Forskrift for innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-2006-04-27-579
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.05.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort08.06.2006
KorttittelForskrift for gebyr for næringsavfall, Skånland

Fastsatt av Skånland kommunestyre 27. april 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig ut fra husholdningsavfall, i Skånland kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr(er) for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr tilsvarende 1G (grunnbeløp) i til enhver til gjeldende Gebyrregulativ for tekniske tjenester i Skånland kommune.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsetting av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldene gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. mai 2006