Forskrift om tilsyn med boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-03-28-1271
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort23.11.2006
KorttittelForskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Vestvågøy

Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 28. mars 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger eller områder i kommunen:

1.Omsorgsboliger
2.Leknes bo- og servicesenter
3.Boliger tilrettelagt for pleie- og omsorgstrengende.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2, pkt. 1 og 2 skal gjennomføres hvert år. Tilsyn med boliger etter § 2, pkt. 3 kan utføres ved behov.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2006.