

Tønsberg kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Som avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Adkomstvei er den vei som renovasjonskjøretøyet bruker for å komme fram til hentestedet. 

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter. 

Med bioavfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, og vått husholdningspapir. 

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. 

Med bygge- og rivingsavfall menes avfall som oppstår ved riving av ulike bygningselementer (vegger, tak, gulv, grunnmurer osv.) samt fra ulike innredningselementer (skap, hyller, faste benker osv.). 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. 

Med hageavfall menes kvister, greiner, planterester og gress som fjernes fra tomta som det oppstår på. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner. 

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller oppsamlingsenhet, herunder sekk, kildesorteringsskap og avfallssuganlegg. Tønsberg kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva den finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Oppsamlingsplass er det stedet oppsamlingsutstyret står under daglig bruk (kan være hentested, men ikke alltid). 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv. 

Transportvei er vei for manuell transport av oppsamlingsenheter fra hentestedet til renovasjonskjøretøyet. 

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Tønsberg kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne renovasjonsordningen.

Tønsberg kommune, kan etter grunngitt skriftlig søknad i forkant, gi dispensasjon når eiendommen ikke vil være bebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder.

Det å eie både boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune er ikke fritaksgrunn.

Tønsberg kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunene kan ingen samle inn husholdningsavfall i Tønsberg kommune. 

Farlig avfall

Tønsberg kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall (for tiden 400 kg pr. avfallsbesitter pr. år).

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall - og som i sin art og sammensetning ikke avviker fra vanlig husholdningsavfall - kan Tønsberg kommune tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenten plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner Tønsberg kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal renovasjonsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Tønsberg kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for å makulere avfall han vil holde konfidensielt. 

Eierskap til avfallet

Eierskap og disposisjonsrett til avfallet går fra abonnent til kommunen i det kommunens representant henter avfallet på hentestedet. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter skal kildesortere avfallet i henhold til gjeldende regler i kommunen.

Fraksjonene skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.

Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon. 

Bringesystemet - returpunkter og gjenvinningsstasjoner

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av hentesystemet (for eksempel glass- og metallemballasje) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Tønsberg kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.

Farlig avfall fra husstander skal leveres ved gjenvinningsstasjon eller mottak for farlig avfall.

§ 7.Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Tønsberg kommune om hjemmekompostering av bioavfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret - i samsvar med gjeldende gebyrregulativ med prisdifferensiering - såfremt abonnenten ikke legger bioavfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en oppsamlingsenhet som godkjennes av Tønsberg kommune. Abonnenten må selv anskaffe oppsamlingsenhet. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Tønsberg kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8.Eierskap og anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører Tønsberg kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utlevering. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Unntak er avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter, som må bekostes og eies av abonnenten. Avfallssuganlegg og spesialoppsamlingsenheter må godkjennes av Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesoppsamlingsenhet, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard 

Generelle anvisninger

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheten plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsenheter. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan Tønsberg kommune kreve at enhetene omplasseres.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med Tønsberg kommune, basert på felles skriftlig søknad fra begge/alle naboene, og det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. 

Veistandarder

Adkomstvei (se definisjon) kan være privat vei eller offentlig vei. Adkomstvei skal være kjørbar for større kjøretøy (standard renovasjonskjøretøy), og ha tilstrekkelige snumuligheter. Adkomstvei skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

Transportveien (se definisjon) skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Tønsberg kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året. 

Konkrete anvisninger

Hentestedet skal ligge ved og maksimum 15 m fra godkjent adkomstveg og være lett tilgjengelig. Tønsberg kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Abonnenter som bor langs adkomst vei av ikke godkjent standard, vil etter pålegg fra kommunen, måtte flytte oppsamlingsenhetene til nærmeste adkomstvei med godkjent standard.

Adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av Tønsberg kommune. 

Begrensning i antall husstander langs adkomstveien

Dersom det er færre enn 2 abonnenter langs en adkomstvei, skal disse hensette sitt oppsamlingsutstyr ved nærmeste adkomstvei.

§ 10A.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. I oppsamlingsenheten må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygge- og rivingsavfall.

I oppsamlingsenheten må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenheten. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Tønsberg kommune. Det henvises også til § 4 og § 5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Tønsberg kommune til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Sekker i sekkestativ og bunter godkjent for henting, skal ikke veie over 25 kg. På vintertid er abonnenten/brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Abonnenten må sette rett oppsamlingsenhet fram til hentested innen kl. 06.00 på tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten skal bringe oppsamlingsenheten tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der oppsamlingsenheten hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei oppsamlingsenheten skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette).

Tønsberg kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 10B.Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger

Tønsberg kommune skal sørge for nødvendig opprydding av oppstillingsplasser for fellesløsninger for hytter og fritidsboliger.

Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 11.Kommunens plikter

Kommunen plikter å yte abonnenten den kvalitet på renovasjonsordningen som er beskrevet i kommunens overordna plandokument. Vilkårene for dette er at abonnenten retter seg etter gjeldende forskrift, og at han betaler rettidig gebyrer.

Kommunen plikter dessuten å sørge for at:

-Innsamling og tømming foregår slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l.
-Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.
-Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av oppsamlingsenhet skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Tønsberg kommune og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal renovasjonsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

-Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes.

For øvrig plikter kommunen å veilede abonnenten i spørsmål vedrørende renovasjonsordningen og denne forskrift.

Kommunen plikter å opplyse abonnenter om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort med hjemmel i denne forskriften og skal bistå etter reglene i Forvaltningsloven.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten skal sørge for å ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Avfallsfraksjonene skal sorteres ut og legges i den enhet som er bestemt.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Oppsamlingsenheter som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten er ansvarlig for at oppsamlingsenheten ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at oppsamlingsenheten flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.

Tønsberg kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting.

§ 12A.Eiers og leietagers ansvar

Eier av eiendommer som omfattes av forskriftens § 2 plikter å innrette seg slik at forskriftens krav kan oppfylles.

På eiendommer hvor det er en eller flere eiere og en eller flere leietagere skal eier etablere de nødvendige tilsyns- og samarbeidsordninger for å sikre gjennomføring av forskriftens krav.

Leietager av eiendom som omfattes av forskriften plikter å etterleve de ordninger som er etablert for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 13.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig boenhet, og det skal betales eget gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Tønsberg kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Tønsberg kommune dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen selv.

§ 14.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan Tønsberg kommune innføre differensierte gebyrsatser. Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 15.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

Tønsberg kommune kan ved å inngå en egen avtale med interkommunalt renovasjonsselskap, overlate registrering og innkreving av gebyr til Interkommunalt Renovasjonsselskap.

§ 16.Delegering

Myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift, delegeres til Vesar AS. Delegeringen er gitt med hjemmel i forurensningslovens § 83.

§ 17.Klageadgang

Vedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Vesar AS. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for klagenemnda i Tønsberg kommune.

§ 18.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Tønsberg kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan Tønsberg kommune sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 12. oktober 19941 om renovasjon, Tønsberg kommune, Vestfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.