Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Harstad kommune, Troms.

DatoFOR-2006-03-16-332
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse02.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort23.03.2006
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Harstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Harstad kommunestyre 16. mars 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseulemper og helsefare i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Samtidig medvirker forskriften til å legge til rette for større grad av gjenvinning, istedenfor brenning, av avfall.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs, typisk bålbrenning.

Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven (både inne og ute).

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Merk: bråtebrenning og brenning av hageavfall er forbudt i Harstad kommune.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

Åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser. Det oppfordres likevel til å vise hensyn dersom naboer reagerer med allergi/astma som følge av brenning.

Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.

Opptenning med avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.

Sankthansbål, av reint trevirke.

Kaffebål utenfor tettbygd strøk. Det oppfordres til å vise særlig aktsomhet mot brann, spesielt i perioden 15. april til 15. september (se kommentarer).

Brannøvelse i regi av Harstad Brann- og Redningstjeneste (BRB), eller Norges Brannskole etter avtale med kommunen.

§ 6.Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunens forurensningsmyndighet, i medhold av denne forskrift, kan påklages til kommunestyret, eventuelt særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 2. april 2006.

Kommentarer til paragrafer i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner:

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene.

Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og det bør reduseres til et minimum.

Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.

Brann- og beredskapstjenesten har ansvaret for, hver vår, å informere publikum gjennom annonser i lokalavisen. 

Til § 1 Formål

Kommunen ønsker gjennom forskriften å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Vi ønsker å bo i en kommune der lufta er god å puste i, også for mennesker med luftveisproblemer (astma, allergi).

Gjennom forskriften oppfordrer kommunen sine innbyggere å ta hensyn til hverandre og ressursene vi forvalter. 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften vil ikke kunne tillate brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd som regulerer disponering av produksjonsavfall.

Forskriften kan heller ikke tillate brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11. Dette er også regulert av EU-direktiv om avfallsforbrenning (2000/76/EF), som vil bli implementert i norsk regelverk i løpet av 2002.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Dette betyr at kommunen også skal føre tilsyn med brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 3 Definisjoner

Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere. 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forbudet gjelder også bråtebrenning og brenning av hageavfall. Unntakene fra totalforbudet er spesifisert for Harstad kommune, andre kommuner kan ha andre unntak. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Det er viktig at kommunen formulerer seg presis i forskriften for å unngå feiltolkninger. Det understrekes at spørsmålet om hvilke unntak som skal gjøres fra forbudet, er en vurdering hver kommune må gjøre ut fra lokale forurensningsmessige forhold.

Unntakene kan eventuelt begrenses til visse tider på året dersom forurensningsproblemene varierer med årstidene, eller til visse områder i kommunen.

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 5, sier at den enkelte person har plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

5 b) Det gjøres oppmerksom at brenning av trevirke som er impregnert, malt eller overflatebehandlet ikke bør tillates idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske.

5 d) Kommunen tillater Sankthansbål ved å gjøre et unntak fra det generelle forbudet i forskriften. Avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke på Sankthansbål.

5 e) Man har lov til å kose seg med et kaffebål på fjellet.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 8.2, omtaler bruk av ild utendørs: Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs, under slike forhold, eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. I perioden 15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skogmark, slik at det kan føre til brann.

Harstad regnes ikke å ha skogsområder med spesiell stor brannfare, derfor velger kommunen å ikke gi totalforbud, men oppfordrer til å vise særlig aktsomhet i sommerhalvåret, 15. april - 15. september.

Skal en brenne i forbindelse med skogsdrift, må en søke kommunen om dispensasjon.

Ranke- og flatebrenning i skogbruket og Halmbrenning i jordbruket kan gis som unntak, men Harstad vurderer det som uaktuelt for vår kommune.

I de tilfeller der åpen brenning og brenning av avfall i småovner tillates etter unntak i forskriften, må det generelt forutsettes at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. 

Til § 6 Dispensasjon

Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra forskriften. Eksempelvis kan dette være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering av søknaden, kunne gi dispensasjon fra forskriften for dette, dersom det anses som miljømessig forsvarlig. Andre behandlingsløsninger bør alltid vurderes.

En eventuell dispensasjon vil imidlertid bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. En mer utførlig omtale framgår av Håndbok i miljøsanering av bygninger som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.

Kommunen vil imidlertid ikke ha myndighet til å gi dispensasjon som nevnt ovenfor, dersom den ikke har fastsatt forskrift som åpner for å gi dispensasjon etter søknad.

Kommunen har heller ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven § 11. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.

Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74).

Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.

Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Disse bestemmelsene er ytterligere omtalt i kap. 3 Veiledning om kommunens oppgaver etter forurensningsloven i Rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet.

Vinteren 05/06 vedtas ansvarsfordeling innad i kommunen, der går det frem hvem som har de ulike ansvars- og myndighetsområdene.