Forskrift om tilsyn med omsorgsboliger o.l., Meløy kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-04-27-461
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort04.05.2006
KorttittelForskrift om tilsyn med omsorgsboliger, Meløy

Fastsatt av Meløy kommunestyre 27. april 2006 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger eller områder i kommunen:

Bygninger der hele eller deler av den - i kraft av sin bruk - kan defineres som omsorgsbolig eller inneholder bolig for en eller flere personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv i tilfelle brann.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 skal gjennomføres minimum hvert 2. år. Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret er delegert til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft 1. juni 2006.